ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2021
Quick SearchEvaluation of Structural Valve Deterioration and Bioprosthetic Valve Failure Utilizing the New European Consensus Definition in Patients Undergoing TAVI with First-Generation Devices: Outcomes Beyond Five Years from a Single Center in Turkey [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-37670

Evaluation of Structural Valve Deterioration and Bioprosthetic Valve Failure Utilizing the New European Consensus Definition in Patients Undergoing TAVI with First-Generation Devices: Outcomes Beyond Five Years from a Single Center in Turkey

Bihter Şentürk1, Hüseyin Dursun1, Tugce Çöllüoğlu2, Hatice Özdamar1, Tuba Ekin3, Zülkif Tanrıverdi4, Dayimi Kaya1
1Department Of Cardiology, Faculty Of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department Of Cardiology, Karabuk University Educational And Research Hospital, Karabuk, Turkey
3Clinic Of Cardiology, Sorgun State Hospital, Yozgat, Turkey
4Department Of Cardiology, Faculty Of Medicine, Harran University, Sanlıurfa, Turkey

Objective: Long-term durability of transcatheter aortic bioprosthetic valves are still a major concern. Standardised criteria of the structural valve deterioration (SVD) and bioprosthetic valve failure (BVF) have recently been defined. Limited studies evaluated the long-term durability of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) according to these new definition. We aimed to analyse the durability of TAVI beyond the five years and report the frequency of SVD and BVF.
Methods: Eighty-nine patients who had undergone TAVI and had theoretically completed at least five years after the procedure were included. Either a Medtronic CoreValve or an Edwards Sapien-XT valve were implanted in the patients. New standardized definitions were utilized to evaluate SVD and BVF.
Results: Mean age of the patients were 78.70±6.95. SVD occured in 4 (4.5%) patients during six years follow-up. Severe SVD was observed in two patients (2.2%) and these patients had NYHA class-II symptoms. Both patients with severe SVD were also met the criteria of BVF. Moderate SVD was observed in 2 patients (2.2%) and these patients had no valve-related symptoms. Two of 4 SVD cases were associated with increased mean transaortic gradients, while remained 2 cases were associated with intraprosthetic aort regurgitation. All SVD patients are still alive and none of them have required aortic valve re-intervention.
Conclusion: Although first generation TAVI devices were used, we determined the low rate of SVD and BVF at six years follow-up. It may be suggested that there is no major concern of the TAVI even with first generation devices regarding long-term durability.

Keywords: Transcatheter aortic valve implantation, long-term durability, structural valve deterioration, Medtronic CoreValve, Edwards Sapien XT valve.

Birinci Nesil Cihazlarla TAVI Yapılan Hastalarda Yeni Avrupa Uzlaşı Tanımı Kullanılarak Yapısal Kapak Bozulması ve Bioprotez Kapak Yetmezliğinin Değerlendirilmesi: Türkiye'de Tek Merkezden Beş Yılın Ötesindeki Sonuçlar

Bihter Şentürk1, Hüseyin Dursun1, Tugce Çöllüoğlu2, Hatice Özdamar1, Tuba Ekin3, Zülkif Tanrıverdi4, Dayimi Kaya1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Karabük Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Karabük
3Sorgun Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Türkiye
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Transkateter aortik biyoprotez kapakların uzun süreli dayanıklılığı hala önemli bir sorundur. Yakın zamanda yapısal kapak bozulması (SVD) ve biyoprotez kapak yetmezliği (BVF) için standartlaştırılmış kriterler tanımlanmıştır. Sınırlı sayıda çalışma, bu yeni tanımlara göre transkateter aort kapak implantasyonunun (TAVI) uzun dönem dayanıklılığını değerlendirmiştir. Çalışmamızda, TAVI'nin beş yılın ötesindeki dayanıklılığını araştırmayı ve SVD ile BVF sıklığını bildirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Çalışmaya TAVI uygulanan ve teorik olarak işlemden sonra en az beş yılı tamamlamış 89 hasta dahil edildi. Hastalara Medtronic CoreValve veya Edwards Sapien-XT kapak implante edildi. SVD ve BVF'yi değerlendirmek için yeni standartlaştırılmış kriterler kullanıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 78.70±6.95 idi. Altı yıllık takipte, 4 (%4,5) hastada SVD görüldü.. İki hastada (%2,2) şiddetli SVD görüldü ve bu hastalarda NYHA sınıf-II semptomlar mevcuttu. Bu iki şiddetli SVD hastası aynı zamanda BVF kriterlerini de karşılıyordu. 2 hastada (%2,2) orta derecede SVD görüldü ve bu hastalarda kapakla ilgili semptom yoktu. 4 SVD vakasından ikisi, artmış ortalama transaortik gradiyentlerle ilişkiliyken, kalan 2 SVD vakası intraprostetik aort yetersizliği ile ilişkiliydi. Tüm SVD hastaları hala hayattadır ve hiçbirinde aort kapağına yeniden müdahale gerekmemiştir.
Sonuç: Çalışmamızda birinci nesil TAVI cihazları kullanılmasına rağmen, altı yıllık takipte düşük SVD ve BVF oranı belirledik. Uzun dönem dayanıklılık açısından birinci nesil cihazlarda bile TAVI ile ilgili büyük bir endişe olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Transkateter aort kapak implantasyonu, uzun dönem dayanıklılık, yapısal kapak bozulması, Medtronic CoreValve, Edwards Sapien XT kapak.Corresponding Author: Bihter Şentürk, Türkiye