ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 4 Year : 2021
Quick SearchCould arterial stiffness be early reversible target organ damage test in childhood hypertension? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-67927

Could arterial stiffness be early reversible target organ damage test in childhood hypertension?

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu1, Ozben Ceylan2, Aytul Hande Yardimci3
1Bahçeşehir University Medicine Faculties
2University of Health Sciences, Süleymaniye Women Maternity and Child Diseases Training and Research Hospital
3University of Health Sciences Istanbul Training and Research Hospital

Objective: The recommended treatment for the management of hypertension (HTN) in children has been revised recently. This study is to present the changes of target organ damage (TOD) and arterial stiffness parameters after treatment in children with primary hypertension (HTN) who were managed in accordance with the European Society of Hypertension Guidelines 2016 (ESHG16).
Methods: The primary hypertension patients included in the study were newly diagnosed and untreated ones and they had a follow-up period of minimum 6 months. HTN was confirmed by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). All patients underwent the following assessments: Anthropometrical measurements of Body Mass Index (BMI), carotid intima media thickess (cIMT), left ventricular mass index (LVMI), plasma creatinine, urea, electrolytes, uric acid, fasting plasma glucose, blood lipids, urinalysis, urine culture, first morning urine albumin: creatinine ratio. The ABPM device was able to perform measurements like central blood pressure (cBP) and pulse wave velocity (PWV).
Results: Thirty-two of 104 patients were enrolled. Seventeen of the patients were male and the frequency of obesity was 53%. Compared with pretreatment, creatinine, urea, systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), systolic load, diastolic load, central SBP (cSBP), cSBP z-score, cDBP, and PWV z-score decreased, whereas LVMI z-score and BMI z score were not changed.
Conclusion: After the BP improved, while LVMI have not regressed yet, the cSBP, cSBP z score and PWV z score values, which are markers of arterial stiffness, regressed. This supports the corrective effect of blood pressure control on the cardiovascular system even in short-term follow-up. Further longitudinal studies are needed for assessment of BP control on arterial stifness in childhood.

Keywords: hypertension, children, left ventricular hypertrophy, arterial stiffness

Çocukluk çağı hipertansiyonunda arteriyel sertlik erken geri dönüşümlü hedef organ hasarı testi olabilir mi?

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu1, Ozben Ceylan2, Aytul Hande Yardimci3
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Çocuklarda hipertansiyon (HTN) yönetimi yakın zamanda güncellenmiştir. Bu çalışma, Avrupa Hipertansiyon Derneği 2016 Kılavuzuna göre yönetilen primer hipertansiyonlu çocuklarda tedavi sonrası hedef organ hasarı ve arteriyel sertlik parametrelerindeki değişiklikleri sunmaktır.
Yöntem: Çalışmaya dahil edilen primer HTN hastaları yeni tanı almış ve tedavi edilmemiş olup minimum 6 aylık takip süreleri vardı. HTN 24 saatlik ayaktan kan basıncı monitörizasyonu (AKBM) ile doğrulanmıştır. Tüm hastalara takip eden değerlendirmeler yapıldı; vücut kitle indeksi (VKİ), karotis intima media kalınlığı (cIMT), sol ventrikül kitle indeksi (LVMI), plazma kreatinin, üre, elektrolitler, ürik asit, açlık glukoz, kan lipitleri, idrar tetkiki, idrar kültürü, sabah ilk idrardan albumin: kreatinin oranı. AKBM cihazı, santral kan basıncı (cKB) ve nabzı dalga hızı (PWV) gibi ölçümler yapabilmektedir.
Bulgular: Yüz dört hastadan 32’si (17 erkek) çalışmaya alındı. Hastaların 17’si erkekti ve obezite sıklığı %53 idi. Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında kreatinin, üre, sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB), sistolik yük, diyastolik yük, santral sistolik kan basıncı (sSKB), sSKB z-skoru, sDKB ve PWV z-skoru azalırken, LVMI z-skoru ve VKİ z skoru değişmedi.
Sonuç: Kan basıncı düzeldikten sonra henüz LVMI gerilememişken arteriyel sertliğin belirteçleri olan sSKB, cSKB z skoru ve PWV z skor değerleri geriledi. Bu, kısa süreli takipte bile kan basıncı kontrolünün kardiyovasküler sistem üzerindeki düzeltici etkisini desteklemektedir. Çocukluk çağında kan basıncı kontrolünün arteriyel sertliğe etkisini için daha fazla prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, çocuk, sol ventrikül hipertrofisi, arteriyel sertlikCorresponding Author: Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Türkiye