ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Relationship between extent and complexity of coronary artery disease and different left ventricular geometric patterns in patients with coronary artery disease and hypertension [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 789-794 | DOI: 10.5152/akd.2014.5747

Relationship between extent and complexity of coronary artery disease and different left ventricular geometric patterns in patients with coronary artery disease and hypertension

Hakan Uçar1, Mustafa Gür1, Abdürrezzak Börekçi2, Arafat Yıldırım1, Ahmet Oytun Baykan1, Gülhan Yüksel Kalkan1, Mevlüt Koç1, Taner Şeker1, Mehmet Coşkun1, Ömer Şen1, Murat Çaylı1
1Department of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital; Adana-Turkey
2Department of Cardiology, Kafkas University, School of Medicine; Kars-Turkey

Objective: The relationship between severity of coronary artery disease (CAD) and left ventricler (LV) hypertrophy in hypertensive patients is well known. However, the association between the extent and complexity of CAD assessed with SYNTAX score (SS) and different LV geometric patterns has not been investigated. We aimed to investigate the association between SYNTAX score and different LV geometric patterns in hypertensive patients. Methods: The study had been made in our clinic between January 2013 and August 2013. We studied 251 CAD patients who had hypertension and who underwent coronary angiography (147 males, 104 females; mean age 61.61±9.9 years). Coronary angiography was performed based on clinical indications. SS was determined in all patients. Echocardiographic examination was performed in all subjects. Four different geometric patterns were determined in patients according to LV mass index (LVMI) and relative wall thickness (RWT) (Groups: NG- normal geometry, CR- concentric remodeling, EH- eccentric hypertrophy, and CH- concentric hypertrophy). Biochemical markers were measured in all participants. Results: The highest SS values were observed in the CH group compared with the NG, CR, and EH groups (p<0.05 for all). Also, the SS values of the EH group were higher than in the NG and CR groups (p<0.05 for all). Multivariate linear regression analysis showed that SS was independently associated with LV geometry (β=0.316, p=0.001), as well as age (β=0.163, p=0.007) and diabetes (β=-0.134, p=0.022). Conclusion: SYNTAX score is independently related with LV geometry in hypertensive patients. This result shows that LV remodeling is parallel to the increase in the extent and complexity of CAD in our study patients.

Keywords: SYNTAX, geometry, hypertrophy, hypertension

Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı tanısı olan hastalarda farklı sol ventrikül geometrik patern ve koroner arter hastalığının yaygınlığı ve kompleksitesi arasındaki ilişki

Hakan Uçar1, Mustafa Gür1, Abdürrezzak Börekçi2, Arafat Yıldırım1, Ahmet Oytun Baykan1, Gülhan Yüksel Kalkan1, Mevlüt Koç1, Taner Şeker1, Mehmet Coşkun1, Ömer Şen1, Murat Çaylı1
1Department of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital; Adana-Turkey
2Department of Cardiology, Kafkas University, School of Medicine; Kars-Turkey

Amaç: Koroner arter hastalığının (KAH) şiddeti ve hipertansif hastalarda sol ventrikül (SV) hipertrofisi arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. Ancak, SYNTAX Skoru (SS) ile değerlendirilen KAH ​​yaygınlığı ve karmaşıklığı ile farklı LV geometrik paternleri arasındaki ilişki daha önceden araştırılmamıştır. Biz hipertansif hastalarda SYNTAX skoru ile farklı LV geometrik paternler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Yöntemler: Çalışmaya KAH ve hipertansiyonu olan, koroner anjiyografi yapılan 251 hasta dahil edildi (147 erkek, 104 kadın; yaş 61,61±9,9 yıl). Koroner anjiyografi klinik olarak endikasyonu olan hastalarda uygulandı. SS tüm hastalarda hesaplandı. Ekokardiyografik inceleme tüm hastalara uygulandı. Dört farklı geometrik patern SV kitle indeksi (SVKİ) ve göreceli duvar kalınlığına (GDK) göre belirlendi (KH- konsantrik hipertrofi, EH-eksantrik hipertrofi, KR-konsantrik yeniden biçimlenme, NG-normal geometri). Tüm katılımcılarda biyokimyasal belirteçler ölçüldü. Bulgular: En yüksek SS değerleri, NG, KR ve EH (hepsi için p<0,05) gruplarıyla karşılaştırıldığında KH grubunda gözlendi. Ayrıca, EH grubunda SS değerleri NG ve KR gruplarından (hepsi için p<0,05) daha yüksek bulunmuştur. Çoklu doğrusal regresyon analizinde SS, SV geometri (β=0,316, p=0,001) yaş (β=0,163, p=0,007) ve diyabet (β=-0,134, p=0,022) ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Sonuç: Hipertansif hastalarda SYNTAX skoru sol ventrikül geometrisi ile bağımsız olarak ilişkilidir. Bu sonuç; hipertansif hastalarda KAH yaygınlığı ve karmaşıklığına paralel olarak SV yeniden şekillenmesinin arttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: SYNTAX, geometri, hipertrofi, hipertansiyon

Hakan Uçar, Mustafa Gür, Abdürrezzak Börekçi, Arafat Yıldırım, Ahmet Oytun Baykan, Gülhan Yüksel Kalkan, Mevlüt Koç, Taner Şeker, Mehmet Coşkun, Ömer Şen, Murat Çaylı. Relationship between extent and complexity of coronary artery disease and different left ventricular geometric patterns in patients with coronary artery disease and hypertension. Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 789-794
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.