ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Six-minute walk test in pulmonary arterial hypertension [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 249-254 | DOI: 10.5152/akd.2015.5834

Six-minute walk test in pulmonary arterial hypertension

Rengin Demir1, Mehmet Serdar Küçükoğlu1
Department of Cardiology, Cardiology Institute, İstanbul University; İstanbul-Turkey

Exercise intolerance is the main characteristic of pulmonary arterial hypertension (PAH). The six-minute walk test (6MWT) and cardiopulmonary exercise test are widely used in assessing exercise capacity of PAH patients. Six-minute walk distance (6MWD) has been specified as the main clinical outcome in PAH and has been used as the primary end-point in many studies conducted for new PAH treatments. Using 6MWD as the end-point in clinical studies has many advantages. 6MWT is an inexpensive, easily applicable, and repeatable standardized test that is well-tolerated by PAH patients. Moreover, it is a valid measure of symptomatic improvement. It is correlated with variables of maximal cardiopulmonary exercise test as a measure of submaximal exercise capacity and disease severity markers such as functional class and pulmonary hemodynamics. It is widely used in clinical practice together with other invasive and non-invasive disease markers in assessing disease progression and response to treatment. In addition, it has prognostic importance and is a good prognostic marker. On the other hand, there are limitations to the use of 6MWD as the primary end-point in PAH treatment. It has decreased sensitivity in individuals with less severe disease and high 6MWD at baseline and decreased adequacy in assessing the effects of treatment in patients who are still under PAH treatment. Despite the limitations, 6MWD plays a key role in the evaluation and management of PAH patients.
 

Keywords: pulmonary arterial hypertension, six-minute walk test, six-minute walk distance, exercise test

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda altı dakika yürüme testi

Rengin Demir1, Mehmet Serdar Küçükoğlu1
Department of Cardiology, Cardiology Institute, İstanbul University; İstanbul-Turkey

Egzersiz intoleransı pulmoner arteriyel hipertansiyonun (PAH) esas özelliğidir. PAH’lı hastalarda egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesinde, altı dakika yürüme testi (6DYT) ve kardiyopulmoner egzersiz testi yaygın olarak kullanılmaktadır. Altı dakika yürüme testi mesafesi (6DYM), PAH’da esas klinik sonuç ölçümü olarak belirlenmiş ve yeni PAH tedavileri için yapılan pek çok çalışmada primer son nokta olarak kullanılmıştır. Klinik çalışmalarda 6DYM’nin son nokta olarak kullanılmasının pek çok avantajı vardır. 6DYT basit, ucuz, kolay uygulanabilen, tekrarlanabilir ve PAH’lı hastalar tarafından iyi tolere edilebilen standardize edilmiş bir testtir. Aynı zamanda semptomatik iyileşmenin geçerli bir ölçümüdür. Submaksimal egzersiz kapasitesinin bir ölçümü olarak maksimal kardiyopulmoner egzersiz testi değişkenleriyle, aynı zamanda fonksiyonel sınıf ve pulmoner hemodinamikler gibi hastalık şiddetinin belirteçleriyle koreledir. Klinik uygulamada diğer invaziv ve noninvaziv hastalık belirteçleriyle birlikte hastalık progresyonunun ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda prognostik öneme sahiptir, prognozun iyi bir göstergesidir. Bununla birlikte son yıllarda PAH alanında 6DYM’nin primer son nokta olarak kullanımına dair itirazlar bulunmaktadır. Yüksek başlangıç yürüme mesafelerine sahip daha az şiddetli hastalığı olan kişilerde azalmış duyarlılığa ve halen PAH tedavisi alan hastalarda tedavi etkisini belirlemede azalmış yeterliliğe sahiptir. Kısıtlılıklarına rağmen 6DYM, PAH’lı hastaların değerlendirilmesinde ve idaresinde anahtar rol oynar.

Anahtar Kelimeler: pulmoner arteriyel hipertansiyon, 6 dakika yürüme testi, 6 dakika yürüme mesafesi, egzersiz testi.

Rengin Demir, Mehmet Serdar Küçükoğlu. Six-minute walk test in pulmonary arterial hypertension. Anatol J Cardiol. 2015; 15(3): 249-254
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.