ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Nebivolol therapy improves endothelial function and increases exercise tolerance in patients with cardiac syndrome X [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2009; 9(5): 371-379

Nebivolol therapy improves endothelial function and increases exercise tolerance in patients with cardiac syndrome X

Nihat Şen1, Yusuf Tavil2, Hüsamettin Erdamar3, Hüseyin Uğur Yazıcı1, Erdinç Çakır4, Emin Özgür Akgül5, Cumhur Bilgi3, Mehmet Kemal Erbil5, Fatih Poyraz1, Murat Turfan1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey
3Department of Biochemistry, Beytepe Military Hospital, Ankara
4Department of Emergency Medicine Gülhane Military Medical Academy, Ankara
5Department of Biochemistry, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Ob­jec­ti­ve: We sought to determine whether nebivolol affects coronary endothelial function and exercise induced ischemia in patients with cardiac syndrome X (CSX). Methods: The study protocol undertaken was based on a single-blind randomized controlled prospective study. After a 2-week washout period, 38 patients with cardiac syndrome X were randomized to receive either nebivolol 5 mg daily (n=19) or metoprolol 50 mg daily (n=19) in a single- blind design for 12 weeks. The control group under study was consisted of 16 age- and gender-matched subjects with negative treadmill exercise tests. Plasma endothelial nitric oxide (NOx), L-arginine, and asymmetric dimethylarginine (ADMA) were measured in all patients at baseline and after 12 weeks of treatment. Statistical differences among groups were tested by one-way analysis of variance and unpaired samples t test for parametric; Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests for non-parametric variables, respectively. A paired – samples t test was used to compare continuous variables before and after drug therapy. Results: At baseline, plasma level of NOx, L-arginine, and L-arginine/ADMA ratio were lower (p<0.001 for all) in patients with CSX than in the control patients. Whereas, the plasma ADMA levels were increased in the patient group (p<0.001). After 12 weeks of drug therapy, the patients taking nebivolol had increased levels of plasma NOx, plasma L-arginine, the L-arginine/ADMA ratio and decreased levels of plasma ADMA compared to those of the patients taking metoprolol (p<0.001). In addition, exercise duration to 1-mm ST depression and total exercise duration significantly increased after treatment in the nebivolol group compared to the metoprolol group (p<0.01). In the nebivolol group, Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina classification improved by one or more categories in 12 (70%) patients, whereas it deteriorated or remained in the same category in 5 (30%) patients. Meanwhile, in the metoprolol group, the CCS angina classification improved by one or more categories in 7 (41%), whereas it deteriorated or remained in the same category in 10 (59%) patients. Conclusion: Circulating endothelial function parameters (plasma ADMA, L-arginine, NOx levels) were impaired in patients with CSX. Nebivolol treatment was associated with better improvements in both circulating endothelial function and exercise stress test parameters than metoprolol. We believe that further studies are needed to evaluate the effects of nebivolol treatment on long-term clinical outcomes in patients with CSX.

Keywords: Cardiac syndrome X, nebivolol, endothelial function, asymmetric dimethylarginine, nitric oxide

Kardiyak sendrom X'li hastalarda nebivolol tedavisi ile endotel fonksiyonu ve egzersiz toleransı düzelmektedir

Nihat Şen1, Yusuf Tavil2, Hüsamettin Erdamar3, Hüseyin Uğur Yazıcı1, Erdinç Çakır4, Emin Özgür Akgül5, Cumhur Bilgi3, Mehmet Kemal Erbil5, Fatih Poyraz1, Murat Turfan1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey
3Department of Biochemistry, Beytepe Military Hospital, Ankara
4Department of Emergency Medicine Gülhane Military Medical Academy, Ankara
5Department of Biochemistry, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Amaç: Çalışmamızda, kardiyak sendrom X’li (KSX) hastalarda nebivolol tedavisinin endotel fonksiyonu ve egzersizin indüklediği iskemi üzerine etkisini araştırdık. Yöntemler: Çalışma tek kör, randomize kontrollü ve prospektif olarak dizayn edildi. İki haftalık ilaçsız periyod sonrasında kardiyak sendrom X’li 38 hasta nebivolol 5 mg/gün (n=19) veya metoprolol 50 mg/gün (n=19) gruplarına tek kör olarak randomize edilerek 12 haftalık tedavi sonrası tekrar değerlendi-rildi. Kontrol grubu olarak efor testi negatif olan yaş ve cinsiyet uyumlu 16 hasta alındı. Tüm hastalarda tedavi öncesi ve 12 haftalık tedavi sonrası plazma endotelyal nitrik oksit (NOx), L-arjinin ve asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeyleri ölçüldü. Gruplar arası çoklu karşılaştırmalar parametrik değişkenler için tek yönlü ANOVA ve eşleştirilmemiş örneklem t testleri, parametrik olmayan değişkenler için ise Kruskal–Wallis ve Mann Whitney U testleri ile yapıldı. İlaç tedavisi öncesi ve sonrası değişkenlerin karşılaştırılması eşleştirilmiş örneklem t testi ile yapıldı. Bulgular: Kardiyak sendrom X’li hastaları 16 kişiden oluşan sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kontrol grubuna kıyasla KSX’li hastalarda plazma NOx, L-arjinin ve L-arjinin/ADMA düzeyi azalmış, plazma ADMA düzeyi ise artmış olarak bulundu. On iki hafta süren te davi sonrası metoprolol grubuna kıyasla nebivolol grubunda plazma NOx, L-arjinin ve L-arjinin /ADMA düzeyi artmış, ADMA düzeyi ise azalmış olarak saptandı (p<0.001). Ayrıca nebivolol grubunda toplam egzersiz süresi ve egzersiz sırasında 1 mm ST depresyonu gelişme zamanı uzadı (p<0.01). Kanada Kardiyovasküler Derneği (CCS) angina sınıflamasına göre nebivolol grubundaki hastaların %70’de angina skoru en az bir kategori düzelirken %30 hastada aynı kaldı veya kötüleşti. Metoprolol grubunda ise hastaların %41’nin angina skoru düzelirken %59 hastanınki ise aynı kaldı veya kötüleşti. Sonuç: Kardiyak sendrom X’li hastalarda kanda endotel fonksiyonunu gösteren belirteçlerin (plazma NOx, L-arjinin, ADMA) bozulduğunu göstermiş olduk. Nebivolol tedavisi bu belirteçleri düzeltmekte ve egzersiz süresini uzatmaktadır. Yapılacak çalışmalarla KSX’in tedavisinde nebivolol’ün uzun süreli sonuçları incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak sendrom X, nebivolol, endotelyal fonksiyon, asimetrik dimetilarjinin, nitrik oksit

Nihat Şen, Yusuf Tavil, Hüsamettin Erdamar, Hüseyin Uğur Yazıcı, Erdinç Çakır, Emin Özgür Akgül, Cumhur Bilgi, Mehmet Kemal Erbil, Fatih Poyraz, Murat Turfan. Nebivolol therapy improves endothelial function and increases exercise tolerance in patients with cardiac syndrome X. Anatol J Cardiol. 2009; 9(5): 371-379
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.