ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Clinical and polysomnographic features of hypertension in obstructive sleep apnea: A single-center cross-sectional study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2020; 23(6): 334-341 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.71429

Clinical and polysomnographic features of hypertension in obstructive sleep apnea: A single-center cross-sectional study

Aslıhan Gürün Kaya, Banu Gülbay, Turan Acıcan
Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University; Ankara-Turkey

Objective: Obstructive sleep apnea (OSA) is associated with elevated blood pressure (BP) and increases the risk of developing cardiovascular diseases. This study aimed to determine the clinical and polysomnographic features of OSA that are significantly associated with hypertension (HT).
Methods: This is a prospective study that enrolled patients diagnosed with OSA in Ankara University Faculty of Medicine from January 2015 to June 2016. The patients were categorized into normotensives (n=125) and hypertensives (n=141). BP was taken at the evening before and the morning after polysomnography (PSG). The polysomnographic findings of normotensive and hypertensive patients were compared, and independent risk factors that are associated with HT were analyzed.
Results: Hypertensive patients exhibited older age and higher Epworth sleepiness scale (ESS), apnea–hypopnea index (AHI), mean apnea duration, arousal index, and oxygen desaturation index (ODI) than normotensive patients. Nocturnal oxygen desaturation (NOD) was more frequent and the percentage of the duration of NOD to total sleep time (TST) was higher in hypertensive than normotensive patients. Multivariate analyses revealed that age (OR: 1.095, 95% CI 1.053 to 1.139, p<0.001), ESS (OR: 1.186, 95% CI 1.071 to 1.313, p=0.001), mean apnea duration (OR: 1.072, 95% CI 1.032 to 1.113, p=0.002), ODI (OR: 1.062, 95% CI 1.025 to 1.101, p=0.001), and NOD (OR: 2.439, 95% CI 1.170 to 5.086, p=0.017) were independent risk factors for HT in OSA.
Conclusion: This study suggests that age, ESS, parameters of oxygenation, and apnea duration were associated with HT in patients with OSA. Hence, patients with OSA with these findings should be evaluated for HT. (Anatol J Cardiol 2020; 23: 334-41)

Keywords: hypertension, blood pressure, obstructive sleep apnea, polysomnography

Obstrüktif uyku apne tanısına eşlik eden hipertansiyonun klinik ve polisomnografik etkileri: tek merkezli kesitsel araştırma

Aslıhan Gürün Kaya, Banu Gülbay, Turan Acıcan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastalarda başta hipertansiyon olmak üzere, kardiyovasküler hastalıkların gelişme riski artmaktadır. Bu çalışmada, hipertansiyonu olan obstrüktif uyku apnesi tanısı alan hastaların klinik ve polisomnografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Prospektif olarak dizayn edilmiş çalışmaya......................... Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ocak 2015-Haziran 2016 tarihleri ​​arasında OSA tanısı alan hastalar dahil edildi. Hastalar normotansif (n = 125) ve hipertansif (n = 141) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların kan basıncı ölçümleri polisomnografi öncesinde akşam ve polisomnografi sonrasında sabah kaydedildi. Hipertansiyonu olan ve olmayan hastaların klinik ve polisomnografik bulguları karşılaştırıldı ve hipertansiyon ile ilişkili risk faktörleri analiz edildi.
Bulgular: Hipertansiyonu olan hastalarda yaş, Epworth Uykululuk Skoru (ESS), apne-hipopne indeksi, ortalama apne süresi, arousal indeksi ve oksijen desatürasyon indeksi (ODI) hipertansiyonu olmayan hastalara göre daha yüksek saptandı. Ayrıca hipertansiyonu olan grupta, hipertansiyonu olmayan gruba göre noktürnal oksijen desatürasyonu daha sıktı ve desatüre geçirilen sürenin tüm uyku saatine oranı daha uzundu. Çok değişkenli analizlerde, yaş (OR: 1,095,% 95 CI 1,053-1,139, p <0,001), ESS (OR: 1,186,% 95 CI 1,071-1,313, p = 0,001), ortalama apne süresi (OR: 1,072, 95% CI 1,032-1,113, p= 0,002), ODI (OR: 1,062,% 95 CI 1,025-1,101, p = 0,001) ve gece oksijen desatürasyonunun varlığı (OR: 2,439,% 95 CI 1,170-5,086, p = 0,017) OSA tanılı hastalarda hipertansiyon için bağımsız risk faktörleri olarak saptandı.
Sonuç: Bu çalışma, OSA tanısı olan hastalarda yaş, ESS, oksijen desatürasyonu ve uzamış apne süresinin hipertansiyon ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu bulguların saptandığı OSA tanısı olan hastalar hipertansiyon açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, kan basıncı, obstrüktif uyku apne, polisomnografi

Aslıhan Gürün Kaya, Banu Gülbay, Turan Acıcan. Clinical and polysomnographic features of hypertension in obstructive sleep apnea: A single-center cross-sectional study. Anatol J Cardiol. 2020; 23(6): 334-341

Corresponding Author: Aslıhan Gürün Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.