ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology - Anatol J Cardiol: 14 (7)
Volume: 14  Issue: 7 - November 2014
EDITORIAL
1.Local Meeting of the editorial board of The Anatolian Journal of Cardiology in Ankara, Associate Editors, and our impact factor
Bilgin Timuralp
doi: 10.5152/akd.2014.01  Pages 573 - 574
Abstract |Full Text PDF

INVITED EDITORIAL
2.Perspectives from The European Society of Cardiology Congress 2014
Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5152/akd.2014.05  Page 575
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
3.The effect of caffeic acid phenethyl ester on isoproterenol-induced myocardial injury in hypertensive rats
Selçuk İlhan, Nigar Yılmaz, Emel Nacar, Sedat Motor, Süleyman Oktar, Engin Şahna
PMID: 25036319  doi: 10.5152/akd.2014.4825  Pages 576 - 582
Amaç: Bu çalışmanın amacı hipertansif sıçanlarda izoproterenol (ISO)-indüklü miyokart hasarı üzerine kafeik asit fenetil esterin (CAPE) etkilerini araştırmaktır. Yöntemler: Sıçanlar 4 gruba ayrıldı (n=29). Kontrol grubu (n=8), L-NNA (NG-Nitro-L-arginine) grubu (n=8), L-NNA+ISO grubu (L-NNA+izoproterenol) (n=7) ve L-NNA+ISO+CAPE (L-NNA+ISO+ kafeik asit fenetil ester) grubu (n=6). ISO (150 mg/kg/gün) 2 ardışık gün (L-NNA tedavisinin 12-13. günleri) günde tek doz intraperitoneal (İP) olarak uygulandı. L-NNA (25 mg/kg/gün) içme suyunda 14 gün boyunca uygulandı. CAPE (10 μmol/kg/gün) (İP) çalışmanın son 7 günü boyunca uygulandı. Sistolik kan basıncı “tail-cuff” metoduyla değerlendirilirken, biyokimyasal analizler otoanalizör ve spektrofotometre kullanılarak yapıldı. Bulgular: L-NNA tedavili grupların tümünde sistolik kan basınçlarının 7. günde artmış olduğu bulundu. L-NNA+ISO grubunda AST ve LDH düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı oranda arttığı bulundu (AST: 125±5'e karşı 105±2; LDH: 861±154'e karşı 571±46, U/L sırasıyla) (p<0,05). Aynı zamanda, ISO nun hipertansif sıçan miyokardiyumunda yaygın nekroz ve mononükleer hücre infiltrasyonuna neden olduğu belirlendi. CAPE uygulaması LNNA+ISO grubuna göre karşılaştırıldığında LNNA+ISO+CAPE grubunda yükselmiş AST ve LDH düzeyleriyle birlikte, yaygın nekrozu ve mononükleer hücre infiltrasyonunu geri döndürdü. Sonuç: Bulgularımıza göre, kafeik asit fenetil esterin antioksidan enzimlerin indüksiyonu ve lipid peroksidasyonunun inhibisiyonunu gibi mekanizmalar üzerinden, izoproterenol ile indüklenen hasardan hipertansif miyokardiyumu korumak için uygun bir ajan olabileceği ileri sürülebilir.
Objective: The aim of this study is to investigate the effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on isoproterenol (ISO)-induced myocardial injury in hypertensive rats. Methods: Rats were divided into 4 groups (n=29): Control group (n=8), L-NNA (NG-Nitro-L-arginine) group (n=8), L-NNA+ISO (L-NNA+isoproterenol) group (n=7) and L-NNA+ISO+CAPE (L-NNA+ISO + caffeic acid phenethyl ester) group (n=6). ISO (150 mg/kg/day) was given intraperitoneally (i.p.) once a day for 2 consecutive days (at the 12th and 13th days of L-NNA treatment). NG-Nitro-L-arginine (L-NNA) was given orally (25 mg/kg/day) in drinking water for 14 days. CAPE (10 μmol/kg/day) was given (i.p.) for 7 days after the first week. Systolic blood pressure (SBP) was evaluated by the tail-cuff method and biochemical analysis were performed using an autoanalyzer and a spectrophotometer. Results: SBP in all L-NNA-treated groups was found to be increased at seventh day. AST and LDH levels in LNNA+ISO group were significantly increased compared to control (AST: 125±5 vs. 105±2; LDH: 861±154 vs. 571±46 U/L respectively) (p<0.05). Also, ISO caused to extensive necrosis and mononuclear cell infiltration in hypertensive rat myocardium. CAPE application reversed the enhanced AST and LDH levels as well as the extensive necrosis and the mononuclear cell infiltration in LNNA+ISO+CAPE group compared LNNA+ISO. Conclusion: According to our findings, it might be suggested that CAPE may be a favorable agent to protect the hypertensive myocardium from the injury induced by isoproterenol via mechanisms such as the induction of the antioxidant enzymes and the inhibition of lipid peroxidation.

