ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 4 Year : 2021
Quick SearchHow Does Severe Functional Mitral Regurgitation Redefined by European Guidelines Affect Pulmonary Vascular Resistance and Hemodynamics in Heart Transplant Candidates? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-36114

How Does Severe Functional Mitral Regurgitation Redefined by European Guidelines Affect Pulmonary Vascular Resistance and Hemodynamics in Heart Transplant Candidates?

Zübeyde Bayram1, Cem Doğan1, Rezzan Deniz Acar1, Süleyman Efe1, Özgür Yaşar Akbal1, Fatih Yılmaz1, Büşra Güvendi Şengör2, Ahmet Karaduman1, Samet Uysal1, Ali Karagöz1, Çağatay Önal3, Kaan Kırali1, Cihangir Kaymaz1, Nihal Özdemir1
1Kartal Kosuyolu Heart Education And Research Institute, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Maltepe State Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
3Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Researh Hospital, Department cardiology, Istanbul, Turkey

Background: Increased pulmonary artery pressure (PAP) and pulmonary vascular resistance (PVR) are important prognostic factors in heart transplant (HT) candidates. It is well-known that severe mitral regurgitation increases pulmonary pressures. However European Society of Cardiology and the 6th World Symposium of Pulmonary Hypertension Task Force redefined severe functional mitral regurgitation (FMR) and pulmonary hypertension (PH), respectively. We aimed to investigate the effect of severe FMR on PAP and PVR based on these major redefinitions in HT candidates. Methods: Two hundred and twelve HT candidates were divided into two groups: Those with severe FMR (n=70) and without severe FMR (n=142). Severe FMR was defined as effective orifice regurgitation area ≥20 mm2 and regurgitation volume ≥30 ml while mitral valve was morphologically normal. The mean PAP >20 mmHg was accepted as PH. The patients with left ventricular ejection fraction ≤ 25% were included to study. Results: The systolic PAP, mean PAP and PVR were higher in the patients with severe FMR compared to those without severe FMR [58.5 (48.0-70.2) vs. 45.0 (36.0-64.0), p<0.001; 38.0 (30.2-46.6) vs. 31.0 (23.0-39.5), p=0.004; 4.0 (2.3-6.8) vs. 2.6 (1.2-4.3), p=0.001, respectively]. Univariate analysis revealed that the severe FMR is risk factor for PVR ≥3 and 5 WU (OR: 2.0, 95% CI: 1.1-3.6, p=0.009; and OR: 3.2, 95% CI: 1.5-6.7, p=0.002). The results of the multivariate regression analysis revealed that presence of severe FMR is an independent risk factor for PVR ≥3WU and presence of combined pre-post capillary PH (OR: 2.23, 95% CI: 1.30-3.82, p=0.003 and OR: 2.30, 95% CI: 1.25-4.26, p=0. 008). Conclusion: Even in the updated definition of FMR with a lower threshold, severe FMR is associated with higher PVR, systolic PAP and mean PAP, and appears to have an unfavourable effect on pulmonary haemodynamics in HT candidates.

Keywords: Heart transplantation, Pulmonary hypertension, Pulmonary vascular resistance, severe heart failure, severe functional mitral regurgitation

Avrupa Kılavuzları Tarafından Yeniden Tanımlanmış Olan Şiddetli Fonksiyonel Mitral Yetersizliği Kalp Nakil Adaylarında Pulmoner Vasküler Resistansı ve Pulmoner Hemodinamiyi Nasıl Etkiler?

Zübeyde Bayram1, Cem Doğan1, Rezzan Deniz Acar1, Süleyman Efe1, Özgür Yaşar Akbal1, Fatih Yılmaz1, Büşra Güvendi Şengör2, Ahmet Karaduman1, Samet Uysal1, Ali Karagöz1, Çağatay Önal3, Kaan Kırali1, Cihangir Kaymaz1, Nihal Özdemir1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Giriş: Kalp nakli adaylarında, artmış pulmoner arter basıncı (PAB) ve pulmoner vasküler resistans (PVR) önemli bir prognostik faktördür. İleri mitral yetersizliğinin, (PAB)’ı arttırdığı iyi bilinmektedir. Ancak, Avrupa Kardiyoloji Derneği ileri fonksiyonel mitral yetersizliği (FMY) tanımını ve 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu da pulmoner hipertansiyon (PH) tanımını güncelledi. Bu iki yeni tanım baz alınarak, kalp nakli adaylarında, ileri FMY’nin PAB ve PVR üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Toplam 212 tane kalp nakli adayı ileri FMY’si olanlar (n=70) ve olmayanlar (n=142) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İleri FMY, mitral kapak morfolojisi normal iken, efektif regurgitan orifis alanının ≥20 mm2 ve regurgitan hacminin de ≥30 ml olması ve PH ise ortalama PAB’nın > 20 mmHg olması olarak tanımlandı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ≤ %25 olanlar çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Sistolik PAB, ortalama PAB ve PVR ileri FMY’si olanlarda olmayanlara kıyasla daha yüksekti [58.5 (48.0-70.2) & 45.0 (36.0-64.0), p<0.001; 38.0 (30.2-46.6) & 31.0 (23.0-39.5), p=0.004; 4.0 (2.3-6.8) & 2.6 (1.2-4.3), p=0.001, sırasıyla]. Tek değişkenli regresyon analizinde, ileri FMY, PVR ≥3 ve 5 WU olması açısından bir risk faktörü olarak tespit edildi (OR: 2.0, % 95 CI: 1.1-3.6, p=0.009; ve OR: 3.2, % 95 CI: 1.5-6.7, p=0.002).Çok değişkenli regresyon analizi sonuçları, şiddetli FMR varlığının PVR’nin ≥3WU olması ve kombine pre-post kapiller PH için bağımsız bir risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur (OR: 2.23, % 95 CI: 1.30-3.82, p=0.003 ve OR: 2.30, % 95 CI: 1.25-4.26, p=0.008). Sonuç: Daha düşük bir eşikle güncellenmiş biçiminde bile, şiddetli FMR, daha yüksek PVR, sistolik ve ortalama PAB ile ilişkilidir ve kalp nakli adaylarında pulmoner hemodinamikler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip gibi görünmektedir

Anahtar Kelimeler: İleri kalp yetersizliği, İleri fonksiyonel mitral yetersizliği, Kalp nakli, Pulmoner hipertansiyon, Pulmoner vasküler resistansCorresponding Author: Zübeyde Bayram, Türkiye