ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Could arterial stiffness be early reversible target organ damage test in childhood hypertension? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(7): 496-504 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.67927

Could arterial stiffness be early reversible target organ damage test in childhood hypertension?

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu1, Özben Ceylan2, Aytül Hande Yardımcı3
1Division of Pediatric Nephrology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Bahçeşehir University, Medical Park Göztepe Hospital; İstanbul-Turkey;Division of Pediatric Nephrology, Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Süleymaniye Women Maternity and Child Diseases Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
2Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Süleymaniye Women Maternity and Child Diseases Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey;Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, İstanbul Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
3Department of Radiology, University of Health Sciences, İstanbul Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Objective: The recommended treatment for hypertension (HTN) in children has been revised recently. This study aimed to present the changes in target organ damage (TOD) and arterial stiffness parameters after treatment in children with primary HTN who were managed in accordance with the 2016 European Society of Hypertension Guidelines.
Methods: Patients with primary HTN included in this study were newly diagnosed, untreated, and were followed-up for a minimum of 6 months. HTN was confirmed by 24-h ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). All patients underwent the following assessments: anthropometrical measurements of body mass index (BMI), carotid intima-media thickness (cIMT), left ventricular mass index (LVMI), plasma creatinine, urea, electrolytes, uric acid, fasting plasma glucose, blood lipids, urinalysis, urine culture, and first morning urine albumin tocreatinine ratio. The ABPM device performed measurements such as central blood pressure (cBP) and pulse wave velocity (PWV).
Results: Thirty-two of 104 patients were enrolled. Seventeen patients were male, and 53% were obese. Compared with pretreatment, creatinine, urea, systolic BP (SBP), diastolic BP (DBP), systolic load, diastolic load, central SBP (cSBP), cSBP z score, cDBP, and PWV z score decreased, whereas LVMI and BMI z scores were unchanged.
Conclusion: After BP improvement, while LVMI did not regress, the cSBP, cSBP z, and PWV z score values, which are markers of arterial stiffness, regressed. This supports the corrective effect of BP control on the cardiovascular system even in a short-term follow-up. Further longitudinal studies are needed for the assessment of BP control on arterial stiffness in childhood.

Keywords: hypertension, children, left ventricular hypertrophy, arterial stiffness

Çocukluk çağı hipertansiyonunda arteriyel sertlik erken geri dönüşümlü hedef organ hasarı testi olabilir mi?

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu1, Özben Ceylan2, Aytül Hande Yardımcı3
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Çocuklarda hipertansiyon (HTN) yönetimi yakın zamanda güncellenmiştir. Bu çalışma, Avrupa Hipertansiyon Derneği 2016 Kılavuzuna göre yönetilen primer hipertansiyonlu çocuklarda tedavi sonrası hedef organ hasarı ve arteriyel sertlik parametrelerindeki değişiklikleri sunmaktır.
Yöntem: Çalışmaya dahil edilen primer HTN hastaları yeni tanı almış ve tedavi edilmemiş olup minimum 6 aylık takip süreleri vardı. HTN 24 saatlik ayaktan kan basıncı monitörizasyonu (AKBM) ile doğrulanmıştır. Tüm hastalara takip eden değerlendirmeler yapıldı; vücut kitle indeksi (VKİ), karotis intima media kalınlığı (cIMT), sol ventrikül kitle indeksi (LVMI), plazma kreatinin, üre, elektrolitler, ürik asit, açlık glukoz, kan lipitleri, idrar tetkiki, idrar kültürü, sabah ilk idrardan albumin: kreatinin oranı. AKBM cihazı, santral kan basıncı (cKB) ve nabzı dalga hızı (PWV) gibi ölçümler yapabilmektedir.
Bulgular: Yüz dört hastadan 32’si (17 erkek) çalışmaya alındı. Hastaların 17’si erkekti ve obezite sıklığı %53 idi. Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında kreatinin, üre, sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB), sistolik yük, diyastolik yük, santral sistolik kan basıncı (sSKB), sSKB z-skoru, sDKB ve PWV z-skoru azalırken, LVMI z-skoru ve VKİ z skoru değişmedi.
Sonuç: Kan basıncı düzeldikten sonra henüz LVMI gerilememişken arteriyel sertliğin belirteçleri olan sSKB, cSKB z skoru ve PWV z skor değerleri geriledi. Bu, kısa süreli takipte bile kan basıncı kontrolünün kardiyovasküler sistem üzerindeki düzeltici etkisini desteklemektedir. Çocukluk çağında kan basıncı kontrolünün arteriyel sertliğe etkisini için daha fazla prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, çocuk, sol ventrikül hipertrofisi, arteriyel sertlik

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Özben Ceylan, Aytül Hande Yardımcı. Could arterial stiffness be early reversible target organ damage test in childhood hypertension?. Anatol J Cardiol. 2021; 25(7): 496-504

Corresponding Author: Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.