EDITORIAL COMMENT
4.Protective effect of caffeic acid phenethyl ester on myocardial injury due to anti-oxidant action
Defeng Pan, Dongye Li
PMID: 25163095  doi: 10.5152/akd.2014.124317  Pages 583 - 584
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
5.The time interval between the onset of tricuspid E wave and annular Ea wave (TE-Ea) can predict right atrial pressure in patients with heart failure
Nasim Naderi, Ahmad Amin, Zahra Ojaghi Haghighi, Maryam Esmaeilzadeh, Hooman Bakhshandeh, Sepideh Taghavi, Majid Maleki
PMID: 25036320  doi: 10.5152/akd.2014.5025  Pages 585 - 590
Amaç: Triküspit anüler hızlar ile sağ ventrikül dolma basınçları ilişkisi konusu tartışmalıdır. Bizim amacımız kalp yetersizlikli hastalarda sağ taraf dolma basıncı ile triküspit E dalga basıncını ve anüler Ea dalgası arasındaki zaman intervalinin ilişkisini araştırmaktır. Yöntemler: Kalp yetersizlikli (sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ≤%35) 30 hasta çalışmaya alındı. Standart sağ kalp kateterizasyonundan hemen önce, triküspit doluş akımı ve doku Doppler yüzük hızlarını saptamak için ekokardiyografi yapıldı. Sağ atriyum basıncı, sağ kalp kateterizasyonu ile elde edildi. E/Ea [erken triküspit doluş dalgasının tepe hızının (E) lateral triküspid anülüs erken diyastolik dalganın (Ea) tepe hızına oranı] ve elektokardiyogramdaki R dalgasının başlangıcı ve E (TE)’nın başlangıcı arasındaki zaman intervali de R dalgasının başlangıcı ve Et (TEa) arası gibi ölçüldü, T E-Ea’da TE-TEa olarak hesaplandı. Bulgular: Ortalama sağ atriyum basıncı (SAB) 8,8 (SD=4,7) mm Hg idi. Ortalama T E-Ea +8,61 ms’idi. SAB ve E/Ea arasında istatistik anlamda ilişki olmasa da (r=0,08, p>0,05), T E-Ea ve SAB arasında ilişki anlamlı idi (r=0,5, p=0,01). Sonuç: Bizim sonuçlarımız göreve; diğer önceki bazı çalışmaların aksine, biz ilk defa kalp yetersizliği hastalarında sağ taraf T E-Ea’nın sağ atriyum basıncını göstermede E/EA’dan daha iyi bir ölçüm olduğunu ortaya koyduk. Bu bulgular daha kesin çalışmalara ihtiyaç gösterir ve kalp yetersizliği hastalarında, hemodinamiği incelemede T E-Ea’nın kolay bir yöntem olduğunu ortaya koyabilir.
Objective: There is conflicting data regarding the tricuspid annular velocities and their relation to right ventricular filling pressures. We aimed to assess if the time interval between the onset of tricuspid E wave and annular Ea wave has any correlation with right sided filling pressure in patients with heart failure. Methods: Thirty heart failure patients (left ventricular ejection fraction≤35%) were enrolled. Echocardiography was performed to obtain tricuspid inflow and tissue Doppler annular velocities just before a standard right heart catheterization. The right atrial pressure was obtained from right heart catheterization. The E/Ea [the ratio of peak velocity of early tricuspid inflow wave (E) to peak velocity of early diastolic wave of the lateral tricuspid annulus (Ea)] and the time intervals between the beginning of R wave of electrocardiogram and onset of E (TE) as well as between the beginning of R wave and onset of Et (TEa) were measured, TE-Ea was calculated as TE-TEa. Results: The mean right atrial pressure (RAP) was 8.8 (SD=4.7) mm Hg. The mean TE-Ea was + 8.61 milliseconds. There was no significant correlation between RAP and E/Ea (r=0.08, p>0.05) but the correlation between TE-Ea and RAP was significant (r=0.5, p=0.01). Conclusion: According to our results and in contrary to some prior studies, we showed for the first time that right side TE-Ea stands as a better surrogate of right atrial pressure than E/Ea in heart failure patients. This finding needs more accurate studies and could present TE-Ea as a feasible tool to look into hemodynamics of heart failure patients.

6.Acute effect of primary percutaneous coronary intervention on left ventricular dyssynchrony in ST-segment elevation myocardial infarction
Sinan İnci, Şule Karakelleoğlu, M. Hakan Taş, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Hüseyin Şenocak
PMID: 25036321  doi: 10.5152/akd.2014.5007  Pages 591 - 598
Amaç: ST segment yükselmeli miyokart enfarktüslü (ME) hastalarda doku senkronizasyon görüntüleme yöntemi kullanılarak akut dönemde perkütan koroner girişimin (PKG) sol ventrikül dissenkronisi üzerine olan etkisinin prospektif olarak değerlendirilmesidir. Yöntemler: Çalışmaya göğüs ağrısı başlangıcından sonra ilk 12 saatte başvuran ST segment yükselmesi olan miyokart enfarktüslü 44 hasta alındı. ME lokalizasyonuna göre hastalar anteriyor ME (n=26) ve inferiyor ME (n=18) grubuna ayrıldı. Hastaların tüm ekokardiyografik ölçümleri PKG’den hemen önce ve PKG’i takiben ortalama 3-6 günde ölçüldü. Apikal olmayan dört çift karşılıklı segmentten doku senkronizasyon görüntüleme yöntemiyle hesaplanan pik sistolik velositeye ulaşma zamanları (Ts), karşılıklı segmentlerin pik sistolik velositeye ulaşma zamanları arasındaki fark, sol ventrikül içi dissenkroni olarak kabul edildi ve sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Anteriyor ME grubunda, bazal anteriyor segment (p<0,01), mid-anteriyor segment (p<0,01) ve Bazal septal segment (p<0,01); İnferiyor ME grubunda basal septal segment (p=0,02), mid-septal segment (p=0,02), bazal and mid-inferiyor segment (p<0,01) PKG sonrası ölçümlerde PKG öncesi ölçümlere göre anlamlı derecede azalmıştı. Her iki grupta da bazal anteriyor-bazal inferiyor (p<0,01), mid anteriyor-mid inferiyor (p<0,01) segmentlerin intraventriküler dissenkroni indeksleri PKG sonrası dönemde PKG öncesi değerlere göre anlamlı olarak azalmış bulundu. Sonuç: ST segment elevasyonlu hastalarda akut dönemde PKG’nin sol ventrikül dissenkroni derecesini önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.
Objective: The aim of this study was to prospectively evaluate the effect of percutaneous coronary intervention in the acute period on left ventricular dyssynchrony in ST-segment elevation myocardial infarction patients by using Tissue Synchronization Imaging. Methods: Forty-four ST-segment elevation myocardial infarction (MI) patients (29 male, 15 female), who were admitted within the first 12 hours of chest pain symptoms, were enrolled in the study. According to the localization of MI, the patients were divided into groups as anterior MI (n=26) and inferior MI (n=18). All echocardiography measurements were taken just before percutaneous coronary intervention (PCI) and following PCI at a mean of 3-6 days. They were assessed according to the time to reach the peak systolic velocity, which was calculated by the tissue synchronization imaging method from four pairs of non-apical alternate segments. The difference between the duration to reach the peak systolic velocity in alternate segments was regarded as left ventricle dyssynchrony and the results were compared. Results: In the anterior MI group, basal anterior (p<0.01), mid-anterior segment (p<0.01) and basal septal segment (p<0.01); in the inferior MI group, the basal septal segment (p=0.02), mid-septal segment (p=0.02), and basal and mid-inferior segment (p<0.01) values were significantly lower in the post-PCI measurements when compared to the measurements taken prior to PCI. In both groups, the intraventricular dyssynchrony indices of the basal anterior-basal inferior (p<0.01), mid-anterior-mid-inferior (p<0.01) segments were found to be significantly lower in the post- PCI period when compared to the pre-PCI period. Conclusion: It was found that percutaneous coronary intervention in patients with ST-elevation significantly decreases the degree of LV dyssynchrony in the acute period.

