ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Results of radiofrequency ablation in children with tachycardia-induced cardiomyopathy [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(7): 625-630 | DOI: 10.5152/akd.2014.4937

Results of radiofrequency ablation in children with tachycardia-induced cardiomyopathy

Hayrettin Hakan Aykan1, Tevfik Karagöz1, Alper Akın1, Ahmet İrdem1, Sema Özer1, Alpay Çeliker2
1Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, İhsan Doğramacı Childrens Hospital, Hacettepe University; Ankara-Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Acıbadem University; İstanbul-Turkey

Objective: Tachycardia-induced cardiomyopathy (TIC) is a rare but potentially curable cause of dilated cardiomyopathy. Data on radiofrequency ablation (RFA) for TIC is limited. The aim of this study is to present our experience with RFA in children with TIC, retrospectively. Methods: The medical records of patients with TIC and those underwent RFA between 2000-2011 were systematically reviewed. Demographics and echocardiographic features were recorded. Tachycardia-induced cardiomyopathy is defined as dilatation of the heart chambers or heart failure with chronic or very frequent cardiac arrhythmia. Diagnosis was confirmed with normalization of functions after sinus rhythm has been achieved. Results: A total of 12 patients with a mean age of 6.3±4.1 years (in utero-11.5 years) at diagnosis were enrolled in the study consisting of 7 patients with permanent junctional reciprocating tachycardia and 5 patients with focal atrial tachycardia. The mean pre-RFA left ventricular end-diastolic diameter and left ventricular ejection fraction (LVEF) values were 49.1±9.6 mm (32-66) and 40.8±13.4% (23-57%), respectively. One month after RFA, the mean LVEF value was 62±4.9% (52-69), with only 2 out of 12 patients’ LVEF values were still lower than 58%. Tachycardia recurrence was observed in 4 patients, 3 of which had successful repeated RFA procedure. Overall, cure for arrhythmia was achieved in 11 patients (92%), while reversal of heart failure achieved in all patients. In 1 patient permanent complete AV block was developed after the procedure. Conclusion: Treatment of tachycardia with RFA, particularly in patients with arrhythmia refractory to medical therapy, is a feasible and effective treatment option regardless of age.

Keywords: radiofrequency cathater ablation, tachycardia, cardiomyopathy, child

Taşikardi ilişkili kardiyomiyopatili çocuklarda radyofrekans ablasyon sonuçlarımız

Hayrettin Hakan Aykan1, Tevfik Karagöz1, Alper Akın1, Ahmet İrdem1, Sema Özer1, Alpay Çeliker2
1Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, İhsan Doğramacı Childrens Hospital, Hacettepe University; Ankara-Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Acıbadem University; İstanbul-Turkey

Amaç: Taşikardi-ilişkili kardiyomiyopati (TİK), dilate kardiyomiyopatinin nadir, tedavi edilebilir nedenlerindendir. TİK hastalarında radyofrekans ablasyon (RFA) kullanımı ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada TİK tanılı çocuk hastalardaki RFA deneyimlerimiz retrospektif olarak sunulmuştur. Yöntemler: Çalışmamızda 2000-2011 yılları arasında TİK tanısı alan ve RFA uygulanan hastaların kayıtları incelenerek demografik ve ekokardiyografik bulgular kaydedilmiştir. Taşikardi-ilişkili kardiyomiyopati; kronik veya sık seyir gösteren aritmi tablosu ile birlikte, kalp boşluklarında genişleme veya kalp yetmezliği olarak tanımlandı. Tanı sinüs ritminin sağlanması sonrasında kardiyak fonksiyonların normale dönmesi ile doğrulandı. Bulgular: Toplam 12 hastanın taşikardi tanısı aldıkları sıradaki yaş ortalaması 6,3±4,1 yıl (intrauterin-11,5 yıl), tanılar; 7 hastada “permanent junctional reciprocating” taşikardi, 5 hastada fokal atriyal taşikardi idi. Ablasyon öncesi ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) ve sol ventrikül diyastol sonu çapları (SVDSÇ) sırasıyla %40,8±13,4 (23-57) ve 49,1±9,6 mm (32-66) idi. Ablasyon sonrası birinci ayda ortalama SVEF %62±4,9 (52-69) idi ve sadece 2 hastanın SVEF değeri <%58’idi. Taşikardisi tekrarlayan 4 hastadan 3’üne RFA tekrarlandı ve başarılı sağlandı. Genel toplamda 11 (%91) hastada kür sağlanırken, hastaların tümünde kalp yetmezliği tablosunda düzelme izlendi. Bir hastada işleme bağlı tam AV blok gelişti. Sonuç: Medikal tedaviye dirençli aritmi ve kardiyomiyopati varlığında, sinus ritminin sağlanması için kullanılacak RFA yaştan bağımsız olarak uygulanabilecek etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: radyofrekans katater ablasyon, taşikardi, kardiyomiyopati, çocuk

Hayrettin Hakan Aykan, Tevfik Karagöz, Alper Akın, Ahmet İrdem, Sema Özer, Alpay Çeliker. Results of radiofrequency ablation in children with tachycardia-induced cardiomyopathy. Anatol J Cardiol. 2014; 14(7): 625-630
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.