ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Six-year outcomes of carotid artery stenting performed with multidisciplinary management in a single center [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(6): 385-394 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.20420

Six-year outcomes of carotid artery stenting performed with multidisciplinary management in a single center

Erkan Köklü1, Şakir Arslan1, Elif Sarıönder Gencer2, Nermin Bayar1, Rauf Avcı1, Edip Can Özgünoğlu1
1Department of Cardiology, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital; Antalya-Turkey
2Department of Neurology, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital; Antalya-Turkey

Objective: This study aimed to evaluate the first 30-day results of clinical, periprocedural asymptomatic cranial embolism, and long-term restenosis of the multidisciplinary conducted and evaluated carotid artery stenting (CAS) procedure in our patient group with real-life data.
Methods: A total of 610 patients who were subjected to consecutive CAS procedures in our center between December 2010 and February 2019 were clinically and radiologically followed up for a mean duration of 6 years. Of the 610 patients, 274 (45%) were symptomatic for carotid artery stenosis, whereas 336 (55%) were identified as asymptomatic. As embolism protection methods, distal protection, proximal protection, and double (distal + proximal) protection was used in 52%, 43%, and 0.3% of patients, respectively.
Results: The success rate of the CAS procedure was 96%. Procedure-related death was reported in 4 (0.6%) patients who successfully underwent the CAS procedure. Moreover, acute carotid artery stent thrombosis, hyperperfusion syndrome, periprocedural major stroke, and periprocedural minor stroke was observed in 4 (0.6%), 2 (0.3%), 2 (0.3%), and 12 (1.9%) patients, respectively. The total clinical complication rates during the first 30 periprocedural days were 1.6% (10 patients) and 3.1% (19 patients) in the asymptomatic and symptomatic groups, respectively. On cranial magnetic resonance imaging performed, asymptomatic ipsilateral cranial microembolism, asymptomatic contralateral cranial microembolism, and bilateral asymptomatic cranial microembolism was detected in 61 (11.6%), 20 (3.8%), 23 (4.4%) patients, respectively. Asymptomatic restenosis was observed in 24 (3.9%) patients.
Conclusion: The CAS procedure is a reliable treatment option applicable with acceptable complication and success rates as outlined in the guidelines, when performed following a multidisciplinary evaluation, in the treatment of symptomatic and asymptomatic carotid artery stenosis, including high-risk patient groups.

Keywords: carotid artery stenting, multidisciplinary carotid committee, stent restenosis, stroke

Tek merkezde multidisipliner yöntemle uygulanan karotis stentleme işleminin altıncı yıl sonuçları

Erkan Köklü1, Şakir Arslan1, Elif Sarıönder Gencer2, Nermin Bayar1, Rauf Avcı1, Edip Can Özgünoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız gerçek yaşam verilerini taşıyan hasta grubumuzda multidisipliner olarak değerlendirilmiş ve yapılmış olan KAS işleminin ilk 30 günlük klinik, periprosedürel asemptomatik kranial emboli ve uzun dönem restenoz sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntemler: Merkezimizde Aralık 2010 ile Şubat 2019 tarihleri arasında ardışık olarak KAS işlemi yapılmış olan 610 hasta ortalama 6 yıl boyunca klinik ve radyolojik olarak takip edildi. Hastalarımızın 274 (%45) tanesi karotis arter darlığı açısından semptomatik, 336 (%55) tanesi ise asemptomatik idi. Emboli koruma yöntemi olarak; hastaların %52’sinde distal koruma, %43’ünde proksimal koruma, %0.3 ‘ünde double (distal + proksimal) koruma kullanıldı.
Bulgular: KAS İşlem başarısı % 96 idi. Başarılı şekilse KAS işlemi uyguladığımız hastalardan 4 (%0.6) tanesinde işlemle ilişkilendirilen exitus izlendi. Toplam 4 (%0.6) hastada akut karotis arter stent trombozu görüldü. 2 (%0.3) hastada hiperperfüzyon sendromu yaşandı.2 (%0.3) hastada periprosedürel majör stroke, 12 (1.9) hastada periprosedürel minör stroke izlendi. Periprosedürel ilk 30 günlük toplam klinik komplikasyon oranları asemptomatik ve semptomatik gruplarda sırasıyla 10 (1.6%), 19 (3.1%) olarak izlendi. 61 (%11.6) hastada kranial magnetik rezonans (KMR)’ da asemptomatik ipsilateral kranial mikroemboli, 20 (%3.8) hastada asemptomatik kontrlateral kranial mikroemboli, 23 (%4.4) hastada bilateral asemptomatik kranial mikroemboli saptandı. Toplam 24 hastada (%3,9) asemptomatik restenoz izlendi.
Sonuç: KAS işlemi, multidisipliner değerlendirmeyle karar verilip uygulandığında, riskli hasta gruplarında da olmak üzere, semptomatik ve asemptomatik karotis arter darlıklarının tedavisinde klavuzların kabul ettiği komplikasyon ve başarı oranlarıyla uygulanabilir, güvenilir bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: karotis arter stentleme, multidisipliner karotis konseyi, stent restenozu, stroke

Erkan Köklü, Şakir Arslan, Elif Sarıönder Gencer, Nermin Bayar, Rauf Avcı, Edip Can Özgünoğlu. Six-year outcomes of carotid artery stenting performed with multidisciplinary management in a single center. Anatol J Cardiol. 2021; 25(6): 385-394

Corresponding Author: Erkan Köklü, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.