7.The relationship between C-reactive protein and the lapse of time since the onset of the symptoms after acute myocardial infarction: an prospective-observational study
İlker Gül, Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeniz, Faruk Boyacı, Ezgi Kalaycıoğlu, Engin Hatem, Murat Bilgin, Şükrü Çelik
PMID: 25036322  doi: 10.5152/akd.2014.5062  Pages 599 - 605
Amaç: ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEME) belirtilerinin ortaya çıkışı ile hastaneye başvuru arasında geçen semptom-kapı süresinin bilinmesi uygun tedavi yönteminin seçilmesi ve prognoz açısından önemlidir. Bu çalışma kapsamında kan C-Reaktif Protein (CRP) düzeyleri ile STEMI sonrası semptom-kapı süresinin ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Ağustos 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında merkezimize STEME nedeniyle başvuran hastalardan 436’sı (338 erkek, ortalama yaş; 63,9±12,8) bu gözlemsel kohort çalışmasına dahil edildi. İlk başvuru dönemindeki kan örneklerinden laboratuvar sonuçları elde edildi. Hastalar semptom-kapı süresine göre dört gruba bölündü [0-1. saat; grup 1 (G1), 1-3. saat; grup 2 (G2), 3-6. saat; grup 3 (G3), 6-12. saat; grup 4 (G4)]. İstatistiksel değerlendirmeler ki-kare testi, ANOVA testi, pearson korelasyon analizi ve ROC analizi yöntemleri yardımıyla yapıldı. Bulgular: Semptom-kapı süresi uzadıkça CRP düzeylerinin anlamlı olarak yükseldiği gözlendi. G1-G3 (p=0,002), G1-G4 (p<0,001), G2-G4 (p<0,001) ve G3-G4 (p<0,001) grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Semptom-kapı süresi ile CRP düzeyleri arasında iyi düzeyde korelasyon saptandı (r=0,676). Semptom-kapı süresi olarak üçüncü saatin kestirim değeri ROC analizinde 0,78 mg/dL olarak hesaplandı (Eğri altındaki alan 0,824; %95 güven aralığı 0,785-0,859; %73,9 sensitivite, %78,1 spesifite). Sonuç: STEME sonrası hastaneye başvuru dönemindeki serum CRP düzeylerine göre semptom-kapı süresi tahmin edilebilir.
Objective: It is important to know the elapsed symptom-to-door (StD) time between the emergence of ST-elevation myocardial infarction (STEMI) symptoms and admission to the hospital in terms of the selection of appropriate treatment and prognosis. In this study, we aimed to assess the relationship between serum C-reactive protein (CRP) and StD time after STEMI. Methods: 436 of the patients admitted to our center with STEMI between August 2012-February 2013 (338 male, mean age, 63.9±12.8) were included in this prospective-observational cohort study. Blood samples were obtained from laboratory results of the first reference period. Patients were divided into four groups according to the duration of StD time [0-1. hour; group 1 (G1), 1-3. hour; group 2 (G2), 3-6. hour; group 3 (G3), 6-12. hour; group 4 (G4)]. Statistical analysis was performed via chi-squre test, ANOVA test, Pearson's correlation analysis and receiver operator charecteristic (ROC) analysis. Results: As the time progressed, an increase in CRP levels was observed. The difference among the means of the G1-G3 (p=0.002), G1-G4 (p<0.001), G2-G4 (p<0.001) and G3-G4 (p<0.001) groups was found to be statistically significant. There was a good correlation between the StD time and CRP levels (r=0.676). ROC analysis of the predictive value of CRP for the third hour was determined as 0.78 mg/dL, respectively (AUC was 0.824; 95% C.I. was 0.785-0.859; 73.9% sensitivity, 78.1% specificity). Conclusion: According to serum CRP levels after STEMI at hospital admission, StD time can be estimated.

