ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2021
Quick SearchEarly detection of myocardial deformation by 2D speckle tracking echocardiography in normotensive obese children and adolescents [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(2): 151-157 | DOI: 10.5152/akd.2014.5189

Early detection of myocardial deformation by 2D speckle tracking echocardiography in normotensive obese children and adolescents

Fatih Köksal Binnetoğlu1, Şule Yıldırım1, Naci Topaloğlu1, Mustafa Tekin1, Nazan Kaymaz1, Hakan Aylanç1, Hasan Karakurt2
1Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale-Turkey
2Clinic of Pediatrics, Birecik State Hospital, Şanlıurfa-Turkey

Objective: To evaluate the left venticular myocardial deformation parameters in normotensive obese children and adolescents by using 2-D speckle tracking echocardiography.
 
Methods: This observational cross-sectional study included 69 children and adolescents (aged between 10-18), 38 were normotensive obese and 31 were normal weighted. All children underwent detailed two- dimentional, Doppler and two-dimentional speckle tracking echocardiography. Student t-test, Mann-Whitney U test, chi-square test and Pearson’s correlation were used in statistical analysis. Multiple linear regression analysis was used the determine independent variables on global longitudinal strain (GLS).
 
Results: While in normal limits, diastolic blood pressure was significantly higher in obese group. Left ventricular end-diastolic diameter (LVDd) and end-systolic diameter (LVDs), interventricular septal thickness (IVSd), left ventricular posterior wall thickness (LPWD) and left ventricular mass index (LVM)/height2.7 were significantly higher in obese group compared to healthy peers (p=0.004, p=0.011, p<0.001, p=0.001, p<0.001) respectively. Obese subjects had reduced global longitudinal strain (GLS) values (p=0.001). Multiple linear regression analysis using the stepwise method were performed to assess the independent variables (age, body mass index, insulin resistance, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, left ventricular diameters and LVM index (g/m2.7) affecting the dependent variable GLS. GLS was found significantly correlated with body mass index (BMI) (?: 0.440, p: 0.001; 95% CI: 0.104-0.311).
 
Conclusion: Left ventricular strain parameters obtained by two dimentional speckle tracking echocardiography were diminished in obese children compared to normal subjects indicating that obesity in childhood is linked to decreased myocardial deformation even in the absence of comorbidities in early stages. 
 

Keywords: echocardiography, obesity, regression analysis, strain

Normal tansiyonlu obez çocuk ve adölesanlarda miyokardiyal deformasyonun iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografi ile erken dönemde saptanması

Fatih Köksal Binnetoğlu1, Şule Yıldırım1, Naci Topaloğlu1, Mustafa Tekin1, Nazan Kaymaz1, Hakan Aylanç1, Hasan Karakurt2
1Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale-Turkey
2Clinic of Pediatrics, Birecik State Hospital, Şanlıurfa-Turkey

Amaç: Bu çalışmada normal tansiyonlu obez çocuk ve adölesanların sol ventrikül deformasyon parametrelerinin iki boyutlu speckle tracking ekokardiyografi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
 
Yöntemler: Bu gözlemsel kesitsel çalışmaya yaşları 10-18 arasında değişen toplam 69 çocuk ve adölesan alındı. Bunların 38’i obez, 31 tanesi normal kilolu idi. Tüm çocuklar iki boyutlu, Doppler ve 2-boyutlu speckle tracking ekokardiyografi ile ayrıntılı olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizde Student t-testi, Mann-Whitney U testi, ki-kare  ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Çoklu lineer regresyon analizi ile global longitüdinal strain (GLS) üzerine bağımsız değişkenlerin etkileri incelendi.
 
Bulgular: Diyastolik kan basıncı normal sınırlarda olsa da obez grupta anlamlı derecede yüksekti. Sol ventrikül diyastol sonu (LVDd), sistol sonu çapları (LVDs), sol ventrikül septum (IVSd), arka duvar kalınlıkları (LPWD) ve sol ventrikül kütlesi (LVM)/boy2.7  obez grupta anlamlı derecede yüksek saptandı (sırasıyla p=0,004, 0,011, <0,001, 0,001 ve <0,001). Obezlerde global longitüdinal strain (GLS) değerleri daha düşük saptandı (p=0,001). Çoklu lineer regresyon analizinde bağımsız değişkenlerden (yaş, vücut kitle indeksi, insülin direnci, sistolik ve diyastolik kan basıncı, sol ventrikül çapları ve LVM(g/m2.7 ) sadece vücut kitle indeksinin bağımlı değişken olan GLS ile anlamlı korelasyon  gösterdiği saptandı (?: 0,440, p: 0,001; %95 CI: 0,104-0,311).
 
Sonuç: 2-boyutlu speckle tracking ekokardiyografi ile elde edilen sol ventrikül strain parametrelerinin  normal tansiyon değerlerine sahip obez çocuk ve adölesanlarda daha düşük saptanması, çocukluk çağı obezitesinin komorbid durumların yokluğunda erken dönemlerde bile miyokart deformasyonuna yol açabildiğini göstermiştir.


Anahtar Kelimeler: ekokardiyografi, obezite, regresyon analizi, strain.

Fatih Köksal Binnetoğlu, Şule Yıldırım, Naci Topaloğlu, Mustafa Tekin, Nazan Kaymaz, Hakan Aylanç, Hasan Karakurt. Early detection of myocardial deformation by 2D speckle tracking echocardiography in normotensive obese children and adolescents. Anatol J Cardiol. 2015; 15(2): 151-157