ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Novel predictors of infarct-related artery patency for ST-segment elevation myocardial infarction: Platelet-to-lymphocyte ratio, uric acid, and neutrophil-to-lymphocyte ratio [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(8): 648-656 | DOI: 10.5152/akd.2014.5592

Novel predictors of infarct-related artery patency for ST-segment elevation myocardial infarction: Platelet-to-lymphocyte ratio, uric acid, and neutrophil-to-lymphocyte ratio

Halit Acet1, Faruk Ertaş1, Mehmet Ata Akıl1, Ferhat Özyurtlu2, Abdulkadir Yıldız1, Nihat Polat1, Mehmet Zihni Bilik1, Mesut Aydın1, Mustafa Oylumlu1, Hasan Kaya1, Murat Yüksel1, Abdurrahman Akyüz1, Hilal Ayçiçek1, Sait Alan1, Nizamettin Toprak1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, İzmir University; İzmir-Turkey

Objective: The neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), the platelet/lymphocyte ratio (PLR), and uric acid (UA) are inflammatory markers in cardiovascular disease. However, there are not enough data on infarct-related artery (IRA) patency in ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI). We aimed to investigate the association of NLR, PLR, and UA with IRA patency before percutaneous coronary intervention (PCI) in STEMI. Methods: The study was designed as a retrospective study. Three hundred and twenty-four consecutive patients with STEMI were divided into two groups according to pre-PCI Thrombolysis in Myocardial Infarction flow grade (TIMI). Patients with a TIMI flow grade of into the spontaneous reperfusion (SR) group, while patients with TIMI flow grade of 0, 1 and 2 were placed into the non-SR group. The χ2 and independent-samples t-test, Mann-Whitney U test, multivariate logistic regression analysis, and receiver-operator characteristic (ROC) curve analysis were used for the statistical analysis. Results: PLR, NLR, and UA values in the SR group were lower than in the non-SR group (p<0.004, p<0.001, p<0.001, respectively). In the multivariate analysis, serum UA level and PLR were found to be independent predictors of pre-PCI IRA patency. In the ROC curve analysis, PLR >190, UA>5.75 mg/dL, and NLR>4.2 predicted non-SR. The sensitivity and specificity of the association between low IRA TIMI flow grade and PLR were 88% and 84%, 72% and 66% for UA, and 74% and 44% for NLR, respectively. Conclusion: We determined that PLR and UA are novel predictors of IRA patency before PCI. We suggest that PLR and UA may be used in risk-stratifying STEMI.

Keywords: platelet-to-lymphocyte ratio, uric acid, neutrophil-to-lymphocyte ratio, coronary angiography, acute myocardial infarction, infarct-related artery patency

ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsünde enfarktüs ile ilişkili arter açıklığının yeni belirleyicileri: Trombosit lenfosit oranı, ürik asit, ve nötrofil lenfosit oranı

Halit Acet1, Faruk Ertaş1, Mehmet Ata Akıl1, Ferhat Özyurtlu2, Abdulkadir Yıldız1, Nihat Polat1, Mehmet Zihni Bilik1, Mesut Aydın1, Mustafa Oylumlu1, Hasan Kaya1, Murat Yüksel1, Abdurrahman Akyüz1, Hilal Ayçiçek1, Sait Alan1, Nizamettin Toprak1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, İzmir University; İzmir-Turkey

Amaç: Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit oranı (TLO) ve ürik asit (UA) kardiyovasküler hastalıklarda birer enflamatuvar belirteçtir. Ancak ST-segment yükselmesi miyokart(STYMİ) enfarktan sorumlu arter (ISA) açıklığı ile bu belirteçler arasında yeterli veri yoktur. Biz STYMİ'da perkütan koroner girişim (PKG) öncesi ISA açıklığı ile NLO TLO, ve UA ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışma geriye dönük olarak dizayn edilmiştir. STYMİ’lü ardışık 324 hasta çalışmaya alındı. Hastalar PKG öncesi Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) göre iki gruba ayrıldı. TIMI 0,1 ve 2 Spontan reperfüze (SR) olmayan grup, TIMI 3 SR grubu olarak adlandırıldı. χ2, independent samples t-test, Mann-Whitney U test, multivariate lojistik regresyon ve receiver-operator characteristic (ROC) istatistiksel analizleri kullanıldı. Bulgular: TLO, NLO, UA SR grubunda daha düşük saptandı (sırasıyla p<0,004, p<0,001, p<0,001). Çok değişkenli analizde, serum UA düzeyi ve TLO PKG öncesi ISA açıklığının bağımsız belirleyicileri olarak bulundu. ROC analizinde PLR>190, UA>5,75 mg/dL, ve NLR>4,2. SR olmayan grup ile ilişkili bulundu. SR olmayan grup ile duyarlılık ve özgüllük sırayla PLR için %88 ve %84, UA %72 ve %66, NLR %74 ve %44 olarak bulundu. Sonuç: TLO ve UA PKG öncesi İSA açıklığının öngördürücüsü olduğunu gösterdik. TLO ve UA STYMİ’nin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: trombosit lenfosit oranı, ürik asit, nötrofil lenfosit oranı, koroner angiyografi, akut miyokart enfarktüsü, enfarktüs ile ilişkili arter açıklığı

Halit Acet, Faruk Ertaş, Mehmet Ata Akıl, Ferhat Özyurtlu, Abdulkadir Yıldız, Nihat Polat, Mehmet Zihni Bilik, Mesut Aydın, Mustafa Oylumlu, Hasan Kaya, Murat Yüksel, Abdurrahman Akyüz, Hilal Ayçiçek, Sait Alan, Nizamettin Toprak. Novel predictors of infarct-related artery patency for ST-segment elevation myocardial infarction: Platelet-to-lymphocyte ratio, uric acid, and neutrophil-to-lymphocyte ratio. Anatol J Cardiol. 2015; 15(8): 648-656
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.