ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Relationship between frontal QRS-T duration and the severity of coronary artery disease in who were non-diabetic and had stable angina pectoris [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(8): 572-578 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.33232

Relationship between frontal QRS-T duration and the severity of coronary artery disease in who were non-diabetic and had stable angina pectoris

Halil Akın1, Önder Bilge2
1Department of Cardiology, Sinop Atatürk State Hospital; Sinop-Turkey
2Department of Cardiology, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital; Diyarbakır-Turkey

Objective: There is a known relationship between frontal-QRS-T (F-QRS-T) angle and coronary artery disease (CAD). This study examined the relationship between F-QRS-T angle changes and CAD severity in patients with stable CAD.
Methods: A total of 202 patients were included in the study after the implementation of exclusion criteria among 894 patients, who were admitted to the outpatient clinic with stable angina pectoris between September 2018 and September 2019. The F-QRS-T angle calculated on the 12-lead electrocardiograms (ECGs) of the patients (taken in the outpatient clinic), and the CAD severity calculated using the Gensini score in patients undergoing coronary angiography were compared.
Results: Of the patients included in the study, 38.6% were female and 61.4% were male. The mean age was calculated as 60.16±11.27 years, and 52% of the patients had hypertension. There was no difference between the groups in terms of demographic and clinical values. In a comparison of CAD severity and F-QRS-T angles, the F-QRS-T angle was seen to be statistically significantly higher in the severe CAD group [91°° (102/79)] compared to the group with mild CAD [53°° (64/38)]. In the multivariate logistic regression analysis, there was a significant association between the F-QRS-T angle (odds ratio=1.09, 95% confidence interval=1.06-1.11, p<0.001) and CAD severity.
Conclusion: It seems that CAD severity in patients who were non-diabetic and had stable angina pectoris is associated with the F-QRS-T angle.

Keywords: Coronary artery disease, stable angina pectoris, frontal-QRS-T angle, Gensini score, non-diabetic

Diabetik Olmayan Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Frontal QRS-T Süresi ile Koroner Arter Hastalığının Şiddeti Arasındaki İlişki

Halil Akın1, Önder Bilge2
1Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
2Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Diyarbakır

Amaç: Frontal-QRS-T açısı ile koroner arter hastalığı (KAH) arasında bilinen bir ilişki vardır. Bu çalışma, stabil KAH olan hastalarda frontal-QRS-T açı değişiklikleri ile KAH şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Materyal-Metod: Eylül 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında stabil anjina pektoris ile polikliniğe başvuran 894 hastadan dışlama kriterleri uygulandıktan sonra çalışmaya toplam 202 hasta alındı. Frontal-QRS-T açısı, Hastaların poliklinikte çekilen 12 derivasyonlu EKG'leri (elektrokardiyografi) ile CAG (koroner anjiyografi) yapılan hastalarda Gensini skoru kullanılarak hesaplanan KAH şiddeti karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların% 38.6'sı kadın,% 61.4'ü erkekti. Ortalama yaş 60.16 ± 11.27 olarak hesaplandı ve hastaların% 52'sinde hipertansiyon vardı. Demografik ve klinik değerler açısından gruplar arasında fark yoktu. KAH şiddeti ile frontal-QRS-T açılarının karşılaştırmasında, frontal-QRS-T açısının şiddetli KAH grubunda (91 (102/79)) hafif KAH grubuna (53 (64/38)) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, frontal-QRS-T açısı (olasılık oranı(OR)= 1.09, % 95 güven aralığı(CI) = 1.06-1.11, p <0.001) ve KAH şiddeti arasında anlamlı bir ilişki vardı.
Sonuç: Diyabetik olmayan stabil angina pektorisli hastalarda KAH şiddetinin frontal-QRS-T açısı ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, stabil anjina pektoris, frontal-QRS-T açısı, Gensini skoru, diyabetik olmayan

Halil Akın, Önder Bilge. Relationship between frontal QRS-T duration and the severity of coronary artery disease in who were non-diabetic and had stable angina pectoris. Anatol J Cardiol. 2021; 25(8): 572-578

Corresponding Author: Halil Akın, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.