8.Cardio-ankle vascular index may be an important marker of silent neuronal injury after percutaneous coronary angiography and intervention: a prospective observational study on diagnostic accuracy
Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeniz, Hüseyin Bektaş, Faruk Boyacı, İlker Gül, Ezgi Kalaycıoğlu, Engin Hatem, Turhan Turan
PMID: 25036323  doi: 10.5152/akd.2014.5011  Pages 606 - 611
Amaç: Akut koroner sendrom nedeniyle perkütan koroner anjiyografi ve girişim yapılan hastalarda sessiz nöronal hasar (SNH) ile kalp-ayak bileği vasküler indeksi (KAVİ) ile ölçülen damar sertliği arasındaki ilişki daha önce değerlendirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı akut koroner sendrom ile başvuran hastalarda perkütan koroner anjiyografi ve girişim sonrası gelişen SNH’ı öngörmede KAVİ’in değerini araştırmaktır. Yöntemler: Hastanemize akut koroner sendrom ile başvuran ve koroner anjiyografi ve girişim yapılan ardışık 83 hasta prospektif gözlemsel tanısal doğruluk çalışması olan bu çalışmaya dahil edildi. Nöron spesifik enolaz (NSE) değerleri koroner anjiyografi öncesinde ve işlemden 18 saat sonra tekrar çalışıldı. KAVI VaSera-1000 aletiyle ölçüldü. Hastaların klinik ve ekokardiyografik özellikleri analiz edildi ve SNH’ın bağımsız öngördürücüleri değerlendirildi. İstatistik analizler ki-kare, Student-t, Mann-Whitney U, korelasyon analizi ve lojistik regresyon analizi testleriyle yapıldı. Bulgular: NSE seviyeleri kardiyak kateterizasyon sonrası anlamlı olarak arttı (9,82±3,22 mg/dL vs. 13,15±8,55 mg/dL, p<0,001). KAVİ (OR=2,992, %95 GA: 1,494-5,713, p=0,002), ejeksiyon fraksiyonu (OR=0,911, %95 GA: 0,843-0,983, p=0,017) ve perkütan koroner girişim yapılması (OR=4,430, %95 GA: 1,034-18,97, p=0,045) lojistik regresyon analizinde SNH’nın bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu. SNH’yı öngördüren KAVİ kestirim değeri ROC analizinde 10,45 (sensitivite=%71,8, spesifisite=%91,5) olarak bulundu. Eğri altında kalan alan 0,832 idi (%95 GA=0,746-0,918, p<0,001). Sonuç: Akut koroner sendrom nedeniyle perkütan koroner anjiyografi ve girişim yapılan hastalarda, perkütan koroner girişim yapılması ve düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna sahip olmanın yanında KAVI değeri de SNH’yı öngörmede önemli bir parametre olabilir.
Objective: The relationship between silent neuronal injury (SNI) and arterial stiffness assessed by cardio-ankle vascular index (CAVI) has not been evaluated in patients treated with coronary angiography and intervention due to acute coronary syndrome (ACS). The aim of this study is to evaluate the value of CAVI in prediction of SNI after percutaneous coronary angiography and intervention in patients presented with ACS. Methods: Eighty-three consecutive patients presented with ACS, who underwent percutaneous coronary angiography and intervention, were included in this prospective observational study on diagnostic accuracy. Neuron specific enolase (NSE) was studied before and 18 hour after the coronary angiography and intervention. CAVI was measured by VaSera-1000 instrument. Clinical and echocardiographic characteristics were analyzed and independent predictors of SNI were evaluated. Chi-square, Student t-test, Mann-Whithney U test, correlation analysis and logistic regression analysis was used for statistical analysis. Results: NSE levels significantly increased after cardiac catheterization (9.82±3.22 mg/dL vs. 13.15±8.55 mg/dL, p<0.001). CAVI (OR=2.992, 95% CI: 1.494-5.713, p=0.002), left ventricular ejection fraction (LVEF) (OR=0.911, 95% CI: 0.843-0.983, p=0.017) and undergoing percutaneous coronary intervention (OR=4.430, 95% CI: 1.034-18.97, p=0.045) were the independent predictors of SNI in logistic regression analysis. The cut-off value to show SNI for CAVI was 10.45 (sensitivity=71.8%, specificity=91.5%) in receiver operator charecteristic (ROC) curve analysis. The area under curve was 0.832 (95% CI=0.746-0.918, p<0.001). Conclusion: Besides undergoing PCI and having LVEF, measurement of CAVI may be a useful tool for predicting the development of SNI after percutaneous coronary angiography and intervention in patients with ACS.

9.Association between restless leg syndrom and slow coronary flow
İsmail Erden, Emine Çakcak Erden, Hacer Durmuş, Hakan Tıbıllı, Mustafa Tabakçı, Mehmet Emin Kalkan, Yasin Türker, Mustafa Akçakoyun
PMID: 25036324  doi: 10.5152/akd.2014.5068  Pages 612 - 616
Amaç: Huzursuz bacak sendromu (HBS), hastalarda bacaklarda huzursuzluk verici bir hissin eşlik ettiği ve özellikle akşamları bacaklarda rahatsız edici hareket etme dürtüsüyle ortaya çıkan ve bu hissin ancak bacakları hareket ettirince azaldığı sık görülen bir uyku bozukluğudur. Şimdiye kadar yapılan birçok çalışmada HBS ile kardiyovasküler hastalık ve vasküler risk faktörleri arasındaki ilişki incelenmiş ve tartışmalı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızın amacı HBS ile koroner yavaş akım (KYA) arasındaki olası ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışmamız, koroner anjiyografisi yapılan ve koroner akım hızları değişen anjiyografik olarak normal koroner arterlere sahip 176 bireyden oluşan kesitsel ve gözlemsel bir çalışmadır. Çalışmaya izole KYA olan 86 hasta ve normal koroner akım hızı olan 90 kontrol hastası alındı. Hastalar koroner akımlar değerlendirildikten bir gün sonra, HBS açısından Uluslararası HBS grubu kriterlerine dayalı bir anket formu kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu ankete göre ilk olarak “bacaklarınızda ağrı, sızı, ürperti gibi hoş olmayan, rahatsızlık veren ve bacaklarınızı hareket ettirmeye zorlayan bir his oluyor mu?” sorusu soruldu ve olası şu cevaplar arandı: Hayır, ayda 1 veya daha az, ayda 2-4 defa, ayda 5-14 defa ve ayda 15’den fazla. İlk soruya olumlu cevap verenlere ek iki soru daha soruldu. 1)“Bu belirtiler sadece istirahatte mi ortaya çıkıyor ve hareket edince azalıyor mu?” 2)“Semptomlar gündüze göre geceleri daha mı belirgin ortaya çıkıyor.” HBS, yukarıdaki üç soruya da evet cevabı verip semptom sıklığı ayda beş ve daha fazla olan hastalarda pozitif kabul edildi. İstatiksel analiz için Student’s t-testi, Mann-Whitney U testi ve multiple lojistik regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan tüm bireyler içinde 48 (%27) hastada HBS vardı ve bu oran yaşla anlamlı olarak artıyordu. KYA’sı olan grupta HBS anlamlı olarak daha sıktı (p<0,001). KYA’nın yaşa göre düzeltilmiş sıklık oranı HBS semptomları olan hastalarda 3,11 kat fazla idi (%95 CI: 1,54-6,29; p<0,001). HBS ve KYA arasındaki istatistiksel ilişki; cinsiyet, vücut kitle indeksi ve sigara öyküsü gibi potansiyel ortak değişkenler açısından ek düzeltme yapıldıktan sonra da anlamlı olarak devam ediyordu. Sonuç: Çalışmamızda KYA ve HBS arasında güçlü bir bağlantı olduğu sonucuna varılmıştır.
Objective: Restless legs syndrome (RLS) is a common sleep disorder in which patients feel unpleasent leg sensations and urge to move the legs during rest, especially at night, and symptoms are improved by leg movement. Prior studies analyzing the associations between cardiovascular disease and restless legs syndrome has shown controversial results. The goal of the study was to estimate the relationship between restless legs syndrome and slow coronary flow (SCF). Methods: The present study was cross-sectional and observational and consists of 176 individuals who underwent coronary angiography and had angiographically normal coronary arteries of varying coronary flow rates. The study included 86 patients with isolated SCF and 90 control participants with normal coronary flow (NCF). RLS was assessed the day after the coronry flow was evaluated, using a self-administered questionnaire based on the International Restless Legs Study Group criteria. The following question was asked: “Do you have unpleasant leg sensations (like crawling, paraesthesia, or pain) combined with motor restlessness and an urge to move?” The possible responses were as follows: no, less than once/month, 2-4 times/month, 5-14 times/month, and 15 or more times per month. Those who answered that they had these feelings were asked the following two more questions: 1) “Do these symptoms occur only at rest and does moving improve them?” and 2) “Are these symptoms worsen in the evening/at night compared with the morning?” RLS is considered to be probable if the participant has answered “yes” for all three of the above questions, and has a frequency of ≥5 times/month. Student’s t-test, Mann-Whitney U test, multiple logistic regression analysis were used for statistical analysis. Results: The prevalence of restless legs syndrome was 48 (27%) and increased significantly with age. Patients with SCF have more likely had RLS than the control group (p<0.001). The age-adjusted prevalence odds of SCF were 3.11 times higher (95% CI: 1.54–6.29; P<0.001) among patients with RLS symptoms. Significant associations between RLS and SCF did not materially change after further adjustment for other potential covariates, such as sex, BMI, BMI squared, smoking. Conclusion: Our study concluded that there is a strong link between SCF and RLS

