ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Hypertension prevalence and risk factors among adult population in Afyonkarahisar region: a cross-sectional research [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 47-52 | DOI: 10.5152/akd.2012.009

Hypertension prevalence and risk factors among adult population in Afyonkarahisar region: a cross-sectional research

Dilek Toprak1, Nurhan Doğan2, Serap Demir3
1Clinic of Family Medicine, Şişli Etfal Education and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Biostatistical and Medical Informatics Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar
3Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar

Objective: Hypertension is a major public health problem worldwide with increasing prevalence. The purpose of this study was to examine the prevalence of hypertension and related risk factors among adult population in Afyonkarahisar region. Methods: In this cross-sectional research, regarding the population distribution totally 2035 subjects, randomly selected from 75 different parts of our city, both the urban and the rural areas, were included in this epidemiologic research. After the administration of a questionnaire to the subjects, blood samples were taken and physical examinations were performed. Socio-demographic features, diabetes mellitus (DM), hyper- tension, family history of hypertension, coronary heart disease (CHD), smoking, and number of births were evaluated as possible risk factors for hypertension. Statistical analysis was performed using Student’s t-test, Chi-square test and binary logistic regression analysis. Results: The overall prevalence of hypertension was 24.2% (31.3% in women, 14.1% in men, p<0.001). Its prevalence increased with age (from 2.2% to 50.4%, p<0.001). Age, gender, DM, family history of hypertension, body mass index (BMI), CHD and income levels were significant risk factors. Diabetic patients had 2.35 times (95%CI 1.70-3.25: p<0.0001) more risk, people who had positive family history 2.23 times (95%CI 1.62- 3.07: p<0.0001) more risk and those with high BMI 2.15 times (95%CI 1.66-2.78: p<0.0001) more risk to develop HT than who did not have these factors. In addition, women have 2.74 times (95%CI 2.08-3.62: p<0.0001), more risk than men for HT. We determined CHD and low income as other risk factors for HT (OR=2.32, 95%CI 1.48-3.64: p<0.0001) and OR=1.47, 95%CI 1.08-2.02: p=0.016 respectively). Conclusion: Hypertension is an important health problem in our region. We think that it is possible to reduce the hypertension prevalence with lifestyle changes and educating people, regarding the risk factors.

Keywords: Hypertension, logistic regression analysis, risk factors, prevalence

Afyonkarahisar ilinde erişkinlerde hipertansiyon sıklığı ve etkileyen faktörler: Kesitsel bir çalışma

Dilek Toprak1, Nurhan Doğan2, Serap Demir3
1Clinic of Family Medicine, Şişli Etfal Education and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Biostatistical and Medical Informatics Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar
3Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar

Amaç: Hipertansiyon gittikçe artan prevalansı ile Dünya'da önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar ilinde hiper- tansiyon prevalansı ve buna bağlı risk faktörlerini irdelemektir. Yöntemler: Şehrin 75 farklı bölgesinden, nüfus dağılımı göz önüne alınarak toplam 2035 birey, randomize olarak hem kent hem de kırsal bölgeden seçilerek bu epidemiyolojik kesitsel çalışmaya dahil edildi. Bireylerden anket uygulamasının ardından kan örneği alındı ve fizik muayene yapıldı. Sosyodemografik özellikler, diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon, ailede hipertansiyon öyküsü olması, koroner kalp hastalığı (KKH), sigara, doğum sayısı gibi hipertansiyon için muhtemel risk faktörleri değerlendirildi. İstatistiksel analiz Student t-testi, Ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi ile yapıldı. Bulgular: Hipertansiyonun genel prevalansı %24.2 idi (kadınlarda %31.3, erkeklerde %14.1, p<0.001). Yaş ilerledikçe prevalansı artış gösterdi (%2.2’den %50.4’e, p<0.001). Yaş, cinsiyet, DM, ailede hipertansiyon öyküsü, vücut kitle indeksi (VKİ), KKH ve gelir düzeyi önemli risk faktörleriy- di. Diyabetik hastalar 2.35 kez (%95GA 1.70-3.25: p<0.0001), kadınlar 2.74 kez (%95GA 2.08-3.62: p<0.0001), pozitif aile öyküsü olanlar 2.23 kez (%95GA 1.62-3.07: p<0.0001), yüksek VKİ olanlar 2.15 kez (%95GA 1.66-2.78: p<0.0001), KKH olanlar 2.32 kez (%95GA 1.48-3.64: p<0.0001) ve düşük gelir düzeyi olanlar yüksek olanlara göre 1.47 kez (%95GA 1.08-2.02: p=0.016) daha fazla HT riskine sahipti. Sonuç: Hipertansiyon bölgemizde önemli bir sağlık sorunudur. Risk faktörleri dikkate alınarak, yaşam tarzı değişiklikleri ve insanların eğitilmesi ile hipertansiyon prevalansının azaltılacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, lojistik regresyon analiz, risk faktörleri, prevalans

Dilek Toprak, Nurhan Doğan, Serap Demir. Hypertension prevalence and risk factors among adult population in Afyonkarahisar region: a cross-sectional research. Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 47-52
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.