ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
The relation between intensity and complexity of coronary artery lesion and oxidative stress in patients with acute coronary syndrome [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 795-800 | DOI: 10.5152/akd.2014.5761

The relation between intensity and complexity of coronary artery lesion and oxidative stress in patients with acute coronary syndrome

Turhan Turan1, Ümit Menteşe2, Mustafa Tarık Ağaç1, Ali Rıza Akyüz3, Selim Kul4, Ahmet Çağrı Aykan1, Hüseyin Bektaş4, Levent Korkmaz1, Seda Öztaş Menteşe5, İhsan Dursun1, Şükrü Çelik1
1Department of Cardiology, Ahi Evren Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Ahi Evren Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey
3Department of Cardiology, Akçaabat State Hospital; Trabzon-Turkey
4Department of Cardiology, Kanuni Education and Research Hospital; Trabzon-Turkey
5Department of Emergency Medicine, Kanuni Education and Research Hospital; Trabzon-Turkey

Objective: Oxidative stress plays a major role in the development of atherosclerosis. However, the relationship between oxidative stress and complexity and intensity of coronary artery disease is less clear. The aim of this study is to assess the relationship between oxidative stress markers and the complexity and intensity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome (ACS). Methods: Sixty-seven consecutive patients with an early phase of ACS (<3 h) were included in this single-centre, cross-sectional, prospective study. Syntax and Gensini scores were calculated based on angiographic findings. Patients were divided into two CAD complexity groups according to their Syntax scores: low SYNTAX score (<22) and moderate to high SYNTAX score (>=22). Likewise patients were divided into two CAD severity groups according to the median Gensini score of 64: less intensive CAD with Gensini score (<64) and intensive CAD with Gensini score >=64. Blood samples were taken in 1 hour within administration in order to measure total oxidative status (TOS) and total antioxidant capacity (TAC) levels determined by Erel method. Oxidative stress index (OSI) was calculated by TOS /TAC. Results: There was no significant difference between the two SYNTAX groups for oxidative stress markers. Median TOS and OSI values were significantly high in the intensive CAD group (p=0.005, p=0.04, respectively). The Gensini score was positively correlated with TOS and OSI (p=0.003, p=0.02, respectively). Conclusion: Oxidative stress markers may be considered supportive laboratory parameters related to CAD intensity but not complexity in ACS patients.

Keywords: acute coronary syndrome, oxidative stress, coronary artery disease, total antioxidant capacity, total oxidative stress, oxidative stress index, myocardial infarction

Akut koroner sendromlu hastalarda koroner arter lezyon yaygınlığı ve kompleksliği ile oksidatif stres arasındaki ilişki

Turhan Turan1, Ümit Menteşe2, Mustafa Tarık Ağaç1, Ali Rıza Akyüz3, Selim Kul4, Ahmet Çağrı Aykan1, Hüseyin Bektaş4, Levent Korkmaz1, Seda Öztaş Menteşe5, İhsan Dursun1, Şükrü Çelik1
1Department of Cardiology, Ahi Evren Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Ahi Evren Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey
3Department of Cardiology, Akçaabat State Hospital; Trabzon-Turkey
4Department of Cardiology, Kanuni Education and Research Hospital; Trabzon-Turkey
5Department of Emergency Medicine, Kanuni Education and Research Hospital; Trabzon-Turkey

Amaç: Oksidatif stres koroner ateroskleroz oluşumunda önemli bir rol oynar. Ancak koroner arter hastalığının kompleksliği ve yaygınlığı ile oksidatif stress arasında ilişki tam olarak belirlenmemiştir. Çalışmamızda, akut koroner sendrom (ACS) hastalarında koroner arter hastalığının (CAD) kompleksliği ve yaygınlığı ile oksidatif stres belirteçleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Altmış yedi ardışık erken faz ACS (<3h) hastası prospektif olarak değerlendirildi. Anjiyografi bulgularına göre hastaların SYNTAX ve Gensini skorları hesaplandı. Başvuru sonrası bir saat içinde hastaların kan örnekleri alınarak, total oksidatif durum (TOS) ve total antioksidan kapasite (TAC) düzeyleri Erel metodu kullanılarak ölçüldü; oksidatif stres indeksleri (OSİ) hesaplandı. Bulgular: CAD kompleksliği SYNTAX Skoru (SS) ile değerlendirildi ve hastalar düşük SYNTAX Skoru (SS <22) ve orta-yüksek Syntax Skoru (SS ≥22)olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup arasında oksidatif stres belirteçleri açısından önemli bir fark izlenmedi. Medyan Gensini Skoru, 64 olarak bulundu ve hastalar bu değere göre, az yaygın CAD ve yaygın CAD olarak iki gruba ayrıldı. Medyan TOS ve OSI değerleri yaygın CAD grubunda önemli derecede yüksek bulundu (p=0,005 ve p=0,04, sırasıyla). Yapılan korelasyon analizinde Gensini skoru ile TOS ve OSI arasında anlamlı pozitif korelasyon izlendi (p=0,003 ve p=0,02; sırasıyla). Sonuç: Oksidatif stres belirteçleri CAD yaygınlığının biyokimyasal olarak tahmin edilmesine olanak sağlayabilir. Bunun yanında; oksidatif stres belirteçleri ACS hastalarında koroner lezyon kompleksliğinin belirlenmesinde kullanışlı bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom (ACS), oksidatif stres (OS), koroner arter hastalığı (CAD), total antioksidan kapasite (TAC), total oksidatif durum (TOS), miyokart enfaktüsü.

Turhan Turan, Ümit Menteşe, Mustafa Tarık Ağaç, Ali Rıza Akyüz, Selim Kul, Ahmet Çağrı Aykan, Hüseyin Bektaş, Levent Korkmaz, Seda Öztaş Menteşe, İhsan Dursun, Şükrü Çelik. The relation between intensity and complexity of coronary artery lesion and oxidative stress in patients with acute coronary syndrome. Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 795-800
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.