ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
The effects of lowering uric acid levels using allopurinol on markers of metabolic syndrome in end-stage renal disease patients: a pilot study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2009; 9(5): 385-389

The effects of lowering uric acid levels using allopurinol on markers of metabolic syndrome in end-stage renal disease patients: a pilot study

Brian Shelmadine1, Rodney G. Bowden1, Ronald L. Wilson2, Daniel Beavers1, Jessica Hartman1
1Baylor University, School of Education, Waco, Texas USA
2Central Texas Nephrology Associates, Waco, Texas, USA

Objective: Allopurinol was administered to end-stage renal disease (ESRD) patients with elevated uric acid levels presenting with symptoms of gout and also had risk factors of metabolic syndrome. The primary aim of this pilot study was to examine the effects of lowering uric acid levels using allopurinol on lipoprotein markers of metabolic syndrome in patients. Methods: The study was conducted using a prospective open-label protocol. End-stage renal disease patients (n=12) (mean age: 45.8±13.6 years) undergoing chronic hemodialysis were recruited through their treating physician to participate in this study. All patients had ESRD and were prescribed allopurinol (300 mg/bid) for gout over a 3-month period. Pre-allopurinol and post-allopurinol data was obtained on low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, LDL particle number, LDL particle size, high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, large HDL particle number, total cholesterol, triglycerides, large very-low density lipoprotein (VLDL) particle number, and uric acid. Changes in lipid values were measured using a one-sample exact Wilcoxon rank sum test. Results: Significant changes occurred in the primary outcome measures of serum uric acid levels (-3.53 mg/dL, p=0.01), LDL cholesterol (-14.00 mg/dL, p=0.04), and triglycerides (32.67 mg/dL, p=0.01). Trends were observed in lipid markers that warrant further investigation. Conclusion: Novel findings of our study suggest that lowering uric acid in ESRD patients may help to reduce the risk of cardiovascular disease in this population. It should be noted than an increase in triglycerides may mitigate the reduction in risk.

Keywords: Hyperuricemia, metabolic syndrome, allopurinol, end-stage renal disease

Ürik asit seviyelerinin allopurinol ile azaltılmasının son dönem böbrek hastalarındaki metabolik sendrom belirleyicilerine etkisi: Pilot çalışma

Brian Shelmadine1, Rodney G. Bowden1, Ronald L. Wilson2, Daniel Beavers1, Jessica Hartman1
1Baylor University, School of Education, Waco, Texas USA
2Central Texas Nephrology Associates, Waco, Texas, USA

Amaç: Hem metabolik sendrom (SDBH) riski olan, hem de gut semptomları görülen yüksek ürik asitli hastalara allopürinol verildi. Bu pilot çalışmanın ilk hedefi, hastalarda allopürinolun, metabolik sendromun lipoprotein belirleyicilerin ve ürik asit düzeylerini düşürücü etkilerini sınamaktı. Yöntemler: Çalışma prospektif açık-zarf protokolü ile yürütüldü. Bu çalışmada yer alan kronik hemodiyalize giren SDBH olanlar (N=12) (ortalama yaş: 45.8±13.6 yaş) doktorlarının tedavisinde iyileştiler. Tümü SDBH idi ve gut hastalığı için 3 aydan fazla (300 mg/bid) allopürinol verildi. Allopürinol öncesi ve sonrası, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, LDL partikül sayısı, LDL partikül boyutu, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol, büyük HDL partikül sayısı, total kolesterol, trigliseridler, çok düşük yoğunluk lipoprotein (VLDL) partikül sayısı ve ürik asit verileri elde edildi. Lipit değerlerindeki değişiklikler, tam tek örneklem Wilcoxon rank-sum testi kullanarak ölçüldü. Bulgular: Birincil sonuç için ölçülen serum ürik asit (-3.53 mg/dL, p=0.01), LDL kolestrol (-14.00 mg/dL, p=0.04) ve triglesidlerin (32.67 mg/dL, p=0.01) değerlerinde önemli değişiklikler meydana geldi. Lipit belirleyicilerinde gözlenen eğilim ileri araştırmaları gerektirdi. Sonuç: Çalışmamızdaki yeni bulgular SDBH’da ürik asidin düşürülmesinin, bu popülasyonda kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Trigliseritteki artışın, riskte azalmayı hafifletebileceğine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hiperürisemi, metabolik sendrom, allopürinol, son dönem böbrek hastalığı

Brian Shelmadine, Rodney G. Bowden, Ronald L. Wilson, Daniel Beavers, Jessica Hartman. The effects of lowering uric acid levels using allopurinol on markers of metabolic syndrome in end-stage renal disease patients: a pilot study. Anatol J Cardiol. 2009; 9(5): 385-389
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.