ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchObstructive sleep apnea and its effects on cardiovascular diseases: a narrative review [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 944-950 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6607

Obstructive sleep apnea and its effects on cardiovascular diseases: a narrative review

Marcella Rivas1, Atul Ratra1, Kenneth Nugent1
Department of Internal Medicine, Texas Tech University Health Sciences Center; Texas-USA

Obstructive sleep apnea (OSA) occurs in 5%–14% of adults but is often undiagnosed. Apneas cause acute physiological changes, including alveolar hypoventilation and pulmonary artery vasoconstriction; they also promote chronic vascular disease secondary to increased platelet adhesiveness, endothelial dysfunction, and accelerated atherosclerosis. The Sleep Heart Health Study demonstrated that OSA is a risk factor for stroke and that an increase of 1 unit in the apnea–hypopnea index increases stroke risk by 6% in men. Patients with OSA frequently have atrial fibrillation (AF). Patients with OSA and AF have an increased incidence of stroke compared with patients with only OSA. The treatment of OSA with CPAP reduces the incidence of stroke and decreases the recurrence rate of AF in patients undergoing pulmonary vein ablation procedures. Undertreated OSA has the potential to complicate the postoperative course of patients undergoing cardiac surgery and increase the frequency of arrhythmias and ischemic events. However, one prospective study demonstrated that OSA did not increase complications during the first 30 days following surgery but increased complications during the long-term follow-up. OSA is associated with increased atherosclerotic coronary disease and the development of coronary events and congestive heart failure. In summary, patients with OSA have an increased frequency of stroke and AF. The treatment of these patients with CPAP reduces the frequency of stroke and AF recurrence rate in patients with AF undergoing either medical management or invasive procedures. However, well-designed clinical trials are necessary to answer critical questions regarding the management of OSA in patients with cardiovascular diseases.

Keywords: obstructive sleep apnea, atrial fibrillation, stroke, cardiac surgery, coronary artery disease, outcomes

Obstrüktif uyku apnesi ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkileri: Anlatımsal bir derleme

Marcella Rivas1, Atul Ratra1, Kenneth Nugent1
Department of Internal Medicine, Texas Tech University Health Sciences Center; Texas-USA

Obstrüktif uyku apnesi (OUA) yetişkinlerin %5-14’ünde görülür, ancak sıklıkla tanı konulamaz. Apneler alveolar hipoventilasyon ve pulmoner arter vazokonstrüksiyon dahil akut fizyolojik değişikliklere yol açarlar ve artmış trombosit yapışkanlığı, endotelyal disfonksiyon ve hızlandırılmış aterosklerosise sekonder gelişen kronik vasküler hastalığı artırırlar. Uyku Kalp Sağlığı Çalışması, OUA’nin inme için bir risk faktörü olduğunu ve apne-hipopne indeksindeki bir birimlik bir artışın inme riskini erkeklerde %6 oranında artırdığını göstermiştir. OUA hastalarında sıklıkla atrial fibrilasyon (AF) görülür. OUA ve AF hastaları, sadece OUA’sı olan hastalarla kıyaslandığında, yüksek inme insidansına sahiptirler. CPAP ile OUA tedavisi inme insidansını ve pulmoner ven ablasyon işlemleri uygulanan hastalarda AF rekürans oranını azaltır. Tedavi edilmeyen OUA’nin, kalp ameliyatı geçiren hastaların postoperatif seyrini karmaşık hale getirme ve aritmiler ve iskemik olayların sıklığını artırma potansiyeli vardır. Ancak, yapılan bir prospektif çalışmada, OUA’nın ameliyat sonrası ilk 30 gün boyunca komplikasyonları artırmadığı, fakat uzun-dönem takip süresince komplikasyonları artırdığı gösterilmiştir. OUA yüksek aterosklerotik koroner hastalık ve koroner olaylar ve konjestif kalp yetmezliği gelişimi ile ilişkilidir. Kısacası, OUA olan hastalarda inme ve AF sıklığı yüksektir. Bu hastaların CPAP ile tedavisi inme sıklığını azaltmakta, medikal yönetim veya invasiv işlemlere maruz kalan AF hastalarında AF rekürans oranını düşürmektedir. Ancak, kardiyovasküler hastalıklara sahip hastalarda OUA yönetimi hakkında kritik soruların cevaplanması için iyi dizayn edilmiş klinik çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: obstrüktif uyku apnesi, atrial fibrilasyon, inme, kalp ameliyatı, koroner arter hastalığı, sonuçlar

Marcella Rivas, Atul Ratra, Kenneth Nugent. Obstructive sleep apnea and its effects on cardiovascular diseases: a narrative review. Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 944-950