ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Correlation between educational status and cardiovascular risk factors in an overweight and obese Turkish female population [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 336-341

Correlation between educational status and cardiovascular risk factors in an overweight and obese Turkish female population

Sinan Tanyolaç1, Ayşe Sertkaya Çıkım2, Adil Doğan Azezli1, Yusuf Orhan1
1Department of Endocrinology and Metabolism, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul,
2Department of Endocrinology and Metabolism, Faculty of Medicine, İnönü University, Malatya, Turkey

Objective: The prevalence of obesity is rapidly increasing in Turkey as well as all over the world. Educational inequalities play an important role in the development of obesity. In this study, our aim is to evaluate how educational status affects obesity and cardiovascular risk factors in the overweight and obese Turkish female population.
Methods: In this study, 3080 overweight (n=633) and obese (n=2447) Turkish women who applied to ‹stanbul Faculty of Medicine Obesity Outpatient Clinic were evaluated retrospectively. Educational status was classified according to the subjects’ latest term of education. Subjects were evaluated in terms of anthropometric and biochemical parameters. The association of educational level with cardiovascular risk factors and metabolic syndrome were analyzed using logistic regression analysis.
Results: Educational levels after adjusted continuous variables (age and body mass index) showed significant correlation with waist circumference, total and high-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, low-density lipoprotein cholesterol and glucose. Low educated class (LEC) had a 1.93 (95% CI - 1.56-2.39, p=0.001) fold increased risk than high educated subjects for cardiovascular risk factors. Metabolic syndrome prevalence was more prevalent and significant risk increase was observed in LEC (OR = 2.02, 95% CI -1.53-2.67, p=0.001).
Conclusions: Low educational status is a contributing factor for development of obesity and increased risk for obesity related disorders in the Turkish overweight and obese female population. Population based information and educational policies might prevent obesity related disorders and decrease cardiovascular mortality.

Keywords: Education levels, obesity, cardiovascular risk factors, metabolic syndrome, Turkish population, logistic regression analysis

Fazla kilolu ve şişman bir grup Türk kadınında eğitim düzeyi ve kardiyovasküler risk faktörleri ilişkisi

Sinan Tanyolaç1, Ayşe Sertkaya Çıkım2, Adil Doğan Azezli1, Yusuf Orhan1
1Department of Endocrinology and Metabolism, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul,
2Department of Endocrinology and Metabolism, Faculty of Medicine, İnönü University, Malatya, Turkey

Amaç: Obezite prevalansı tüm dünyada ve ülkemizde hızla artmaktadır. Eğitim düzeyleri arasındaki farklılıklar bu artışta önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmamızda eğitim düzeyinin fala kilolu ve şişman Türk kadınlarında şişmanlık ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.
Yöntemler: Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi obezite polikliniğine başvurmuş 3080 fazla kilolu (n= 633) ve şişman kadın (n= 2447) retrospektif olarak değerlendirildi. Eğitim düzeyi kişilerin en son mezun oldukları dereceye göre sınıflandırıldı. Hastaların biyolojik ve antropometrik parametreleri değerlendirildi. Eğitim düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörleri arasında iliflki lojistik regresyon analiz ile değerlendirildi.
Bulgular: Eğitim düzeyi sürekli değişkenler (yaşı ve vücut kitle indeksi) ile kontrol edildikten sonra, bel çevresi, total ve yüksek-yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol, trigliserid, düşük-yoğunluklu lipoprotein (LDL)-kolesterol ve glükoz değerleri ile anlamlı korelasyon göstermektedir. Düşük eğitim düzeyli hastalarda yüksek okul mezunu hastalara oranla kardiyovasküler risk faktörlerine 1.93 (%95 GA -1.56-2.39, p=0.001) kat daha fazla rastlanmıştır. Metabolik sendrom prevalansı ve kardiyovasküler risk faktörleri düşük eğitim düzeyindeki hastalarda daha yüksek bulunmuştur [OR=2.02,(%95GA 1.53-2.67, p=0.001).
Sonuç: Düşük eğitim düzeyi fazla kilolu ve şişman Türk kadınlarında şişmanlık gelişimi ve şişmanlıkla ilgili hastalıkların gelişmesinde önemli bir problemdir. Toplumsal tabanlı bilgilendirme ve eğitim politikaları şişmanlık ile ilgili hastalıkların ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümleri önleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim düzeyi, şişmanlık, kardiyovasküler risk faktörleri, metabolik sendrom, Türk toplumu, lojistik regresyon analiz

Sinan Tanyolaç, Ayşe Sertkaya Çıkım, Adil Doğan Azezli, Yusuf Orhan. Correlation between educational status and cardiovascular risk factors in an overweight and obese Turkish female population. Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 336-341

Corresponding Author: Sinan Tanyolaç, United States
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of Cardiology