ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Comparison of floating wire and single wire techniques in right coronary ostial lesions in terms of procedural features and one-year clinical follow-up results [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 830-835 | DOI: 10.5152/akd.2014.5730

Comparison of floating wire and single wire techniques in right coronary ostial lesions in terms of procedural features and one-year clinical follow-up results

Ahmet Taştan1, Erdem Özel1, Ali Öztürk1, Samet Uyar1, Emin Evren Özcan1, Ömer Şenarslan1, Talat Tavlı1
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Şifa University; İzmir-Turkey

Objective: The floating wire technique is a special technique for solving interventional problems in aorta- ostial lesions. There are no long-term data in the literature for the floating wire technique in right aorto-ostial lesions. Methods: One hundred twenty six patients were retrospectively analyzed in this study. All of these patients had a critical right coronary aorto-ostial lesion. The floating wire technique was performed on 64 patients, and the single wire technique was performed on 62 patients. The two groups were compared with each other in terms of lesional and procedural properties. Additionally, 1-year clinical follow-up results were compared between the two groups. Results: There was no significant difference in terms of lesion properties between the groups. In the floating wire group, mean stent length, number of stents, mean procedure time, mean contrast volume, and mean fluoroscopy time were significantly lower than in the single wire group. At 1 year, 1 patient from each group had myocardial infarction, and no mortality was observed. In the floating wire group, the number of patients who experienced angina and the target lesion revascularization rate were both significantly lower than in the single wire group. Conclusion: The floating wire technique in right coronary ostial lesions provides a significant advantage over the single wire technique according to procedural and clinical follow-up results.

Keywords: right coronary, aorto-ostial, floating wire

Sağ koroner osteal lezyonlarda yüzen tel ve tek tel tekniğinin işlem özellikleri ve 1 yıllık klinik takip sonuçları açısından karşılaştırılması

Ahmet Taştan1, Erdem Özel1, Ali Öztürk1, Samet Uyar1, Emin Evren Özcan1, Ömer Şenarslan1, Talat Tavlı1
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Şifa University; İzmir-Turkey

Amaç: Yüzen tel tekniği aorta-osteal lezyonlardaki girişimsel problemleri çözmek için kullanılan özel bir tekniktir. Literatürde sağ aorta osteal lezyonlarda tekniğin kullanımı ile ilgili uzun dönem verisi bulunmamaktadır. Yöntemler: Çalışmamızda 126 hastanın verisi retrospektif olarak analiz edilmiştir. Tüm hastalarda kritik sağ koroner aorta-osteal lezyon bulunmaktaydı. 64 hastaya yüzen tel tekniği, 62 hastaya da klasik tek tel tekniği uygulanmıştı. İki grup; lezyon ve işlem özellikleri açısından karşılaştırıldı. Ek olarak 1 yıllık klinik takip sonuçları birbirleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Lezyon özellikleri açısından her iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Yüzen tel grubunda ortalama stent uzunluğu, stent sayısı, ortalama işlem zamanı, kullanılan ortalama kontrast madde miktarı ve ortalama floroskopi süresi tek tel grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 1 yıllık takipte; her iki gruptan birer hasta myokard enfarktüsü geçirmiş, ölüm gözlenmemiştir. Yüzen tel grubunda, anjinal atak geçiren hasta sayısı ve hedef lezyon revaskülarizasyon oranı tek tel grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Sonuç: Sağ koroner aorta-osteal lezyonlarda yüzen tel tekniği işlemsel ve klinik takip sonuçlarına göre tek tel tekniğine göre anlamlı bir avantaj sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: sağ koroner, aorta-osteal, yüzen tel.

Ahmet Taştan, Erdem Özel, Ali Öztürk, Samet Uyar, Emin Evren Özcan, Ömer Şenarslan, Talat Tavlı. Comparison of floating wire and single wire techniques in right coronary ostial lesions in terms of procedural features and one-year clinical follow-up results. Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 830-835
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.