ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Perioperative myocardial damage and the incidence of type 2 myocardial infarction in patients with intermediate and high cardiovascular risk [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 89-95 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.45752

Perioperative myocardial damage and the incidence of type 2 myocardial infarction in patients with intermediate and high cardiovascular risk

Miraç Vural Keskinler1, Osman Köstek2, Berrin Erok3, Özge Telci4, Yavuz Onur Danacıoğlu5, Aytekin Oğuz1
1Department of Internal Medicine, Medeniyet University Göztepe Education and Research Hospital, Istanbul Turkey
2Department of Oncology, Edirne Sultan 1. Murat State Hospital; Edirne-Turkey
3Department of Radiology, Cihanbeyli State Hospital; Konya-Turkey
4Department of Endocrinology, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey
5Department of Urology, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Objective: Perioperative myocardial infarction is a major cause of morbidity and mortality in patients undergoing surgical operations. We aimed to determine the incidence of perioperative myocardial infarction in patients with intermediate- or high-risk Framingham scores.

Methods: One hundred and one patients (62 males, 39 females) over 40 years of age (mean age 72±11 years) median 73 (65-81), min- max (46-96), with Framingham risk scores of 10% or higher, and scheduled for surgical interventions in the orthopedics and urology departments of our hospital were included in the study. Patient demographics, comorbidities, blood pressures, and biochemical data were recorded. Troponin values and electrocardiographic findings were obtained during the immediate preoperative period and on postoperative day 2 and then compared. Perioperative myocardial injury and infarction were diagnosed using the third universal definition of myocardial infarction.

Results: In 44 (43%) patients, postoperative troponin values were compared with the preoperative values. In 26 (25%) patients, the changes were consistent with myocardial ischemia or damage. Alterations in troponin values with significant electrocardiogram (ECG) changes were found in 6 patients (6%).

Conclusion: The risk of postoperative myocardial damage was high in our patients with intermediate or high-risk Framingham scores. This im-plies that close follow-up of these patients with abnormal ECG and troponin values during the pre- and postoperative period is required.

Keywords: Perioperative myocardial infarction, type 2 myocardial infarction, cardiovascular risk

Perioperatif Miyokard Hasarı ve Orta ve Yüksek Kardiovasküler Riskli Hastalarda Tip 2 Miyokard Enfarktüs İnsidansı

Miraç Vural Keskinler1, Osman Köstek2, Berrin Erok3, Özge Telci4, Yavuz Onur Danacıoğlu5, Aytekin Oğuz1
1Medeniyel Universitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Istanbul
2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Onkoloji Kliniği, Edirne
3Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Konya Turkey
4Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Istanbul
5Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Cerrahi operasyonlar sonrası miyokard hasarı önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmamızda Framingham skoruna göre orta ve yüksek riskli hastalarımızdaki perioperatif miyokard infarktüsü sıklığını ortaya koymayı amaçladık.

Materyal ve metod: Çalışmaya; hastanemiz Ortopedi ve Üroloji servislerinde yatmakta olan, cerrahi girişim planlanmış, 40 yaş üzeri, Framingham risk skorları %10 ve üzeri olan 101 olgu (62 erkek, 39 kadın, ortalama yaş: 72±11 yıl) alındı. Bu hastaların preoperatif dönemdeki demografik özellikleri, komorbid durumları, kan basınçları ve biyokimyasal verileri kayıt edildi. Olguların preoperatif ve postoperatif ikinci gün troponin değerleri ve elektrokardiyografik bulguları kaydedilerek karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 44 hastada (%43) troponin değeri postoperatif dönemde preoperatif döneme göre değişiklik gösterdi. Hastaların %25’inin (26 hasta) elektrokardiyografisinde miyokard iskemisi veya hasarı ile ilişkili olabilecek nitelikte değişiklik saptandı. Anlamlı EKG değişikliği ile birlikte troponin değişikliği 6 hastada (%6) saptandı.

Sonuç: Framingham skoruna göre orta ve yüksek riskli gruba dahil olan hastalarımızda postoperatif miyokard hasar riskinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar riskli gruptaki tüm hastaların pre ve postoperatif dönemde, EKG ve troponin ile yakından takip edilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Perioperatif myokardial enfarktus, Tip 2 myokardial enfarktus, kardiyovaskuler risk

Miraç Vural Keskinler, Osman Köstek, Berrin Erok, Özge Telci, Yavuz Onur Danacıoğlu, Aytekin Oğuz. Perioperative myocardial damage and the incidence of type 2 myocardial infarction in patients with intermediate and high cardiovascular risk. Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 89-95

Corresponding Author: Berrin Erok, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.