ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
The association between platelet/lymphocyte ratio and coronary artery disease severity [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(8): 640-647 | DOI: 10.5152/akd.2014.5565

The association between platelet/lymphocyte ratio and coronary artery disease severity

Murat Yüksel1, Abdulkadir Yıldız1, Mustafa Oylumlu1, Abdurrahman Akyüz1, Mesut Aydın1, Hasan Kaya1, Halit Acet1, Nihat Polat1, Mehmet Zihni Bilik1, Sait Alan1
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey

Objective: In this study, we aimed to explore the association between platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) and the severity of atherosclerosis in coronary artery disease (CAD). Methods: Clinical and laboratory data of 388 patients who underwent coronary angiography were evaluated retrospectively. Gensini score, which indicates the severity of atherosclerosis, was calculated for all of the patients. Patients with CAD were categorized as mild and severe atherosclerosis, according to their Gensini score. Eighty patients with normal coronary arteries formed the control group. Mean PLR values of the three study groups were compared. Also, PLR value was tested for whether it showed a positive correlation with Gensini score. Results: The mean PLR of the severe atherosclerosis group was significantly higher than that of the mild atherosclerosis and controls groups (p<0.001). Also, PLR was positively correlated with Gensini score in CAD patients. A cut-off value of 111 for PLR predicted severe atherosclerosis with 61% sensitivity and 59% specificity. Pre-procedural PLR level was found to be independently associated with Gensini score, together with WBC, age, and low HDL level, in the multivariate analysis. Conclusion: Our study suggests that high PLR appears to be additive to conventional risk factors and commonly used biomarkers in predicting severe atherosclerosis.

Keywords: atherosclerosis, coronary artery disease, Gensini score, platelet-lymphocyte ratio

Platelet/lenfosit oranı ile koroner arter hastalığının ciddiyeti arasındaki ilişki

Murat Yüksel1, Abdulkadir Yıldız1, Mustafa Oylumlu1, Abdurrahman Akyüz1, Mesut Aydın1, Hasan Kaya1, Halit Acet1, Nihat Polat1, Mehmet Zihni Bilik1, Sait Alan1
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dicle University; Diyarbakır-Turkey

Amaç: Bu çalışmada platelet/lenfosit oranı (PLO) ile koroner arter hastalığındaki aterosklerozun ciddiyeti arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Selektif koroner anjiyografi yapılan toplam 388 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Koroner arter hastalığında (KAH) aterosklerozun ciddiyetini gösteren Gensini skorları tüm hastalar için hesaplandı. KAH’ı olanlar Gensini skorlarına göre iki gruba ayrıldı: hafif ve ciddi ateroskleroz grubu. Normal koroner arterler saptanan 80 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma grupları PLO değerleri bakımından karşılaştırıldı. Ayrıca PLO değerinin Gensini skoru ile korelasyon gösterip göstermediği araştırıldı. Bulgular: Ciddi ateroskleroz grubunun ortalama PLO değeri, hem hafif ateroskleroz grubundan hem de kontrol grubundan daha yüksekti (p<0,001). Ayrıca KAH hastalarının Gensini skorları ile PLO değerleri arasında anlamlı bir pozitif korelasyon vardı. Eşik değer 111 alındığında anjiyografi öncesi bakılan PLO, ciddi KAH’ı %61 duyarlılık ve %59 özgüllük ile öngörmekteydi. Çok değişkenli analizde işlem öncesi bakılan PLO, WBC, düşük HDL seviyesi ve yaş, Gensini skoruyla bağımsız şekilde ilişkili parametreler olarak bulundu. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları yüksek PLO değerinin, ciddi aterosklerozu öngörmede geleneksel risk faktörlerine ve yaygın olarak kullanılan biyobelirteçlere bir katkı sunabileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: ateroskleroz, koroner arter hastalığı, Gensini skoru, platelet/lenfosit oranı.

Murat Yüksel, Abdulkadir Yıldız, Mustafa Oylumlu, Abdurrahman Akyüz, Mesut Aydın, Hasan Kaya, Halit Acet, Nihat Polat, Mehmet Zihni Bilik, Sait Alan. The association between platelet/lymphocyte ratio and coronary artery disease severity. Anatol J Cardiol. 2015; 15(8): 640-647
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.