10.Association between non-coding polymorphisms of HOPX gene and syncope in hypertrophic cardiomyopathy
Çağrı Güleç, Neslihan Abacı, Fatih Bayrak, Evrim Kömürcü Bayrak, Gökhan Kahveci, Celal Güven, Nihan Erginel Ünaltuna
PMID: 25036325  doi: 10.5152/akd.2014.4972  Pages 617 - 624
Amaç: HOPX (Homeodomain Only Protein X), SRF’ye (Serum response factor) bağlı gen anlatımını düzenleyen bir homeodomain proteindir. HOPX’in SRF aktivitesi üzerindeki düzenleyici rolü ve SRF’nin de kardiyak hipertrofideki düzenleyici rolü nedeniyle, HOPX gen varyasyonlarının hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Yöntemler: Vaka-kontrol çalışması niteliğindeki çalışmada, HKM tanılı 67 hastada ve 31 sağlıklı kontrolde, komşuluğundaki kodlamayan bölgelerle birlikte HOPX geninin kodlayan bölgelerini analiz ettik. Genin belirli bölgeleri SSCP (Single Stranded Conformation Polymorphism) ve RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) yöntemleri ile incelendi. Genotipler ve genotiplerin klinik parametrelerle ilişkileri ki-kare, Kruskal-Wallis ve Fisher’s testi ile incelendi. Bulgular: HOPX geninin 5’UTR (Untranslated Region) ve intronik bölgesinde bir C>T dönüşümü ve 8 bazlık insersiyon/delesyon (In/Del) polimorfizmi tespit edildi. HOPX geninin kodlayan bir ekzonunun komşuluğunda yer alan bu polimorfizmlerin bir haplotip oluşturduğu görüldü. In/Del ve C/T polimorfizmlerinin homozigot genotiplerinin sıklığı, senkoplu hastalarda anlamlı düzeyde (sırasıyla p=0,014 ve p=0,017) düşük bulunurken, heterozigot genotiplerinin sıklığı anlamlı düzeyde (sırasıyla p=0,048 ve p=0,030) yüksek bulunmuştur. Sonuç: HOPX geninin kodlayan dizisinde herhangi bir mutasyon bulunmamasına rağmen, bu genin kodlamayan bölgesindeki iki polimorfizmin HKM hastalarındaki senkop ile ilişkili olduğu görüldü. Bu polimorfizmlerin, HKM hastaları için homozigot durumda senkopa karşı koruyucu rol oynarken, heterozigot durumda senkop için bir risk faktörü oluşturduğu görülmüştür. Sonuçlarımız HOPX geninin HKM patogenezinde veya klinik seyrinde modifiye edici bir gen olarak rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
Objective: Homeodomain Only Protein X (HOPX) is an unusual homeodomain protein which regulates Serum Response Factor (SRF) dependent gene expression. Due to the regulatory role of HOPX on SRF activity and the regulatory role of SRF on cardiac hypertrophy, we aimed to investigate the relationship between HOPX gene variations and hypertrophic cardiomyopathy (HCM). Methods: In this study, designed as a case-control study, we analyzed coding and flanking non-coding regions of the HOPX gene through 67 patients with HCM and 31 healty subjects. Certain regions of the gene were investigated by Single Stranded Conformation Polymorphism (SSCP) and Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP). Statistical analyses of genotypes and their relationship with clinical parameters were performed by chi-square, Kruskal-Wallis and the Fisher’s exact test. Results: In 5’ Untranslated Region (UTR) and intronic region of the HOPX gene, we found a C>T substitution and an 8-bp insertion/deletion (In/Del) polymorphism, respectively. These two polymorphisms seemed to constitute an haplotype. While the frequency of homozygous genotypes of In/Del and C/T polymorphisms were found significantly lower in the patients with syncope (p=0.014 and p=0.017, respectively), frequency of their heterozygous genotypes were found significantly higher in the patients with syncope (p=0.048 and p=0.030, respectively). Conclusion: Though there was not found any mutation in coding sequence of HOPX gene, two non-coding polymorphisms were found related to syncope in HCM patients. While homozygous status of these polymorphisms was found to be protective against the syncope, their heterozygous status seemed to be a risk factor for syncope in HCM patients. Our results suggest that HOPX may contribute to pathogenesis or manifestation of HCM as a modifier gene.

