ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
An observational study on peripheral blood eosinophilia in incomplete Kawasaki disease [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 160-164 | DOI: 10.5152/akd.2012.042

An observational study on peripheral blood eosinophilia in incomplete Kawasaki disease

Taliha Öner1, Murat Muhtar Yılmazer2, Barış Güven1, İlker Devrim3, Özgül Vupa Çilengiroğlu4, Savaş Demirpençe2, Timur Meşe5, Vedide Tavlı6, Ayça Ata Vitrinel7
1Clinic of Pediatric Cardiology İzmir Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir
2Clinic of Cardiology, Dr. Behçet Uz Children Hospital, İzmir-Turkey
3Clinic of Pediatric Infectious Disease, İzmir Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir
4Department of Statistics, Faculty of Sciences, Dokuz Eylül University, İzmir
5Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi İzmir-Türkiye
6Clinic of Pediatric Cardiology, İzmir Dr. Behçet Uz Pediatrics and Pediatric Surgery Research and Education Hospital, İzmir-Turkey
7Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Yeditepe University, İstanbul-Turkey

Objective: To investigate the peripheral blood eosinophilia (PBE) in the acute stage of incomplete Kawasaki disease (iKD). Methods: Twenty-four patients with iKD (median age; 31.5 months, range; 7-88 months) and 25 with complete Kawasaki disease (cKD) (median age; 37 months, range; 9-140 months) were evaluated between 2004 and 2010 from İzmir Dr. Behçet Uz Children’s Hospital records retrospec- tively. We determined the eosinophil counts and rates from the complete blood count in two study groups before the IVIG treatment and 30 febrile age-matched controls and 30 control cases with congenital heart disease (control Group 1 and 2 respectively). Kruskal-Wallis test was performed in detecting the differences of eosinophil rates and counts between four subgroups. Results: In iKD group, the mean value of eosinophil rates and median value of eosinophil counts were 4.39±2.5% and 377 cells/mm3, respec- tively, which did not significantly different with cKD group (mean eosinophil rates; 5.47±4.8% and median eosinophil counts 525 cells/mm3) (p>0.05). The median values of eosinophil cell counts and mean value of eosinophil rates were 220 cell/mm3 and 2.83±2.65% in the control group 1 and 165 cell/mm3 and 1.63±1.43% in the control Group 2 respectively, which were statistically significant lower compared to both study groups (p< 0.001). Conclusion: The rate of PBE was found significantly higher in iKD patients compared to the controls. Since the diagnosis of iKD is difficult, unexplained eosinophilia may be helpful in the presence of suggestive clinical findings of KD.

Keywords: Kawasaki disease, incomplete, eosinophilia

Inkomplet Kawasaki hastalığı'nda periferik eozinofili gözlem çalışması

Taliha Öner1, Murat Muhtar Yılmazer2, Barış Güven1, İlker Devrim3, Özgül Vupa Çilengiroğlu4, Savaş Demirpençe2, Timur Meşe5, Vedide Tavlı6, Ayça Ata Vitrinel7
1Clinic of Pediatric Cardiology İzmir Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir
2Clinic of Cardiology, Dr. Behçet Uz Children Hospital, İzmir-Turkey
3Clinic of Pediatric Infectious Disease, İzmir Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir
4Department of Statistics, Faculty of Sciences, Dokuz Eylül University, İzmir
5Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi İzmir-Türkiye
6Clinic of Pediatric Cardiology, İzmir Dr. Behçet Uz Pediatrics and Pediatric Surgery Research and Education Hospital, İzmir-Turkey
7Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Yeditepe University, İstanbul-Turkey

Amaç: İnkomplet Kawasaki hastalığı’nın (iKD) akut evresinde periferik kan eozinofilisinin (PKE) araştırılması amaçlandı. Yöntemler: Yirmi dört iKD (ortanca yaş; 31.5 ay, yaş aralığı; 7-88 ay) ve 25 komplet Kawasaki Hastalığı (kKD) tanılı hasta (ortanca yaş; 37 ay, yaş aralığı; 9-140 ay), 2004-2010 yılları arasında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi kayıtlarından retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya yaş olarak çalışma grubu ile uyumlu, ateşi olan 30 vaka (kontrol 1) ile konjenital kalp hastalıklı 30 vaka (kontrol 2) kontrol grubu olarak dahil edildi ve kontrol, çalışma grupları eozinofil yüzdeleri ve eozinofil hücre sayıları açsısından IVIG tedavisi öncesinde karşılaştırıldı. Kontrol ve çalışma grupları arasındaki eozinofil farklılıklarını saptamada Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Bulgular: İnkomplet Kawasaki hastalarında PKE görülme yüzdesi ve ortalama değeri sırasıyla %66.6 ve 377 hücre/mm3 iken cKD grubunda ise sırasıyla; %60 ve 525 hücre/mm3 idi ve iki grup arasında her iki değer açısından da anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Eozinofil hücre sayısının ortanca değeri ile eozinofili yüzdesinin ortalama değeri sırasıyla 1. kontrol grubunda 220 hücre/mm3 ve %2.83±2.65 iken 2.kontrol grubunda ise 165 hücre/mm3 ve %1.63±1.43 idi, ve bu değerler çalışma grubunda saptananlara göre istatistiksel anlamlı olarak düşüktü (p<0.001). Sonuç: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında iKD hastalarında PKE anlamlı oranda yüksek saptandı. İnkomplet Kawasaki Hastalığı’nın tanısını koymak zor olduğundan KH’yi destekleyici klinik bulgular varlığında açıklanamayan eozinofilinin olması bu konuda yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki Hastalığı, inkomplet, eozinofili

Taliha Öner, Murat Muhtar Yılmazer, Barış Güven, İlker Devrim, Özgül Vupa Çilengiroğlu, Savaş Demirpençe, Timur Meşe, Vedide Tavlı, Ayça Ata Vitrinel. An observational study on peripheral blood eosinophilia in incomplete Kawasaki disease. Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 160-164
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.