ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Prognostic value of CHA2DS2-VASc score in predicting high SYNTAX score and in-hospital mortality for non-ST elevation myocardial infarction in patients without atrial fibrillation [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(11): 789-795 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.03982

Prognostic value of CHA2DS2-VASc score in predicting high SYNTAX score and in-hospital mortality for non-ST elevation myocardial infarction in patients without atrial fibrillation

Mehmet Kadri Akboğa1, Samet Yılmaz2, Rıdvan Yalçın1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University; Denizli-Turkey

Objective: To evaluate the prognostic value of preprocedural CHA2DS2-VASc [congestive heart failure, hypertension, age ≥75 years (doubled), diabetes mellitus, previous stroke or transient ischemic attack (TIA) (doubled), vascular disease, age 65-74 years, female gender] score in predicting high SYNTAX (Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with Taxus and Cardiac Surgery) score and in-hospital mortality for non-atrial fibrillation (AF) patients presenting with non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI). The CHA2DS2-VASc score used to determine thromboembolic risks in AF was recently reported to predict major adverse clinical outcomes in patients with the acute coronary syndrome, irrespective of AF.
Methods: A total of 906 patients with a diagnosis of NSTEMI who underwent coronary angiography were retrospectively enrolled and divided into three groups according to their SYNTAX scores (low, intermediate, and high). The CHA2DS2-VASc score of each patient was calculated.
Results: SYNTAX score had a significant positive correlation with the CHA2DS2-VASc score (r=0.320; p<0.001) in the Spearman correlation analysis. The CHA2DS2-VASc score [Odds ratio, 1.445; 95% confidence interval (CI), 1.268-1.648, p<0.001], left ventricular ejection fraction, creatinine, C-reactive protein, and high-density and low-density lipoprotein cholesterol levels were demonstrated to be independent predictors of high SYNTAX score. The CHA2DS2-VASc score [Hazard ratio (HR), 1.867; 95% CI: 1.462-2.384; p<0.001], the SYNTAX score (HR, 1.049; p=0.003), and age (HR, 1.057; p=0.002) were independently associated with higher risk of in-hospital mortality in a multiple Cox-regression model. Kaplan-Meier survival curves stratified by the CHA2DS2-VASc score (<4 vs. ≥4) also showed that higher CHA2DS2-VASc scores were associated with higher in-hospital mortality.
Conclusions: In non-AF patients with NSTEMI, CHA2DS2-VASc and SYNTAX scores are useful for prognosis assessment and can be used to identify patients at higher risk for in-hospital mortality.

Keywords: CHA2DS2-VASc score, SYNTAX score, in-hospital mortality, prognosis, NSTEMI

Atriyal fibrilasyon olmayan ST yükselmesiz miyokard enfarktüslü hastalarda yüksek SYNTAX skoru ve hastane içi mortaliteyi öngördürmede CHA2DS2-VASc skorunun prognostik değeri

Mehmet Kadri Akboğa1, Samet Yılmaz2, Rıdvan Yalçın1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye.

Amaç: Atriyal fibrilasyonda (AF) tromboembolik riskleri belirlemek için kullanılan CHA2DS2-VASc skorunun, AF’den bağımsız olarak akut koroner sendromlu hastalarda önemli olumsuz klinik sonuçları öngördürdüğü yakın zamanda bildirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü (NSTEMI) ile başvuran ve AF olmayan hastalarda yüksek SYNTAX skoru ve hastane içi mortaliteyi öngördürmede prosedür öncesi CHA2DS2-VASc skorunun prognostik değerini değerlendirmektir.
Yöntemler: NSTEMI tanısı alan ve koroner anjiyografi yapılan toplam 906 hasta bu çalışma için geriye dönük olarak kaydedildi ve SYNTAX skorlarına (düşük, orta ve yüksek) göre 3 gruba ayrıldı. Her hastanın CHA2DS2-VASc skoru hesaplandı.
Bulgular: Spearman korelasyon analizinde, SYNTAX skoru CHA2DS2-VASc skoru ile anlamlı pozitif korelasyona sahipti (r=0.320, p<0.001). CHA2DS2-VASc skoru (Odds oranı [OR]= 1.445;% 95 güven aralığı [CI]: 1.268-1.648; p<0.001), LVEF, kreatinin, CRP, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol yüksek SYNTAX skorunun bağımsız belirleyicileri oldukları gösterildi. çok değişkenli Cox-regresyon modelinde, CHA2DS2-VASc skoru (Risk oranı [HR]= 1.867; 95% CI: 1.462-2.384; p<0.001), SYNTAX skoru (HR= 1.049, p=0.003) ve yaş (HR= 1.057, p=0.002) bağımsız olarak daha yüksek hastane içi mortalite riski ile ilişkiliydi. Ayrıca, CHA2DS2-VASc skoruna göre tabakalandırılan Kaplan-Meier sağkalım eğrileri (<4'e karşı ≥4) daha yüksek CHA2DS2-VASc skorunun daha yüksek hastane içi mortalite ile ilişkili olduğunu gösterdi.
Sonuç: AF olmayan NSTEMI hastalarında CHA2DS2-VASc ve SYNTAX skorları prognoz değerlendirmesinde faydalıdır ve hastane içi mortalite açısından daha yüksek risk altında olan hastaları belirlemek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: CHA2DS2-VASc skoru, SYNTAX skoru, hastane içi mortalite, prognoz, NSTEMI

Mehmet Kadri Akboğa, Samet Yılmaz, Rıdvan Yalçın. Prognostic value of CHA2DS2-VASc score in predicting high SYNTAX score and in-hospital mortality for non-ST elevation myocardial infarction in patients without atrial fibrillation. Anatol J Cardiol. 2021; 25(11): 789-795

Corresponding Author: Mehmet Kadri Akboğa, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.