ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 20 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Evaluating the effect of non-ergot dopamine agonists on left ventricular systolic function with speckle tracking echocardiography. [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-65983 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.65983  

Evaluating the effect of non-ergot dopamine agonists on left ventricular systolic function with speckle tracking echocardiography.

Hilal Erken Pamukcu1, Demet Menekşe Gerede Uludag2, Bahar Tekin Tak3, Mine Hayriye Sorgun4, Tolga Han Efe1, Aynur Acıbuca2, Cenk Akbostancı4, Sibel Turhan2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Department of Cardiology, Ankara
2Ankara University School of Medicine, Department of Cardiology, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Ankara
4Ankara University School of Medicine, Department of Neurology, Ankara

Objective: Parkinson's disease (PD) is a neurological disorder and ergot dopamine agonists (DA) are no longer usually preferred in the treatment because of the increased risk for valvular heart disease. Some recent reports have shown that commonly used non-ergot DA also increases the risk of heart failure, on the other hand there are studies displaying conflicting data about this relationship. In our study, it was planned to investigate the cardiac effects of non-ergo dopamine agonists in PD patients using by echocardiography.
Methods: Conventional echocardiography and two dimensional (2D) speckle tracking strain echocardiography was performed to determine possible systolic dysfunction prior to the development of apparent systolic heart failure. Ninety-one PD patients (55 male, 64±10 years) were included in the study. Also 25 subjects with newly diagnosed PD and using no drug was enrolled as control group. All patients were divided into groups according to their medication. Patients using levodopa were classified as group 1 (36). Likewise, those using levodopa and pramipexole were group 2 (27), and levodopa + ropinirole were classified as group 3 (28).
Results: Left ventricle dysfunction with non-ergot DA use in PD patients were not establish with conventional echocardiographic evaluation. In the 2D strain analysis, global longitudinal strain (GLS) values were obtained –18.5, –18.5, –18.9% in the groups, respectively. Strain and strain rate values of left ventricle were not different between groups. (p=0.816 and p=0.881, respectively)
Conclusions: There was no significant relationship between left ventricular dysfunction and the use of non-ergo DA in PD patients. Similar results were obtained in strain analysis showing left ventricular subclinical dysfunction. Our study seems to confirm the safety of non-ergot DA in the point of heart failure risk. This is also the first study to evaluate the effect of this group of drugs on subclinical left ventricular systolic function.

Keywords: Parkinson’s disease, non-ergot dopamine agonist, speckle tracking echocardiography, strain echocardiography


Non-ergo dopamin agonistlerinin sol ventrikül sistolik fonksiyonları üzerine etkisinin benek izlem ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Hilal Erken Pamukcu1, Demet Menekşe Gerede Uludag2, Bahar Tekin Tak3, Mine Hayriye Sorgun4, Tolga Han Efe1, Aynur Acıbuca2, Cenk Akbostancı4, Sibel Turhan2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) nörolojik bir hastalık olup, kapak hastalıkları riskini artırdığından dolayı ergo dopamin agonistleri (DA) artık tedavide genellikle tercih edilmemektedir. Son dönemde bazı yayınlar yaygın olarak kullanılan non-ergo DA’nin de kalp yetmezliği riskini artırdığını göstermiştir, öte yandan bu ilişki konusunda çelişen veriler gösteren çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızda, non-ergo dopamin agonistlerinin kardiyak etkilerinin araştırılması planlanmıştır.
Yöntemler: Aşikar sistolik kalp yetmezliğinin gelişmesinden önce, olası sistolik disfonksiyonu belirlemek için konvansiyonel ekokardiyografi ve iki boyutlu (2D) benek izleme strain ekokardiyografi yapıldı. Doksanbir PH hastası (55 erkek, 64±10 yaş) çalışmaya dahil edildi. Yeni PH tanısı almış ilaç kullanmayan 25 hasta ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Tüm hastalar kullandığı ilaçlara göre gruplara ayrıldı. Levodopa kullanan hastalar grup 1 (36) olarak sınıflandı. Benzer şekilde levodopa ve pramipexole kullananlar grup 2 (27) ve levodopa+ropinirole kullananlar grup 3 (28) olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Non-ergo DA kullanan PH hastalarında, konvansiyonel ekokardiyografik değerlendirme ile sol ventrikül disfonksiyonu saptanmadı. 2D strain analizinde, global longitudinal strain (GLS) değerleri gruplarda sırasıyla; –18.5, –18.5, –18.9% olarak elde edildi. Sol ventrikül strain ve strain rate değerleri açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı. (p=0.816 ve 0.881, sırasıyla)
Sonuç: Parkinson hastalarında non-ergo DA kullanımı ile sol ventrikül disfoksiyonu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Sol ventrikül subklinik disfonksiyonunu gösteren strain analizinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bizim çalışmamız, non-ergo DA’nin kalp yetmezliği riski açısından güvenliğini doğrulamaktadır. Ayrıca bu çalışma bu grup ilaçların subklinik sol ventrikül sistolik fonksiyonları üzerine etkisini değerlendiren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, non-ergo dopamin agonisti, benek izlem ekokardiyografi, strain ekokardiyografi
Corresponding Author: Hilal Erken Pamukcu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology