ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
The relationship between C-reactive protein and the lapse of time since the onset of the symptoms after acute myocardial infarction: an prospective-observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(7): 599-605 | DOI: 10.5152/akd.2014.5062

The relationship between C-reactive protein and the lapse of time since the onset of the symptoms after acute myocardial infarction: an prospective-observational study

İlker Gül1, Ahmet Çağrı Aykan1, Tayyar Gökdeniz1, Faruk Boyacı1, Ezgi Kalaycıoğlu1, Engin Hatem1, Murat Bilgin2, Şükrü Çelik3
1Clinic of Cardiology, Ahi Evren Chest Cardiovascular Surgery Education and Research Hospital; Trabzon-Turkey
2Clinic of Cardiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
3Clinic of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey

Objective: It is important to know the elapsed symptom-to-door (StD) time between the emergence of ST-elevation myocardial infarction (STEMI) symptoms and admission to the hospital in terms of the selection of appropriate treatment and prognosis. In this study, we aimed to assess the relationship between serum C-reactive protein (CRP) and StD time after STEMI. Methods: 436 of the patients admitted to our center with STEMI between August 2012-February 2013 (338 male, mean age, 63.9±12.8) were included in this prospective-observational cohort study. Blood samples were obtained from laboratory results of the first reference period. Patients were divided into four groups according to the duration of StD time [0-1. hour; group 1 (G1), 1-3. hour; group 2 (G2), 3-6. hour; group 3 (G3), 6-12. hour; group 4 (G4)]. Statistical analysis was performed via chi-squre test, ANOVA test, Pearson's correlation analysis and receiver operator charecteristic (ROC) analysis. Results: As the time progressed, an increase in CRP levels was observed. The difference among the means of the G1-G3 (p=0.002), G1-G4 (p<0.001), G2-G4 (p<0.001) and G3-G4 (p<0.001) groups was found to be statistically significant. There was a good correlation between the StD time and CRP levels (r=0.676). ROC analysis of the predictive value of CRP for the third hour was determined as 0.78 mg/dL, respectively (AUC was 0.824; 95% C.I. was 0.785-0.859; 73.9% sensitivity, 78.1% specificity). Conclusion: According to serum CRP levels after STEMI at hospital admission, StD time can be estimated.

Keywords: ST elevation myocardial infarction, C-reactive protein, symptom-to-door time, specificity, sensitivity

Akut miyokart enfarktüsü sonrası C-reaktif protein ve semptomların başlangıcı üzerinden geçen sürenin ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma

İlker Gül1, Ahmet Çağrı Aykan1, Tayyar Gökdeniz1, Faruk Boyacı1, Ezgi Kalaycıoğlu1, Engin Hatem1, Murat Bilgin2, Şükrü Çelik3
1Clinic of Cardiology, Ahi Evren Chest Cardiovascular Surgery Education and Research Hospital; Trabzon-Turkey
2Clinic of Cardiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
3Clinic of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey

Amaç: ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEME) belirtilerinin ortaya çıkışı ile hastaneye başvuru arasında geçen semptom-kapı süresinin bilinmesi uygun tedavi yönteminin seçilmesi ve prognoz açısından önemlidir. Bu çalışma kapsamında kan C-Reaktif Protein (CRP) düzeyleri ile STEMI sonrası semptom-kapı süresinin ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Ağustos 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında merkezimize STEME nedeniyle başvuran hastalardan 436’sı (338 erkek, ortalama yaş; 63,9±12,8) bu gözlemsel kohort çalışmasına dahil edildi. İlk başvuru dönemindeki kan örneklerinden laboratuvar sonuçları elde edildi. Hastalar semptom-kapı süresine göre dört gruba bölündü [0-1. saat; grup 1 (G1), 1-3. saat; grup 2 (G2), 3-6. saat; grup 3 (G3), 6-12. saat; grup 4 (G4)]. İstatistiksel değerlendirmeler ki-kare testi, ANOVA testi, pearson korelasyon analizi ve ROC analizi yöntemleri yardımıyla yapıldı. Bulgular: Semptom-kapı süresi uzadıkça CRP düzeylerinin anlamlı olarak yükseldiği gözlendi. G1-G3 (p=0,002), G1-G4 (p<0,001), G2-G4 (p<0,001) ve G3-G4 (p<0,001) grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Semptom-kapı süresi ile CRP düzeyleri arasında iyi düzeyde korelasyon saptandı (r=0,676). Semptom-kapı süresi olarak üçüncü saatin kestirim değeri ROC analizinde 0,78 mg/dL olarak hesaplandı (Eğri altındaki alan 0,824; %95 güven aralığı 0,785-0,859; %73,9 sensitivite, %78,1 spesifite). Sonuç: STEME sonrası hastaneye başvuru dönemindeki serum CRP düzeylerine göre semptom-kapı süresi tahmin edilebilir.

Anahtar Kelimeler: ST yükselmeli akut miyokart enfarktüsü, C-reaktif protein, semptom-kapı süresi, spesifite, sensitivite

İlker Gül, Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeniz, Faruk Boyacı, Ezgi Kalaycıoğlu, Engin Hatem, Murat Bilgin, Şükrü Çelik. The relationship between C-reactive protein and the lapse of time since the onset of the symptoms after acute myocardial infarction: an prospective-observational study. Anatol J Cardiol. 2014; 14(7): 599-605
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.