ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 4 Year : 2021
Quick SearchSixth-year outcomes of carotid artery stenting performed with multidisciplinary management in single center [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-20420 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.20420

Sixth-year outcomes of carotid artery stenting performed with multidisciplinary management in single center

Erkan Köklü1, Şakir Arslan1, Elif Sarıönder Gencer2, Nermin Bayar1, Rauf Avcı1, Edip Can Özgünoğlu1
1University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital, Cardiology Department
2University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital, Neurology Department

Objective: In this study, our aim is to evaluate the first-30-day results of clinical, peri-procedural asymptomatic cranial embolism and long-term restenosis of the multidisciplinary conducted and evaluated CAS procedure in our patient group with real life data.
Methods: A total of 610 patients who were subjected to consecutive CAS procedures in our center, between December 2010 and February 2019 were followed up clinically and radiologically for a mean duration of six years. Among our patients, 274 (45%) were symptomatic for carotid artery stenosis while 336 (55%) were identified as asymptomatic. As a protection approach to embolism, distal protection was used in 52% of the patients, proximal protection in 43%, while double (distal + proximal) protection was used in 0.3% of the patients.
Results: The success rate of the CAS procedure was 96%. Procedure-related death was reported in 4 (0.6%) of the patients who successfully underwent the CAS procedure. Acute carotid artery stent thrombosis was observed in 4 (0.6%) of the patients. Hyperperfusion syndrome was reported in 2 (0.3%) patients. Peri-procedural major stroke was detected in 2 (0.3%) patients, and peri-procedural minor stroke in 12 (1.9%) of the patients. The total clinical complication rates during the first 30 peri-procedural days were 10 (1.6%) and 19 (3.1%) in the asymptomatic and symptomatic groups, respectively. On the cranial magnetic resonance imaging (CMRI) performed, asymptomatic ipsilateral cranial microembolism was detected in 61 (11.6%) patients, asymptomatic contralateral cranial microembolism in 20 (3.8%) patients, and bilateral asymptomatic cranial microembolism in 23 (4.4%) patients. Asymptomatic restenosis was observed in 24 (3.9%) patients.
Conclusion: The CAS procedure is a reliable treatment option applicable with acceptable complication and success rates as outlined in the guidelines, when performed following multidisciplinary evaluation, in the treatment of symptomatic and asymptomatic carotid artery stenosis, including high risk patient groups.

Keywords: carotid artery stenting, multidisciplinary carotid committee, stent restenosis, stroke

Tek merkezde multidisipliner yöntemle uygulanan karotis stentleme işleminin altıncı yıl sonuçları

Erkan Köklü1, Şakir Arslan1, Elif Sarıönder Gencer2, Nermin Bayar1, Rauf Avcı1, Edip Can Özgünoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız gerçek yaşam verilerini taşıyan hasta grubumuzda multidisipliner olarak değerlendirilmiş ve yapılmış olan KAS işleminin ilk 30 günlük klinik, periprosedürel asemptomatik kranial emboli ve uzun dönem restenoz sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntemler: Merkezimizde Aralık 2010 ile Şubat 2019 tarihleri arasında ardışık olarak KAS işlemi yapılmış olan 610 hasta ortalama 6 yıl boyunca klinik ve radyolojik olarak takip edildi. Hastalarımızın 274 (%45) tanesi karotis arter darlığı açısından semptomatik, 336 (%55) tanesi ise asemptomatik idi. Emboli koruma yöntemi olarak; hastaların %52’sinde distal koruma, %43’ünde proksimal koruma, %0.3 ‘ünde double (distal + proksimal) koruma kullanıldı.
Bulgular: KAS İşlem başarısı % 96 idi. Başarılı şekilse KAS işlemi uyguladığımız hastalardan 4 (%0.6) tanesinde işlemle ilişkilendirilen exitus izlendi. Toplam 4 (%0.6) hastada akut karotis arter stent trombozu görüldü. 2 (%0.3) hastada hiperperfüzyon sendromu yaşandı.2 (%0.3) hastada periprosedürel majör stroke, 12 (1.9) hastada periprosedürel minör stroke izlendi. Periprosedürel ilk 30 günlük toplam klinik komplikasyon oranları asemptomatik ve semptomatik gruplarda sırasıyla 10 (1.6%), 19 (3.1%) olarak izlendi. 61 (%11.6) hastada kranial magnetik rezonans (KMR)’ da asemptomatik ipsilateral kranial mikroemboli, 20 (%3.8) hastada asemptomatik kontrlateral kranial mikroemboli, 23 (%4.4) hastada bilateral asemptomatik kranial mikroemboli saptandı. Toplam 24 hastada (%3,9) asemptomatik restenoz izlendi.
Sonuç: KAS işlemi, multidisipliner değerlendirmeyle karar verilip uygulandığında, riskli hasta gruplarında da olmak üzere, semptomatik ve asemptomatik karotis arter darlıklarının tedavisinde klavuzların kabul ettiği komplikasyon ve başarı oranlarıyla uygulanabilir, güvenilir bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: karotis arter stentleme, multidisipliner karotis konseyi, stent restenozu, strokeCorresponding Author: Erkan Köklü, Türkiye