11.Results of radiofrequency ablation in children with tachycardia-induced cardiomyopathy
Hayrettin Hakan Aykan, Tevfik Karagöz, Alper Akın, Ahmet İrdem, Sema Özer, Alpay Çeliker
PMID: 25036326  doi: 10.5152/akd.2014.4937  Pages 625 - 630
Amaç: Taşikardi-ilişkili kardiyomiyopati (TİK), dilate kardiyomiyopatinin nadir, tedavi edilebilir nedenlerindendir. TİK hastalarında radyofrekans ablasyon (RFA) kullanımı ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada TİK tanılı çocuk hastalardaki RFA deneyimlerimiz retrospektif olarak sunulmuştur. Yöntemler: Çalışmamızda 2000-2011 yılları arasında TİK tanısı alan ve RFA uygulanan hastaların kayıtları incelenerek demografik ve ekokardiyografik bulgular kaydedilmiştir. Taşikardi-ilişkili kardiyomiyopati; kronik veya sık seyir gösteren aritmi tablosu ile birlikte, kalp boşluklarında genişleme veya kalp yetmezliği olarak tanımlandı. Tanı sinüs ritminin sağlanması sonrasında kardiyak fonksiyonların normale dönmesi ile doğrulandı. Bulgular: Toplam 12 hastanın taşikardi tanısı aldıkları sıradaki yaş ortalaması 6,3±4,1 yıl (intrauterin-11,5 yıl), tanılar; 7 hastada “permanent junctional reciprocating” taşikardi, 5 hastada fokal atriyal taşikardi idi. Ablasyon öncesi ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) ve sol ventrikül diyastol sonu çapları (SVDSÇ) sırasıyla %40,8±13,4 (23-57) ve 49,1±9,6 mm (32-66) idi. Ablasyon sonrası birinci ayda ortalama SVEF %62±4,9 (52-69) idi ve sadece 2 hastanın SVEF değeri <%58’idi. Taşikardisi tekrarlayan 4 hastadan 3’üne RFA tekrarlandı ve başarılı sağlandı. Genel toplamda 11 (%91) hastada kür sağlanırken, hastaların tümünde kalp yetmezliği tablosunda düzelme izlendi. Bir hastada işleme bağlı tam AV blok gelişti. Sonuç: Medikal tedaviye dirençli aritmi ve kardiyomiyopati varlığında, sinus ritminin sağlanması için kullanılacak RFA yaştan bağımsız olarak uygulanabilecek etkili bir yöntemdir.
Objective: Tachycardia-induced cardiomyopathy (TIC) is a rare but potentially curable cause of dilated cardiomyopathy. Data on radiofrequency ablation (RFA) for TIC is limited. The aim of this study is to present our experience with RFA in children with TIC, retrospectively. Methods: The medical records of patients with TIC and those underwent RFA between 2000-2011 were systematically reviewed. Demographics and echocardiographic features were recorded. Tachycardia-induced cardiomyopathy is defined as dilatation of the heart chambers or heart failure with chronic or very frequent cardiac arrhythmia. Diagnosis was confirmed with normalization of functions after sinus rhythm has been achieved. Results: A total of 12 patients with a mean age of 6.3±4.1 years (in utero-11.5 years) at diagnosis were enrolled in the study consisting of 7 patients with permanent junctional reciprocating tachycardia and 5 patients with focal atrial tachycardia. The mean pre-RFA left ventricular end-diastolic diameter and left ventricular ejection fraction (LVEF) values were 49.1±9.6 mm (32-66) and 40.8±13.4% (23-57%), respectively. One month after RFA, the mean LVEF value was 62±4.9% (52-69), with only 2 out of 12 patients’ LVEF values were still lower than 58%. Tachycardia recurrence was observed in 4 patients, 3 of which had successful repeated RFA procedure. Overall, cure for arrhythmia was achieved in 11 patients (92%), while reversal of heart failure achieved in all patients. In 1 patient permanent complete AV block was developed after the procedure. Conclusion: Treatment of tachycardia with RFA, particularly in patients with arrhythmia refractory to medical therapy, is a feasible and effective treatment option regardless of age.

