ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Can quantitative regional myocardial dynamics contribute to the differential diagnosis of acute stress cardiomyopathy? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 71-74 | DOI: 10.5152/akd.2012.015

Can quantitative regional myocardial dynamics contribute to the differential diagnosis of acute stress cardiomyopathy?

Fatih Yalçın1, Nagehan Küçükler2, Theodore P. Abraham3, Mario J. Garcia4
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Başkent University, Adana, Turkey
3Department of Cardiology, Johns Hopkins University School of Medicine, Cardiovascular Imaging Center, Baltimore
4Department of Cardiology, Montefiore-Einstein Heart Center, New York-USA

Acute stress-induced cardiomyopathy has excessive sympathetic stimulation, microvascular dysfunction similar to hypertension. Regional prominence of left ventricular (LV) septal base and stress-induced LV hypercontractility are the particular features of both acute and chronic stress-related conditions. Novel imaging methods have shown that stress-induced cavity dilation and myocardial wall abnormalities can be a reflection of underlying previous exaggerated hypertensive episodes due to sympathetic overdrive, which results in microvascular dysfunction. Hypertension-mediated chronic stress due to increased after load episodes is possibly the main reason for blunted LV myocardial wall motion capability in patients with stress-related exaggerated hypertension. In this short report, we discussed the interrelation of myocardial dynamics and stress-induced exaggerated hypertension episodes. In addition, quantitative echocardiographic methods which previously were used for description of particular features including LV regional dynamics in hypertensive heart disease can be an option in differential diagnosis of potential cases of acute stress-induced cardiomyopathy.

Keywords: Acute stress-induced cardiomyopathy, hypertension, left ventricular hypertrophy, tissue Doppler imaging

Bölgesel miyokart dinamiklerinin niceliği akut stres kardiyomiyopati ayrıcı tanısına katkı sağlayabilir mi?

Fatih Yalçın1, Nagehan Küçükler2, Theodore P. Abraham3, Mario J. Garcia4
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Başkent University, Adana, Turkey
3Department of Cardiology, Johns Hopkins University School of Medicine, Cardiovascular Imaging Center, Baltimore
4Department of Cardiology, Montefiore-Einstein Heart Center, New York-USA

Akut stresle tetiklenen kardiyomiyopatide aşırı sempatik stimülasyon, hipertansiyona benzer mikrovasküler disfonksiyon vardır. Sol ventrikül (SV) bazal septal bölgesel belirginleşme ve stresin indüklediği SV hiperkontraktilitesi hem akut hem de kronik stres-ilişkili durumların belirli özellikleri- dir. Yeni görüntüleme metotları göstermiştir ki, stresin tetiklediği kavite dilatasyonu ve miyokardiyal anormallikler mikrovasküler dolaşım bozuklu- ğu ile sonuçlanan altta yatan aşırı sempatik yüklenmeye bağlı önceki aşırı hipertansif epizotların yansıması olabilir. Artmış ardyük epizotlarına bağlı hipertansiyon aracılı kronik stres, strese bağlı aşırı hipertansiyonu olan hastalarda körelmiş SV miyokardiyal duvar hareket kabiliyeti için ana neden olabilir. Burada miyokardiyal dinamiklerin ve stresle tetiklenen aşırı hipertansiyon epizotlarının karşılıklı ilişkisini tartıştık. Ek olarak, hiper- tansif kalp hastalığında SV bölgesel dinamiklerinin tanımı için daha önce kullanılmış olan kantitatif ekokardiyografik yöntemler olası akut stresle tetiklenen kardiyomiyopati vakalarının ayırıcı tanısında bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut stresle tetiklenen kardiyomiyopati, hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi, doku Doppler görüntüleme

Fatih Yalçın, Nagehan Küçükler, Theodore P. Abraham, Mario J. Garcia. Can quantitative regional myocardial dynamics contribute to the differential diagnosis of acute stress cardiomyopathy?. Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 71-74
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.