ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Do we need a femoral artery route for transvenous PDA closure in children with ADO-I? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 242-247 | DOI: 10.5152/akd.2014.5269

Do we need a femoral artery route for transvenous PDA closure in children with ADO-I?

Ali Baykan1, Nazmi Narin1, Abdullah Özyurt1, Mustafa Argun1, Özge Pamukçu1, Sertaç H. Onan1, Sadettin Sezer1, Zeynep Baykan2, Kazım Üzüm1
1Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Erciyes University; Kayseri-Turkey
2Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Erciyes University; Kayseri-Turkey

Objective: The standard procedure in percutaneous closure of patent ductus arteriosus (PDA) with Amplatzer duct occluder-I (ADO-I) is transvenous closure guided by aortic access through femoral artery. The current study aims to compare the procedures for PDA closure with ADO-I: only transvenous access with the standard procedure.
 
Methods: This study was designed retrospectively and 101 pediatric patients were included. PDA closure was done by only femoral venous access in 19 of them (group 1), arterial and venous access used in 92 patients (group 2) between 2004 to 2012 years. The position of the device and residual shunt in group1 was evaluated by the guidance of the aortogram obtained during the return phase of the pulmonary artery injection and guidance of transthoracic echocardiography. Shapiro-Wilk's test, Mann-Whitney U, chi-squared tests were used for statistical comparison.
 
Results: The procedure was successful in 18 (95%) patients in group 1 and 90 (98%) patients in group 2. Complications including the pulmonary artery embolization (n=1), protrusion to pulmonary artery (n=1), inguinal hematoma (n=3), bleeding (n=2) were only detected in group 2. In other words, while complications were observed in 7 (7.2%) patients in group 2, no minor/major complication was observed in group 1. Complete closure in group 1 was: in catheterization room 14 (77.8%), at 24th hour in 2 (11.1%), at first month in 2 (11.1%).  Complete closure in group 2 was: 66 (73.4%) patients in the catheterization room, 21 (23.3%) at 24th hour, 3 (3.3%) at first month, complete closure occurred at the end of first month.
 
Conclusion: In percutaneouse PDA closure via ADO-I, this technique can be a choice for patients whose femoral artery could not be accessed, or access is impossible/contraindicated. But for the reliability and validity of this method, randomized multicenter clinical studies are necessary.  
 

Keywords: amplatzer device, children, echocardiography, patent ductus arteriosus, transcatheter closure, transvenous

Çocuklarda ADO-I ile transvenöz PDA kapatılmasında femoral arter yolu gerekli mi?

Ali Baykan1, Nazmi Narin1, Abdullah Özyurt1, Mustafa Argun1, Özge Pamukçu1, Sertaç H. Onan1, Sadettin Sezer1, Zeynep Baykan2, Kazım Üzüm1
1Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Erciyes University; Kayseri-Turkey
2Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Erciyes University; Kayseri-Turkey

Amaç: Amplatzer duct occluder-I (ADO-I) ile perkütan patent duktus arteriyosus (PDA) kapamada standart uygulama, aortik girişim rehberliğinde yapılan transvenöz kapamadır. Bu çalışmada, femoral arter kullanılmadan, ADO-I kullanılarak femoral ven yoluyla yapılan PDA kapamanın standart prosedürle karşılaştırılması amaçlandı.
 
Yöntemler: Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmaya 101 çocuk hasta dahil edildi. 2004-2012 yılları arasında, hastaların 19’una (grup 1) PDA kapama girişimi sadece femoral venöz yol kullanılarak, 92’sine ise (grup 2) standart metod olan femoral arter ve venöz girişleri yapılarak sağlandı. Grup 1’deki hastalarda cihazın pozisyonu ve rezidü şant, pulmoner arter enjeksiyonunun dönüş fazındaki aortogramın rehberliğinde ve transtorasik ekokardiyografi eşliğinde yapıldı. Gruplar arasındaki karşılaştırmalarda Mann-Whitney U, chi-squared istatistiksel analizleri kullanıldı.
 
Bulgular: Grup 1’de 18 (% 95), grup 2’de 90 hastada (%98) işlem başarılı oldu. Grup 2’de cihazın pulmoner arter embolizasyonu (n=1), pulmoner artere protrüzyonu (n=1), kasık hematomu (n=3), femoral arter kanaması (n=2) olmak üzere toplam 7 hastada (%7,2) komplikasyon gözlenirken, grup1’de hiçbir hastada minör/majör komplikasyon gözlenmedi. İşlemin başarılı olduğu hastalarda tam kapanma grup 1’de kateter salonunda 14 hastada (%77,8), 24. saatte 2 (%11,1), 1. ayda 2 (%11,1) hastada; grup 2’de katater salonunda 66 hasta (%73,4), 24. saatte ve 21 (%23,3), 1. ayda 3 hasta (%3,3) şeklindeydi. Birinci ayın sonunda her iki grupta da tüm hastalarda tam kapanma gerçekleşti.
 
Sonuç: Bu teknik, ADO-I’ in kullanıldığı PDA kapamalarda, femoral arterine girilemeyen veya girilmesi kontrendike olan çocuklarda bir seçenek olabilir. Ancak methodun etkinliği ve güvenilirliği için randomize çok merkezli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: amplatzer cihaz, çocuk, ekokardiyografi, patent duktus arteriyozus, transkateter kapama, transvenöz

Ali Baykan, Nazmi Narin, Abdullah Özyurt, Mustafa Argun, Özge Pamukçu, Sertaç H. Onan, Sadettin Sezer, Zeynep Baykan, Kazım Üzüm. Do we need a femoral artery route for transvenous PDA closure in children with ADO-I?. Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 242-247
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.