12.Obesity is still a risk factor in coronary artery bypass surgery
Hasan Alper Gürbüz, Ahmet Barış Durukan, Nevriye Salman, Halil İbrahim Uçar, Cem Yorgancıoğlu
PMID: 25036327  doi: 10.5152/akd.2014.4954  Pages 631 - 637
Amaç: Cerrahi teknikler ve perioperatif bakımdaki gelişmelere rağmen obezite halen kalp cerrahisi sonrası istenmeyen olayların gelişimi için risk faktörüdür. Biz bu gözlemsel, retrospektif çalışmada koroner baypas cerrahisi uygulanan hastalarda obezitenin cerrahi sonuçlara etkisini göstermeyi ve kalp cerrahisindeki gelişmelerin etkisini görmeyi amaçladık. Yöntemler: Ocak 2011 ve Mart 2013 tarihleri arasında 790 hastaya izole koroner arter baypas cerrahisi uygulandı. Bu hastaların vücut kitle indeksi değerleri hesaplanarak, hastalar iki gruba ayrıldı; 30’un altında olanlar obez olmayan grup, 30’un üstünde olanlar obez grup olarak adlandırıldı. Obezitenin sonuçlar üzerine etkisini araştırmak için tek değişkenli analiz kullanılarak göreceli olasılıklar oranı hesaplandı. Bulgular: Obez olmayan grupta 548 (% 69.3), obez grupta ise 242 (% 30.7) hasta vardı. Hastaların kardiyopulmoner baypas (80.47 ± 23.58;. 80.89 ± 28.46, p: 0.449) ve aort klemp süreleri (54.13 ± 16.60; 54.19 ± 19.85, p: 0.511) ve ortalama baypas greft sayıları (3.09 ± 1.02; 2.96 ± 1.00, p: 0.11) benzerdi. Obez hastalarda kullanılan taze donmuş plazma sayısı (1.37 ± 1.75; 1.48 ± 4.63, p: 0.02) daha fazla idi. Entübasyon süresi (10.57 ± 6.87; 12.71 ± 35.31, p: 0.014) obez hasta grubunda daha yüksek idi. Postoperatif kanama miktarı obez olmayan grupta daha fazla idi (766.77 ± 472.27; 648.72 ± 371.39, p<0.001). Yüzeyel enfeksiyon/mediastenit (%0.4; %2.5, p: 012), dehisens (%0.2; %3.7, p<0.001) ve postoperatif böbrek yetmezliği (%4.7; %8.7, p: 0.031) oranları obez grupta daha yüksek idi. Postoperatif atriyal fibrilasyon oranı (%19.7; %12.8, p: 0.019) obez grupta daha düşük idi. Mortalite (%0.5; %1.7%, p: 0.210) ve postoperatif inme (%1.1; %0.8, p: 1.000) oranları her iki grupta benzer idi. Sonuç: Biz postoperatif istenmeyen olayların gelişiminde obezitenin bir risk faktörü olduğunu gösterdik. İyileştirilmiş perioperatif bakım ve titiz stratejilerle koroner arter baypas cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif sonuçların daha iyi olacağını düşünüyoruz.
Objective: Even with the improvements in surgical techniques and perioperative care, obesity is still a risk factor for occurrence of adverse events following cardiac surgery. In this observational, retrospective study, we aimed to document the effects of obesity on surgical outcomes in patients undergoing coronary artery bypass surgery and find out the effects of improvements in cardiac surgery. Methods: Between January 2011 and March 2013, isolated coronary artery bypass surgery was performed on 790 patients. The body mass index values of the patients were calculated and patients were divided into two groups; below 30 were classified as non-obese group whereas above 30 were classified as obese group. The odds ratio was obtained by using univariate analysis in order to document the effects of obesity on outcomes. Results: There were 548 (69.3%) patients in non-obese group, whereas 242 (30.7%) patients in obese group. The cardiopulmonary bypass (80.47±23.58 vs. 80.89±28.46, p=0.449) and aortic clamp times (54.13±16.60 vs. 54.19±19.85, p=0.511) and number of bypass grafts (3.09±1.02 vs. 2.96±1.00, p=0.11) were comparable between the groups. The mean number of fresh frozen plasma used was higher in obese patients (1.37±1.75 vs. 1.48±4.63, p=0.02). Intubation time was higher in obese patients (10.57±6.87 vs. 12.71±35.31, p=0.014). Total amount of postoperative drainage was higher in non-obese patients (766.77±472.27 vs. 648.72±371.39, p<0.001). The superficial infection/mediastenitis (0.4% vs. 2.5%, p=0.012), dehiscence (0.2% vs. 3.7%, p<0.001) and postoperative renal failure rates (4.7% vs. 8.7%, p=0.031) were higher in obese patients. The incidence of atrial fibrillation was lower in obese patients (19.7% vs. 12.8%, p=0.019). The mortality (0.5% vs. 1.7%, p=0.210) and postoperative stroke rates (1.1% vs. 0.8%, p=1.000) were similar in both groups. Conclusion: We documented that obesity is still a risk factor for occurrence of postoperative adverse events. We believe that improved perioperative care together with meticulous regimens can improve postoperative outcomes in patients undergoing coronary artery bypass surgery.

META ANALYSIS
13.Biomarkers of cerebral injury in cardiac surgery
Shi-Min Yuan
PMID: 25163078  doi: 10.5152/akd.2014.5321  Pages 638 - 645
Bu çalışma kardiyak cerrahi sonucu olarak serebral biyomarkerler ve altta yatan belirleyici faktörlerin değişen şekillerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Son 20 yıldaki S100 ve S100 B konulu makalelerin literatür erişimi Highwire Press, Google tarama ve MEDLINE veri tabanında yapılmıştır. Nöron-spesifik enolazın ile birlikte S100 ve S100B’nin sayısal nicel verileri dikkatlice taranmış, toplanmış ve istatistiksel analizi yapılmıştır. Biyomarkerler beyin-omurilik sıvısında daha erken ortaya çıkmış ve serumdan daha uzun sürmüş. Her üç biyobelirteç kardiyopulmoner baypas (KPB)’sunda kan akımında tepe değerine ulaşan benzer kinetik bir eğilim gösterdi. Yetişkinlerde serum biyomarkerlerı kalp ameliyatı geçiren çocuklarda daha erken normale dönebiliyor. Off-pump cerrahi uygulanan hastalar; düşük vücut ısısı ve/veya hipotermik dolaşım arrestli diğer tüm kardiyopulmoner baypas kalp ameliyatları ile karşılaştırıldığında altında karşılaştırarak serebral biyomarkerler minimal bir yükselme gösterdi. Ameliyat öncesi veya sonrası nörolojik bozuklukları olan hastalarda, nörolojik bozukluklar olmayanlara göre serumdaki biyomarkerler operasyon öncesinde bile yüksekti ve daha uzun zaman devam etti. Biyomarkerlerın serum konsantrasyonları KPB süresi ve vücut ısısı ile doğrudan korelasyon ilişkiliydi. Kalp ameliyatları, KPB ve düşük vücut ısısının bir sonucu olarak, serebral hasar ve kan-beyin bariyeri değişikliklere yol açabilir. S100, S100B ve nöron-spesifik enolaz dahil serebral biyomarkerlar kalp cerrahisinde kesinlikle serebral hasarları yansıtabilir. KPB ve vücut ısısı cerrahi koşullarını değiştirerek beyin hasarının azaltılmasına dikkat edilmelidir.
The present study aims to reveal the changing patterns of cerebral biomarkers and the underlying predictive factors as a consequence of cardiac surgery. Literature retrieval of articles on S100 and S100B of recent 20 years were made in the MEDLINE database, Highwire Press and Google search. Quantitative data of S100 and S100B along with neuron-specific enolase were carefully screened, collected and statistically analyzed. The biomarkers appeared earlier and lasted longer in the cerebrospinal fluid than in the serum. All three biomarkers exhibited a similar kinetic trend in the bloodstream, reaching a peak value at the end of cardiopulmonary bypass (CPB). In adults, serum biomarkers may recover to normal earlier than in pediatrics undergoing a cardiac surgery. The patients undergoing off-pump surgery had the minimal elevations of cerebral biomarkers comparing to all other cardiac surgeries under CPB, low core temperature and/or hypothermic circulatory arrest. In patients with pre- or postoperative neurological disorders, the biomarkers in the serum elevated even before operation and persisted longer time than those without neurological disorders. The serum concentrations of the biomarkers showed direct correlation with CPB duration and core temperature. Cardiac operations may lead to cerebral damage and blood-brain barrier changes, as a consequence of CPB and low core temperature. The cerebral biomarkers including S100, S100B and neuron-specific enolase may precisely reflect the cerebral damages in cardiac surgery. Attention has to be paid to the attenuations of cerebral damage by modifying the surgical conditions of CPB and core temperature.

