ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Impact of coronary revascularization on outcomes of transcatheter aortic valve implantation [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(4): 225-235 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.42728

Impact of coronary revascularization on outcomes of transcatheter aortic valve implantation

Bilge Duran Karaduman1, Hüseyin Ayhan1, Telat Keleş2, Engin Bozkurt3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atılım University, Medicana International Ankara Hospital; Ankara-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara City Hospital; Ankara-Turkey
3Department of Cardiology, Medicana International Ankara Hospital; Ankara-Turkey

Objective: Although the effect of coronary revascularization on clinical outcomes before and after transcatheter valve implantation (TAVI) is debatable, there is currently insufficient data to determine the most appropriate revascularization strategy. In this study, we present our single-center experience of percutaneous coronary intervention (PCI) and its effect on clinical outcomes and mortality in patients undergoing TAVI.
Methods: We performed a retrospective analysis of 526 consecutive patients at our center, and 127 patients with obstructive coronary artery disease were included in the study. Patients were divided into two groups: the revascularization group (group 1) and the non-revascularization group (group 2). Procedural complications and long-term all-cause mortality rates were compared between the two groups.
Results: Of the 526 patients, group 1 comprised 65 patients (12.3%) who underwent PCI, and group 2 comprised 62 patients (11.7%) who did not undergo revascularization. According to Valve Academic Research Consortium 2 criteria, post-procedural complications, including pericardial effusion, stroke, major vascular complications, major bleeding, and emerging arrhythmias, were similar between the groups. A Kaplan–Meier survival curve analysis showed no significant difference between the revascularization and non-revascularization groups (Overall: 40.0±2.8 month; 95% CI 34.4-45.6 month, p=0.959). After adjustment for basal SYNTAX score, chronic kidney disease stage, previous myocardial infarction, and baseline troponin levels, the long-term survival of group 1 was significantly longer when compared with group 2 (p=0.036). In 75.4% of cases, PCI was performed within 11.0±14.7 days before or after TAVI as a staged procedure. In 13.8% of cases, PCI was performed simultaneously with TAVI. While there was no significant difference in in-hospital, 6-month, and 1-year mortality rates between the simultaneous and staged PCI groups, there was a significant difference in 30-day mortality (11.1% vs. 0%, respectively; p=0.016).
Conclusion: Peri-procedural and long-term safety outcomes and mortality rates are not significantly different between revascularized and non-revascularized patients, and neither staged nor simultaneous PCI have adverse outcomes in patients undergoing TAVI.

Keywords: TAVI, aortic stenosis, coronary artery disease, percutaneous coronary intervention, structural heart disease

Koroner Revaskülarizasyon Stratejisinin Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonuçlarına Etkisi

Bilge Duran Karaduman1, Hüseyin Ayhan1, Telat Keleş2, Engin Bozkurt3
1Atılım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Medicana International Ankara Hastanesi
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi
3Medicana International Ankara Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Arka plan ve Amaç: Koroner revaskülarizasyonun, transkateter kapak implantasyonu (TAVI) öncesi ve sonrası klinik sonuçlar üzerindeki etkisi tartışmalı olmakla beraber, en uygun revaskülarizasyon stratejisi için şu anda yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, TAVI hastalarında perkütan koroner girişimin (PKG) klinik sonuçlar ve mortalite üzerindeki etkisini sunmayı amaçladık.
Yöntem: Merkezimizde TAVI uygulanan ardışık 526 hastanın retrospektif analizini yaptık ve tıkayıcı koroner arter hastalığı olan 127 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar daha sonra iki gruba ayrıldı: revaskülarizasyon yapılan (grup 1) ve revaskülarizasyon yapılmayan grup (grup 2). Gruplar arasındaki prosedürel komplikasyonlar ve uzun dönem tüm nedenlere bağlı ölüm oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Beş yüz yirmi altı hastanın 65’i (%12.3) PKG yapılan grup 1’de ve 62’si (%11.7) revaskülarize edilmeyen grup 2 de idi. VARC-2 kriterlerine göre perikardiyal efüzyon, inme, majör vasküler komplikasyon, majör kanama ve yeni ortaya çıkan aritmileri içeren işlem sonrası komplikasyonlar benzerdi. Kaplan-Meier analizinde sağ kalım eğrileri her iki grupta benzerdi (40.0±2.8 ay; 34.4-45.6,% 95 CI; p=0.959). Bazal syntax skoru, kronik böbrek hastalığı evresi, önceki miyokard enfarktüsü ve başlangıçtaki troponin seviyeleri eşleştirildikten sonra grup 1 için uzun vadeli sağ kalım grup 2'den anlamlı olarak daha iyiydi (p=0.036). Vakaların% 75.4'ünde PKG aşamalı bir işlem olarak TAVI'den 11.0±14.7 gün önce veya sonra gerçekleştirildi. Vakaların %13.8'inde ise PKG, TAVI ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Eşzamanlı ve aşamalı PKG grupları arasında hastane içi, 6. ay ve 1. yıl mortalite açısından fark saptanmazken 30. gün mortalitede istatistiksel fark vardı (sırasıyla %11.1, %0, p=0.016).
Sonuç: Bu çalışma revaskülarize edilen ve edilmeyen hastalarda periprosedürel, uzun dönem güvenlik sonuçları ve mortalitede anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, TAVI uygulanan hastalarda ne aşamalı ne de eşzamanlı PKG, olumsuz sonuçlara sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: TAVI, aort darlığı, koroner arter hastalığı, perkütan koroner girişim, yapısal kalp hastalığı

Bilge Duran Karaduman, Hüseyin Ayhan, Telat Keleş, Engin Bozkurt. Impact of coronary revascularization on outcomes of transcatheter aortic valve implantation. Anatol J Cardiol. 2021; 25(4): 225-235

Corresponding Author: Engin Bozkurt, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.