ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Prognostic significance of sICAM-1 and sVCAM-1 molecules for cardiac surgery in pediatric patients with pulmonary hypertension [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 274-279 | DOI: 10.5152/akd.2013.4543

Prognostic significance of sICAM-1 and sVCAM-1 molecules for cardiac surgery in pediatric patients with pulmonary hypertension

Ayşe Baysal1, Füsun Güzelmeriç1, C. Naci Öner2, Aysu Türkmen Karaağaç3, Ahmet Şaşmazel4, Hasan Erdem4, Osman Özdemir3, Ayşe Yıldırım3
1Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu Training and Research Heart Hospital, İstanbul-Turkey
2Clinics of Pediatric Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Heart Hospital, İstanbul-Turkey
3Clinic of Pediatric Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Heart Hospital, İstanbul-Turkey
4Clinic of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Training and Research Heart Hospital, İstanbul-Turkey

Objective: To investigate preoperative and postoperative blood levels of soluble intercellular and vascular cell adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) in patients with and without pulmonary hypertension (PAH) due to congenital heart disease and left to right (L-R) shunt and to determine whether these molecules can be used as reliable prognostic markers of endothelial activity to predict surgical outcomes. Methods: In this observational prospective cohort study; 42 patients, operated for L-R shunt were divided into three groups. Group 1: L-R shunt without PAH, Group 2: L-R shunt with PAH, Group 3: L-R shunt with PAH and postoperative low cardiac output syndrome (LCOS). Their sICAM-1 and sVCAM-1 levels were measured preoperatively (sICAM-0, sVCAM-0) and on the first (sICAM-1, sVCAM-1) and fifth postoperative days (sICAM-2, sVCAM-2).ROC curve for various cut-off levels of sICAM 0, sVCAM 0 in differentiating PAH patients with and without LCOS. Results: In Group 3, sICAM-0 and sVCAM-2 levels were higher than Group 1 and 2. The ROC curve demonstrated a significant association between sICAM-0 in patients with L-R shunt and PAH (Group 2 and 3) and the development of LCOS (area under the curve: 0.98, p<0.01 and 0.97, p<0.01, respectively). At a sICAM 0 concentration >359 ng/mL, there was a sensitivity of 90% and specificity of 95% for identification of LCOS in patients with L-R shunt and PAH (AUC: 0.98, 95% CI: 0.95-1.02, p<0.01). Conclusion: High preoperative sICAM-1 molecule may be used to predict postoperative dichotomous outcome in patients with PAH associated with L-R shunt.

Keywords: sICAM-1, sVCAM-1, pulmonary hypertension, cardiac surgery, predictive value

Kalp cerrahisi yapılmış pulmoner hipertansiyonlu çocuk hastalarda sICAM-1 ve sVCAM-1 moleküllerinin prognostik önemi

Ayşe Baysal1, Füsun Güzelmeriç1, C. Naci Öner2, Aysu Türkmen Karaağaç3, Ahmet Şaşmazel4, Hasan Erdem4, Osman Özdemir3, Ayşe Yıldırım3
1Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu Training and Research Heart Hospital, İstanbul-Turkey
2Clinics of Pediatric Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Heart Hospital, İstanbul-Turkey
3Clinic of Pediatric Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Heart Hospital, İstanbul-Turkey
4Clinic of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Training and Research Heart Hospital, İstanbul-Turkey

Amaç: Soldan sağa şantlı (L-R) doğumsal kalp hastalıklarına bağlı gelişen pulmoner hipertansiyonlu (PAH) hastalarda, serum çözünebilen intercelüler ve vasküler hücre adhezyon moleküllerinin (sICAM-1, sVCAM-1) operasyon öncesi ve sonrasındaki seyri ve cerrahi gidişatı öngörmede güvenilir belirteç olup olmadığının araştırılması. Yöntemler: Bu gözleme dayalı, ileriye yönelik kohort çalışmada; L-R şanta bağlı ameliyat edilmiş 42 hasta üç gruba ayrıldı. Grup 1: PAH gelişmemiş L-R şant, Grup 2: PAH gelişmiş L-R şant, Grup 3: Ameliyat sonrası düşük kardiyak debi gelişmiş (LCOS) PAH’lı L-R şant. Grupların sICAM-1 ve sVCAM-1 seviyeleri ameliyat öncesi (ICAM-0, VCAM-0), operasyon sonrası birinci saatte (ICAM-1, VCAM-1) ve beşinci saatte (ICAM-2, VCAM-2) değerlendirildi. ICAM-0 ve VCAM-0’ın çeşitli eşik değerlerindeki ROC eğrisi PAH’lı hastaların LCOS’a gidip gitmediğini ayırmak için kullanıldı. Bulgular: Grup 3’te ICAM-0 ve VCAM-2 değerleri Grup 1 ve 2’den yüksek bulundu. ROC eğrisi Grup 2 ve 3’teki hastalarda LCOS gelişme olasılığını istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek gösterdi (sırasıyla eğri altındaki alan 0,98, p<0,01 ve 0,97, p<0,01). L-R şantlı hastalarda LCOS gelişimini öngörmede ICAM-0 değerinin >359 ng/mL olmasının duyarlılığı %90, özgünlüğü %95 tespit edildi (AUC: 0,98, %95 CI: 0,95-1,02, p<0,01). Sonuç: L-R şanta bağlı gelişen PAH’ta ameliyat öncesi yüksek sICAM-1 değerleri, ameliyat sonrası kötüye gidişatı göstermede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: sICAM-1, sVCAM-1, pulmoner hipertansiyon, kalp cerrahisi, öngörme değeri

Ayşe Baysal, Füsun Güzelmeriç, C. Naci Öner, Aysu Türkmen Karaağaç, Ahmet Şaşmazel, Hasan Erdem, Osman Özdemir, Ayşe Yıldırım. Prognostic significance of sICAM-1 and sVCAM-1 molecules for cardiac surgery in pediatric patients with pulmonary hypertension. Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 274-279
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.