SCIENTIFIC LETTER
14.Is there any difference in clinical features of Turkish children with Kawasaki disease?
Filiz Ekici, Abdullah Kocabaş, İlker Çetin
PMID: 25163079  doi: 10.5152/akd.2014.5629  Pages 646 - 647
Abstract |Full Text PDF

CASE REPORT
15.Which is first? Whether Takotsubo cardiomyopathy was complicated with acute stroke or acute stroke caused Takotsubo cardiomyopathy? A case report
Ali Rıza Akyüz, Levent Korkmaz, Turhan Turan, Ayhan Varlıbaş
PMID: 25163080  doi: 10.5152/akd.2014.5497  Pages 648 - 649
Abstract |Full Text PDF

16.Complex atrial septal defect referred for percutaneous closure-do we need three-dimensional echocardiography and magnetic resonance imaging?
Karolina Kupczynska, Tomasz Jezewski, Bartlomiej Wozniakowski, Jaroslaw D. Kasprzak, Piotr Lipiec
PMID: 25163081  doi: 10.5152/akd.2014.5246  Pages 649 - 651
Abstract |Full Text PDF

17.Percutaneous intervention is not always problem-solving in prosthetic paravalvular leakage
Mohammad Hossein Mandegar, Bahieh Moradi, Farideh Roshanali, Hossein Nazari Hayano
PMID: 25163082  doi: 10.5152/akd.2014.5509  Pages 651 - 652
Abstract |Full Text PDF

18.Hereditary thrombophilia (factor V R2-mutation) as a contributing factor in premature myocardial infarction associated with pregnancy
Meral Kayıkçıoğlu, Oğuz Yavuzgil, Zuhal Eroğlu, Hüseyin Onay, Mete Ergenoğlu, Levent Can
PMID: 25163083  doi: 10.5152/akd.2014.5506  Pages 652 - 654
Abstract |Full Text PDF

19.Cardiac tamponade in a patient treated by sunitinib for metastatic renal cell carcinoma
İbrahim Yıldız, Umut Varol, Fatma Şen, Leyla Kılıç
PMID: 25163084  doi: 10.5152/akd.2014.5397  Pages 654 - 656
Abstract |Full Text PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE
20.The phantom of the chest
Uğur Nadir Karakulak, Naresh Maharjan, Elifcan Aladağ, Banu Evranos
PMID: 25163094  doi: 10.5152/akd.2014.5606  Page 657
Abstract |Full Text PDF

LETTER TO THE EDITOR
21.Is harmonic scalpel good for radial artery harvesting?
Ganglan Fu, Meng Wang
PMID: 25163085  doi: 10.5152/akd.2014.5480  Page 658
Abstract |Full Text PDF

22.Related factors should be considered in evaluation of mean platelet volume in patients with familial Mediterranean fever
Ercan Varol, Mehmet Özaydın
PMID: 25163087  doi: 10.5152/akd.2014.5650  Pages 659 - 660
Abstract |Full Text PDF

23.Acute myocardial infarction induced by axitinib
Emre Gürel, Zeki Yüksel Günaydın, Müge Karaoğlanoğlu, Tuncay Kırış
PMID: 25163088  doi: 10.5152/akd.2014.5713  Page 661
Abstract |Full Text PDF

24.Omental infarction due to a patent foramen ovale after a long flight: a variant of economy class syndrome
Fatih Yaşar, Özcan Özdemir, Mahmut Kebapcı, Ömer Göktekin, Enver İhtiyar, Necmi Ata
PMID: 25163090  doi: 10.5152/akd.2014.5620  Page 662
Abstract |Full Text PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
25.The phantom of the chest
Uğur Nadir Karakulak, Naresh Maharjan, Elifcan Aladağ, Banu Evranos
PMID: 25163094  doi: 10.5152/akd.2014.5606  Page 663
Abstract |Full Text PDF

MISCELLANEOUS
26.New ESC position paper chaired by a Turkish Cardiologist, Prof. Bülent Görenek
Bülent Görenek
PMID: 25413284  doi: 10.5152/akd.2014.02  Page 664
Abstract |Full Text PDF

27.Farewell to Teoman, from a brother
Altan Onat
PMID: 25413285  doi: 10.5152/akd.2014.03  Page 665
Abstract |Full Text PDF

28.Role model-exemplary educator, unique social worker
Bilgin Timuralp, Cemal Cingi
PMID: 25413286  doi: 10.5152/akd.2014.04  Page 666
Abstract |Full Text PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
29.The association of intracardiac hydatid cyst and muscle bridge cause electrocardiographic abnormality detected by multimodality imaging
Cengiz Öztürk, Ali Osman Yıldırım, Murat Ünlü, Mustafa Aparcı, Sait Demirkol, Sabahattin Sarı, Turgay Çelik, Atila İyisoy
PMID: 25163091  doi: 10.5152/akd.2014.5664  Pages E17 - E18
Abstract |Full Text PDF

30.A multilobuled cystic communication between aorta and left ventricle after aortic valve replacement: a second way to aorta
Zeki Yüksel Günaydın, Yusuf Emre Gürel, Ahmet Kaya
PMID: 25163092  doi: 10.5152/akd.2014.5678  Pages E18 - E19
Abstract |Full Text PDF

31.Demonstration of coronary artery fistula between the left circumflex coronary artery and right ventricule using echocardiography and multidetector CT
Yanguang Shen, Rongjuan Li, Zhanming Fan, Nan Zhang
PMID: 25163093  doi: 10.5152/akd.2014.5667  Pages E19 - E20
Abstract |Full Text PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.