ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchA new score model to predict the inducibility of supraventricular tachycardia in patients with palpitation without documented electrocardiography [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 646-652 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.51152

A new score model to predict the inducibility of supraventricular tachycardia in patients with palpitation without documented electrocardiography

Yusuf Türkmen1, Naci Babat2
1Department of Cardiology, Karolinska University Hospital, Karolinska Institutet; Stockholm-Sweden
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Yüzüncü Yıl University; Van-Turkey

Objective: Although electrophysiological study (EPS) is one of the most useful diagnostic approaches to detect the cardiac origin of palpitations, there is no clear indication for EPS in patients with palpitation in the absence of documented supraventricular tachycardia (SVT). In this study, we aimed to create a new SVT score model to detect the requirement of EPS in patients with palpitation without documented tachycardia.
Methods: A total of 154 patients with palpitation were included in this study. To create the SVT score, we considered four main criteria with their subunits. They were severity, frequency, duration, and termination of the symptoms. EPS was performed on all the patients after their scoring assessment.
Results: Median SVT score of induced tachycardia and non-induced patients was determined as 10 and 6 points, respectively; and it was found to be statistically significant; p<0.001. The cut-off value for inducibility was found to be 7.5 points through receiver operating characteristic curve analysis, (94.9% sensitivity, 92.1% specificity), and the area under the curve was determined to be 97.2 (94.8–99.5, p<0.001).
Conclusion: According to our new SVT score model, ≥8 points strongly correlates with the inducibility of SVT during EPS.

Keywords: Palpitation, electrophysiological study, tachycardia inducibility, supraventricular tachycardia score model.

Belgelenmiş Elektrokardiyografisi Olmayan Çarpıntılı Hastalarda Supraventriküler Taşikardinin Uyarılabilirliğini Öngören Yeni bir Puanlama Sistemi.

Yusuf Türkmen1, Naci Babat2
1Kardiyoloji Anabilim Dalı, Karolinska Enstitüsü, Karolinska Üniversite Hastanesi, Stockholm, Isveç.
2Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.

Amaç: Elektrofizyolojik çalışma (EPS), çarpıntının kardiyak kökenini saptamak adına en yararlı tanısal yaklaşımlardan biri olmasına rağmen, belgelenmiş supraventriküler taşikardisi (SVT) olmayan (SVT) çarpıntılı hastalarda EPS gerekliliğini gösteren net bir kriter yoktur. Bu çalışmamızda, belgelenmiş taşikardisi olmayan çarpıntılı hastalarda EPS gerekliliğini saptamak için yeni bir SVT skor modeli oluşturmayı amaçladık.
Metot: Çalışmaya çarpıntı yakınması ile başvuran toplam 154 hasta dahil edildi. SVT skorunu oluşturma adına alt kategorileri de olmak üzere dört ana kriter belirlendi. Onlar semptomların 1- Ciddiyeti, 2- Sıklığı, 3- Süresi ve 4- Sonlanım biçimleri idi. Puanlama değerlendirmelerinden sonra tüm hastalara EPS uygulandı.
Sonuçlar: Taşikardi uyarılan ve uyarılamayan hastaların ortanca skorları sırası ile 10 ve 6 olarak tespit edildi ki bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulundu; p<0.001. ROC analizi ile indüklene bilirlik için eşik değer 7,5 puan (%94,9 duyarlılık, %92,1 özgüllük) ve eğri altındaki alan 97,2 (94,8-99,5, p <0,001) olarak belirlendi.
Sonuç: Yeni SVT skor modelimize göre, 8 ve üzeri puanlar, EPS sırasında SVT indüklene bilirliği ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Çarpıntı, elektrofizyolojik çalışma, taşikardi uyarıla bilirliği, supraventriküler taşikardi skorlama modeli.

Yusuf Türkmen, Naci Babat. A new score model to predict the inducibility of supraventricular tachycardia in patients with palpitation without documented electrocardiography. Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 646-652

Corresponding Author: Yusuf Türkmen, Sweden