ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 20 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
The effect of rutin on cisplatin-induced oxidative cardiac damage in rats [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-32708 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.32708  

The effect of rutin on cisplatin-induced oxidative cardiac damage in rats

Ismail Topal1, Asli Ozbek Bilgin2, Ferda Keskin Cimen3, Nezahat Kurt4, Zeynep Suleyman5, Yasin Bilgin6, Adalet Ozcicek7, Durdu Altuner2
1Department of Pediatrics, Neon hospital, Erzincan, Turkey
2Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Erzincan University, Erzincan, Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine, Erzincan University, Erzincan, Turkey.
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey.
5Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Erzincan University, Erzincan, Turkey.
6Department of Emergency, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey.
7Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Erzincan University, Erzincan, Turkey.

Objective: Cisplatin is an anti-cancer drug used in the treatment of childhood solid tumors. Cisplatin-related cardiovascular adverse effects develop with mild symptoms as well as severe symptoms. Rutin (Vitamin P1) has many properties such as anti-oxidant, anti-cancer, anti-diabetic, anti-microbial, anti-ulcer and tissue renewal. Therefore, we aimed to biochemically, histopathologically and immunohistochemically show the effect of rutin on cisplatin-induced cardiotoxicity in rats. Methods: The rats used in our study were divided into 4 groups: Healthy group (HG), 5 mg/kg cisplatin group (CG), 50 mg/kg rutin + 5 mg/kg cisplatin group (CR-50), 100 mg/kg rutin + 5 mg/kg cisplatin (CR-100) group. Results: CG group administered with cisplatin had significantly elevated serum and blood MDA, IL-1β, TNF- α, Troponin I, CK and CK-MB levels compared to the HG group, whereas there was a significant decrease in the tGSH levels. Rutin was observed to prevent the increase in MDA, IL-1β, TNF- α, Troponin I, CK and CK-MB levels and the reduction in tGSH levels more significantly when dosed at 100 mg/kg than 50 mg/kg. Histopathologically, destruction in cardiac tissue dilated congested blood vessels, hemorrhage, polymorphonuclear leukocyte, edema, and cells with pyknotic nuclei were observed in CG group, which was administered with cisplatin. It was found that rutin prevents cisplatin-induced cardiac damage more effectively when used at 100 mg/kg dose than 50 mg/kg. Conclusion: These results suggest that rutin can be useful in the prophylaxis of cisplatin chemotherapy.

Keywords: Cisplatin, cardiac damage, Rutin, rat.


Sisplatinle indüklenen sıçanlarda Rutinin oksidatif kalp hasarına etkisi

Ismail Topal1, Asli Ozbek Bilgin2, Ferda Keskin Cimen3, Nezahat Kurt4, Zeynep Suleyman5, Yasin Bilgin6, Adalet Ozcicek7, Durdu Altuner2
1Neon Hastanesi, Pediatri Bölümü, Erzincan
2Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzincan
3Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Erzincan
4Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum
5Erzincan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Erzincan
6Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Anabilim Dalı, Erzincan
7Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan

Amaç: Sisplatin çocukluk çağı solid tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan antikanser bir ilaçtır. Sispilatine bağlı kardiyovasküler yan etkiler gelişiminde hafif bulguların yanısıra ağır bulgularda bildirilmiştir. Rutin (P1 vitamini) in antioxidan, antikanser, antidiabetik, antimikrobiyal, antiülser ve doku yenileyici gibi birçok özelliği vardır. Bu nedenle rutinin sıçanlarda sisplatinle indüklenen kardiyotoksisiteye etkisini, biyokimyasal, histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak göstermeyi amaçladık. Materyal metod: Çalışmamızda kullanılacak olan sıçanlar sağlıklı (SG), 5 mg/kg sisplatin uygulanacak grup (CG), 50 mg/kg rutin+5 mg/kg sisplatin (CR-50G), 100 mg/kg rutin+5 mg/kg sisplatin uygualanacak (CR-100G) gruplara ayrıldı.
Bulgular: Sisplatin uygulanan CG grubunun kan serum ve kalp dokusunda MDA, IL-1β, TNF- α, Troponin I,CK ve CK-MB seviyelerinde SG grubuna göre anlamlı bir artış görülürken, tGSH düzeyinde ise önemli miktarda azalma görüldü. Rutinin MDA, IL-1β, TNF- α, Troponin I, CK ve CK-MB seviyelerindeki artışı ve tGSH miktarındaki azalmayı 100 mg/kg dozda, 50 mg/kg dozuna göre daha anlamlı önlediği görüldü. Histopatolojik olarak, sisplatin verilen CG grubunun kalp dokusunda destrüksiyon, dilate konjesyone kan damarı, hemoraji, polimorfonükleer lökosit, ödem, piknotik çekirdekli hücreler görüldü. Rutin, sisplatine bağlı kalp hasarınıda histopatolojik ve histokimyasal olarak 100 mg/kg dozda 50 mg/kg doza göre daha iyi önlediği saptandı.
Sonuç: Bu bulgular rutinin sisplatin kemoterapisine bağlı kalp hasarının proflaksisinde yararlı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sisplatin, kalp hasarı, Rutin, sıçan
Corresponding Author: Durdu Altuner, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology