ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
The association between pulmonary arterial hypertension and malnutrition in children with congenital heart diseases with left-to-right shunt: an observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 150-159 | DOI: 10.5152/akd.2012.041

The association between pulmonary arterial hypertension and malnutrition in children with congenital heart diseases with left-to-right shunt: an observational study

Hakan Altın1, Zehra Karataş1, Fatih Şap2, Hayrullah Alp3, Tamer Baysal4, Sevim Karaaslan5, Bülent Oran4
1Departments of Pediatric Cardiology, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya-Turkey
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Konya-Türkiye
3Department of Pediatric Cardiology, Meram Faculty of Medicine, Selcuk University, Konya-Turkey
4Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya-Türkiye
5Department of Pediatrics, Section of Pediatric Cardiology, Meram Medical Faculty, Selçuk University, 42080, Konya, Turkey

Objective: To evaluate the association between the degree of pulmonary arterial hypertension (PAH) and the level of malnutrition in children with acyanotic congenital heart diseases and left-to-right shunt, and especially to evaluate the development rates of malnutrition in patients with borderline PAH. Methods: The study was performed with data of 327 patients with acyanotic congenital heart diseases and left-to-right shunt and underwent cardiac catheterization between January 2001-February 2011. The design of the study was retrospective and observational. All patients were evaluated with anthropometric measurements, echocardiography and cardiac catheterization. They were classified according to the mean pulmonary artery pressure and level of malnutrition. Chi-square, ANOVA and Kruskal-Wallis tests were used for statistical analysis. Normally and abnormally distributed data were analyzed with Pearson and Spearman correlation tests respectively. Results: Malnutrition was detected in 94.8% of patients with PAH and 17.2% of no PAH patients according to Gomez classification (p<0.001). In addition, malnutrition was detected in 23.5% (16/68) of borderline PAH group. A negative association was detected between mean pulmonary arterial pressure and body weight for age (Gomez) and z scores of weight (p<0.001 for all). Z scores of weight and height were significantly decreased in patients with PAH in contrast to no PAH group (p<0.001, p<0.01 respectively). There was no statistical difference between no PAH and borderline PAH groups according to Gomez classification and relative body weight formula, however z scores of weight in borderline PAH group were decreased compared with no PAH group (p<0.001). Conclusion: A positive association was detected between the degrees of PAH and level of malnutrition in children with a cyanotic congenital heart diseases with left-to-right shunt. Borderline PAH may be a predisposing factor for malnutrition and further studies are needed for this subject.

Keywords: Child, malnutrition, congenital heart disease, pulmonary arterial hypertension

Sol-sağ şantlı doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda pulmoner arteriyel hipertansiyonla malnütrisyonun ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma

Hakan Altın1, Zehra Karataş1, Fatih Şap2, Hayrullah Alp3, Tamer Baysal4, Sevim Karaaslan5, Bülent Oran4
1Departments of Pediatric Cardiology, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya-Turkey
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Konya-Türkiye
3Department of Pediatric Cardiology, Meram Faculty of Medicine, Selcuk University, Konya-Turkey
4Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya-Türkiye
5Department of Pediatrics, Section of Pediatric Cardiology, Meram Medical Faculty, Selçuk University, 42080, Konya, Turkey

Amaç: Asiyanotik sol-sağ şantlı doğuştan kalp hastalığı (DKH) olan çocuklarda pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) derecesi ile malnütrisyon derecesi arasındaki ilişkiyi araştırmak ve özellikle sınırda PAH’lı hastalarda malnütrisyon gelişme sıklığını değerlendirmek. Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2001-Şubat 2011 tarihleri arasında kalp kateterizasyonu uygulanmış asiyanotik sol-sağ şantlı DKH olan 327 hastanın verileri kullanılarak yapıldı. Çalışmanın dizaynı retrospektif gözlemsel olarak uygulandı. Hastalar antropometrik, ekokardiyografik ve kateterizas- yon bulguları eşliğinde değerlendirildi. Ortalama pulmoner arter basıncı (PAB) ve malnütrisyon derecelerine göre gruplara ayrıldı. İstatistiksel analiz için Ki-kare, ANOVA ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Normal ve anormal dağılım gösteren veriler sırası ile Pearson ve Spearman kore- lasyon testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Gomez sınıflamasına göre PAH’ı olanların %94.8’inde (163/172); PAH bulunmayanlarında %17.2’sinde (15/87) malnütrisyon saptandı (p<0.001). Sınırda PAH’ı olanların ise %23.5’inde (16/68) malnütrisyon tespit edildi. Ortalama pulmoner arter basıncı ile yaşa göre vücut ağırlığı (Gomez) ve kilo z skorları arasında negatif ilişki mevcuttu (her ikisi için p<0.001). Kilo ve boy z skorları da PAH olanlarda olmayanlara göre belir- gin düşüktü (sırasıyla p<0.001, p<0.01). Gomez sınıflaması ve rölatif vücut ağırlığına göre PAH olmayan ve sınırda PAH olan gruplar arasında fark yoktu, ancak sınırda PAH grubunun kilo z skorları PAH olmayan gruba göre düşüktü (p<0.001). Sonuç: Asiyanotik sol-sağ şantlı DKH’lı çocuklarda PAB arttıkça, beraberinde malnütrisyon derecesinin de ağırlaştığı görüldü. Sınırda PAH’ı olan hastaların olmayanlara göre malnütrisyona daha fazla eğilimli olduğu izlendi, ancak bu konuda daha geniş kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, malnütrisyon, doğuştan kalp hastalığı, pulmoner arteriyel hipertansiyon

Hakan Altın, Zehra Karataş, Fatih Şap, Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaaslan, Bülent Oran. The association between pulmonary arterial hypertension and malnutrition in children with congenital heart diseases with left-to-right shunt: an observational study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 150-159
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.