ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
The anti-inflammatory and antioxidant effects of pravastatin and nebivolol in rat aorta [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 229-233 | DOI: 10.5152/akd.2013.4708

The anti-inflammatory and antioxidant effects of pravastatin and nebivolol in rat aorta

Seyhun Dursun1, Serap Çuhadar2, Mehmet Köseoğlu2, Ayşenur Atay1, Safiye Günden Aktaş3
1Clinic of Biochemistry, Balıkesir Chest Diseases Hospital, Balıkesir-Turkey
2Clinic of Biochemistry, Atatürk Research Hospital and Training Hospital, İzmir-Turkey
3Department of Basic Oncology, Institute of Oncology, Dokuz Eylül University, İzmir-Turkey

Objective: The aim of this study was to investigate the effects of pravastatin and nebivolol in the atherosclerotic process including inflammation and oxidative stress in rat aorta. Methods: This experimental randomized controlled study comprised of 35 Wistar albino rats. Nω-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) - induced vascular inflammation and arteriosclerosis were treated with both of the pharmacologic agents. All were divided into 5 equal groups: the control, group I: L-NAME -15 days, group II: L-NAME 30+ nebivolol, group III: L-NAME -30+ pravastatin, group IV: L-NAME - 30 days. Serum ceruloplasmin, uric acid, total antioxidant capacity (TAC), total cholesterol (T.Chol), low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), triglyceride (TG) were analyzed. Medial thickening and leukocyte infiltration status were examined histopathologically. The results were compared with control group and with each other using Kruskal Wallis and Mann-Whitney U test. Results: Pravastatin diminished the rise of ceruloplasmin, which was taken as an index of inflammation (p=0.002). Pravastatin and nebivolol decreased the L-NAME induced oxidative stress (p =0.001, 0.002, respectively). Nebivolol diminished the rise of LDL (p=0.04). Pravastatin lowered T.Chol, LDL and TG levels (p=0.001, 0.008, 0.040, respectively). HDL values were not changed significantly. Conclusion: In conclusion, 15 days of statin therapy attenuated vascular inflammation and lowered the rised lipid levels (LDL, T.cholesterol and TG). Both the nebivolol and pravastatin exhibited antioxidant property. These documented beneficial effects of both of the drugs may improve the clinical outcomes of patients with hypertension or hyperlipidemia by additional studies.

Keywords: Antioxidants, atherosclerosis, ceruloplasmin, inflammation, statins

Pravastatin ve nebivololün sıçan aortuna antienflamatuar ve antioksidan etkileri

Seyhun Dursun1, Serap Çuhadar2, Mehmet Köseoğlu2, Ayşenur Atay1, Safiye Günden Aktaş3
1Clinic of Biochemistry, Balıkesir Chest Diseases Hospital, Balıkesir-Turkey
2Clinic of Biochemistry, Atatürk Research Hospital and Training Hospital, İzmir-Turkey
3Department of Basic Oncology, Institute of Oncology, Dokuz Eylül University, İzmir-Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı pravastatin ve nebivololün aterosklerotik süreçteki inflamasyon ve oksidatif strese olan etkilerinin sıçan aortunda araştırılmasıydı. Yöntemler: Bu deneysel randomize kontrollü çalışma 35 adet Wistar albino sıçanları ile yapılmıştır. Nω-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) verilerek oluşturulan vasküler inflamasyon ve arterioskleroz her iki farmakolojik ajanla tedavi edilmiştir. Sıçanlar 5 eşit gruba ayrılmışlardır: grup I: L-NAME-15 gün, grup II: II: L-NAME 30+ nebivolol, grup III: L-NAME -30+ pravastatin, grup IV: L-NAME - 30 gün. Serum serüloplazmin, ürik acid, total antioksidan kapasite (TAC), total kolesterol (T.kol), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), trigliserid (TG) düzeyleri ölçüldü. Damar medial tabakasının kalınlığı ve lökosit infiltrasyonu histopatolojik olarak değerlendirildi. Sonuçlar kontrol grubu ile ve gruplar birbiriyle karşılaştırılarak değerlendirildi ve Kruskal Wallis, Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Bulgular: Pravastatin, enflamasyon indeksi olarak değerlendirilen serüloplazminin yükselmiş olan düzeyini düşürdü (p=0,002). Pravastatin ve nebivolol L-NAME etkisi ile artmış olan oksidatif stresi azalttı (0,001, 0,002, sırasıyla). Nebivolol yükselmiş olan LDL’yi düşürdü (p=0,04). Pravastatin T.kol, LDL ve TG düzeyini düşürdü (0,001, 0,008, 0,040, sırasıyla). HDL düzeyinde anlamlı değişiklik görülmedi. Sonuç: Sonuç olarak, 15 günlük statin tedavisi vasküler inflamasyonu azalttı ve yükselmiş olan lipid düzeyini düşürdü (LDL, T.kol ve TG). Nebivolol ve pravastatin antioksidan etki gösterdiler. Bu çalışmada belgelediğimiz her iki ilacın faydalı etkileri hipertansiyon ve hiperlipidemi hastalarının klinik yararlılığı için ek çalışmalarla desteklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar, atheroskleroz, seruloplazmin, enflamasyon, statinler

Seyhun Dursun, Serap Çuhadar, Mehmet Köseoğlu, Ayşenur Atay, Safiye Günden Aktaş. The anti-inflammatory and antioxidant effects of pravastatin and nebivolol in rat aorta. Anatol J Cardiol. 2014; 14(3): 229-233
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.