ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Thrombus aspiration in patients with ST elevation myocardial infarction: Meta-analysis of 16 randomized trials [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 175-187 | DOI: 10.5152/akd.2015.6114

Thrombus aspiration in patients with ST elevation myocardial infarction: Meta-analysis of 16 randomized trials

İbrahim Halil Tanboğa1, Selim Topçu1, Enbiya Aksakal1, Mustafa Kurt2, Ahmet Kaya3, Vecih Oduncu4, Serdar Sevimli1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atatürk University; Erzurum-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University; Hatay-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ordu University; Ordu-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bahçeşehir University; İstanbul-Turkey

Objective: The mortality rate is high in some patients undergoing primary percutaneous coronary intervention (PPCI) because of ineffective epicardial and myocardial perfusion. The use of thrombus aspiration (TA) might be beneficial in this group but there is contradictory evidence in current trials. Therefore, using PRISMA statement, we performed a meta-analysis that compares PPCI+TA with PPCI alone.
 
Methods: Sixteen studies in which PPCI (n=5262) versus PPCI+TA (n=5256) were performed, were included in this meta-analysis. We calculated the risk ratio (RR) for epicardial and myocardial perfusion, such as the Thrombolysis In myocardial Infarction (TIMI) flow, myocardial blush grade (MBG) and stent thrombosis (ST) resolution (STR), and clinical outcomes, such as all-cause death, recurrent infarction (Re-MI), target vessel revascularization/target lesion revascularization (TVR/TLR), stent thrombosis (ST), and stroke.
 
Results: Postprocedural TIMI-III flow frequency, postprocedural MBG II-III flow frequency, and postprocedural STR were significantly high in TA+PPCI compared with the PPCI alone group. However, neither all-cause mortality [6.6% vs. 7.4%, RR=0.903, 95% confidence interval (CI): 0.785-1.038, p=0.149] nor Re-MI (2.3% vs. 2.6%, RR=0.884, 95% CI: 0.693-1.127, p=0.319), TVR/TLR (8.2% vs. 8.0%, RR=1.028, 95% CI: 0.900-1.174, p=0.687), ST (0.93% vs. 0.90%, RR=1.029, 95% CI: 0.668-1.583, p=0.898), and stroke (0.5% vs. 0.5%, RR=1.073, 95% CI: 0.588-1.959, p=0.819) rates were comparable between the groups.
 
Conclusion: This meta-analysis is the first updated analysis after publishing the 1-year result of the “Thrombus Aspiration during ST-Segment Elevation Myocardial Infarction” trial, and it showed that TA did not reduce the rate of all-cause mortality, Re-MI, TVR/TLR, ST, and stroke. 
 

Keywords: thrombus aspiration, meta-analysis, ST elevation myocardial infarction

ST elevasyonlu miyokart enfarktüsünde trombüs aspirasyonu: 16 randomize çalışmanın meta-analizi

İbrahim Halil Tanboğa1, Selim Topçu1, Enbiya Aksakal1, Mustafa Kurt2, Ahmet Kaya3, Vecih Oduncu4, Serdar Sevimli1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atatürk University; Erzurum-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University; Hatay-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ordu University; Ordu-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bahçeşehir University; İstanbul-Turkey

Amaç: Primer perkütan koroner girişimler (PPKG) uygulanan bazı hastalarda etkili epikardiyal ve miyokardiyal perfüzyonun sağlanamadığı için mortalite yüksektir. Trombüs aspirasyonu (TA) bu hastalarda faydalı olabilir, ancak yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar mevcuttur.   Bu nedenle biz bu meta-analizde PPKG ile birlikte TA’nu sadece PPKG uygulanan hastalar ile karşılaştırmayı amaçladık. 
 
Yöntem: PPKG’ye (n=5262) karşı PPKG+TA (n=5256) uygulanmış 16 çalışma meta-analize dahil edilmiştir. Biz bu analizde TIMI akım, miyokardiyal blush evresi (MBE), ST çözülmesi (STÇ) gibi epikardiyal ve miyokardiyal perfüzyon belirteçleri, tüm nedenlere bağlı ölüm, tekrarlayan Miyokart enfarktüsü (t-MI) hedef damar/lezyon revaskülarizasyonu (HDR/HLR), stent trombozu (ST) ve stroke için risk oranı (RR) hesapladık.
 
Bulgular: TA+PPKG uygulanan hastalarda sadece PPKG grubuna göre belirgin olarak daha fazla işlem sonrası TIMI-III akım, MBE II-III ve STÇ’ne sahipti. Ancak gruplar arasında tüm nedenlere bağlı ölüm  (%6,6’ya karşı %7,4, RR=0,903, %95 güven aralığı: 0,785-1,038, p=0,149), t-MI (%2,3’ye karşı %2,6, RR=0,884, %95 güven aralığı: 0,693-1,127, p=0,319), HDR/HLR (%8,2’ye karşı  %8,0, RR=1,028, %95 güven aralığı: 0,900-1,174, p=0,687), ST (%0,93’e karşı %0,90, RR=1,029, %95 güven aralığı: 0,668-1,583, p=0,898) ve stroke (%0,5’e karşı %0,5, RR=1,073, %95 güven aralığı: 0,588-1,959, p=0,819)  sıklıkları benzer olarak bulundu.
 
Sonuç: Bu meta-analiz TASTE çalışmasının bir yıllık sonuçlarının yayınlanmasından sonra gözden geçirilmiş ilk analiz olup, TA tüm nedenlere bağlı ölüm, t-MI, HDR/HLR, ST ve  Stroke riskini azaltmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: trombüs aspirasyonu, meta-analiz, ST elevasyonlu miyokart enfarktüsü

İbrahim Halil Tanboğa, Selim Topçu, Enbiya Aksakal, Mustafa Kurt, Ahmet Kaya, Vecih Oduncu, Serdar Sevimli. Thrombus aspiration in patients with ST elevation myocardial infarction: Meta-analysis of 16 randomized trials. Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 175-187
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.