ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Evaluation of procedural and clinical outcomes of transcatheter aortic valve implantation: A single-center experience [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2020; 23(5): 288-296 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.03942

Evaluation of procedural and clinical outcomes of transcatheter aortic valve implantation: A single-center experience

Bilge Duran Karaduman1, Hüseyin Ayhan1, Telat Keleş2, Engin Bozkurt3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atılım University, Medicana International Ankara Hospital; Ankara-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara City Hospital; Ankara-Turkey
3Department of Cardiology, Medicana International Ankara Hospital; Ankara-Turkey

Objective: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is an established alternative to surgical aortic valve replacement. Our study aimed to evaluate the implementation of TAVI at our large-volume center, having an all-comer patient population with short and long-term follow-ups.
Methods: This retrospective, single-center analysis included 556 consecutive patients with symptomatic severe aortic stenosis (AS) who underwent TAVI between July 2011 and December 2019.
Results: The mean age of the entire population was 77.6±7.9 years, and 54.9% were women. The Society of Thoracic Surgeons (STS) mean score of the cohort was 6.0%±3.5%. The balloon-expandable valve (Sapien XT, Sapien 3; Edwards Lifesciences, Irvine, California) was the most frequently used valves in this cohort (94.6%). Transfemoral access was used in 96.3% of patients. Implantation success was achieved in 96.6% of cases. During the TAVI procedure, 7.2% of patients required permanent pacemaker implantation, with 37.5% in the Lotus valve group needing the most permanent pacemakers. The mean length of hospital stay for the entire cohort was 4.5±2.3 days. Overall, 22 (3.9%) in-hospital deaths occurred before hospital discharge. The mean follow-up period was 15.1±14.9 months for all patients, and a significant improvement was noted in all echocardiographic parameters and functional capacity. Paravalvular leak (PVL) was documented in 18.9% patients, mild in 17.9%, and moderate in 1% at discharge. No cases with severe PVL, necessitating additional procedures. The multiple logistic regression analysis revealed that sex, STS score, baseline SYNTAX score, bicuspid valve morphology, common femoral artery diameter, and post-TAVI PVL were independent predictors of overall mortality.
Conclusion: To our knowledge, this study, which is the largest single-center real-world experience of TAVI in Turkey, demonstrated low complication rates with favorable short- and mid-term THV performance in patients undergoing TAVI. (Anatol J Cardiol 2020; 23: 288-96)

Keywords: TAVI, aortic stenosis, single-center, clinical outcomes

Tek merkeze ait transkateter aort kapak implantasyonunun işlem ve klinik sonuçların değerlendirilmesi

Bilge Duran Karaduman1, Hüseyin Ayhan1, Telat Keleş2, Engin Bozkurt3
1Atılım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Medicana Uluslararası Ankara Hastanesi; Ankara-Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi; Ankara-Türkiye
3Medicana Uluslararası Ankara Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği; Ankara-Türkiye

Arka plan ve Amaç: Artık transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) cerrahi aort kapak replasmanına net olarak alternatiftir. Çalışmamızda geniş hacimli tek merkezimizde TAVI yapılan tüm hastaların kısa ve uzun dönem takip sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Temmuz 2011 ve Aralık 2019 tarihleri arasında, TAVI uygulanan semptomatik ciddi aort darlıklı 556 ardışık hasta bu retrospektif tek merkezli analize dahil edilmiştir.
Bulgular: Tüm popülasyonun ortalama yaşı 77.6 ± 7.9 yıl idi ve hastaların %54.9'u kadındı. Kohortun ortalama STS skoru %6.0±3.5 idi. Çalışmada balon ile yerleştirilen kapak (Sapien XT, Sapien 3; Edwards Lifesciences, Irvine, California) en sık kullanılan kapak idi (%94.6). Hastaların %96.3’ünde transfemoral yol kullanıldı. Başarılı implantasyon vakaların 96.6’sında gerçekleştirildi. TAVI işlemi sonrası hastaların toplam %7.2’sinde kalıcı kalp pili ihityacı oldu ve %37.5 oran ile en çok kalp pili ihtiyacı Lotus kapak grubunda oldu. Ortalama hastanede kalış süresi 4.5±2.3 gün idi. Taburculuktan önce hastane içi 22 (%3.9) hastada ölüm gözlendi. Tüm hastalar için ortalama 15.1±14.9 ay takip süresince fonksiyonel kapasitede ve tüm ekokardiyografik parametrelerde anlamlı iyileşme gözlendi. Taburculukta hastaların %18.9’unda paravalvular kaçak (PVK) saptanmış olup bunların %17.9’u hafif ve %1’I orta idi. Ek işlem gerektiren ileri PVK olmadı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi cinsiyet, STS skoru, bazal syntaks skoru, biküspit kapak morfolojisi, ana femoral arter çapı ve post-TAVI PVK'nIn toplam mortalitenin bağımsız prediktörleri olduğunu göstermiştir.
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, TAVI'nin Türkiye'deki en geniş tek merkezli gerçek dünya deneyimi olan bu çalışma ile TAVI uygulanan hastalarda olumlu kısa ve orta vadeli transkateter kapak performansı ile düşük komplikasyon oranları gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TAVI, aort darlığı, tek merkez, klinik sonuçlar

Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Telat Keleş, Engin Bozkurt. Evaluation of procedural and clinical outcomes of transcatheter aortic valve implantation: A single-center experience. Anatol J Cardiol. 2020; 23(5): 288-296

Corresponding Author: Engin Bozkurt, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.