ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchChronic kidney disease: Prognostic marker of nonfatal pulmonary thromboembolism [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 938-943 | DOI: 10.5152/akd.2014.5739

Chronic kidney disease: Prognostic marker of nonfatal pulmonary thromboembolism

Anca Ouatu1, Daniela Maria Tãnase1, Mariana Floria1, Simona Daniela Ionescu1, Valentin Ambãruş1, Cãtãlina Arsenescu-Georgescu2
1Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy; Iaşi-România; IIIrd Medical Clinic from Sf. Spiridon University Hospital; Iaşi-România
2Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy; Iaşi-România; Prof. George I.M. Georgescu Cardiovascular Institute Disease; Iaşi-România

Objective: Renal dysfunction is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. The alteration in renal function as a marker of mortality in pulmonary thromboembolism (PTE) has not been studied extensively. Methods: Four hundred four consecutive patients diagnosed with non-high-risk PTE (without cardiogenic shock or blood pressure <90 mm Hg) were prospectively enrolled in the study between 2005-2010. Kidney function, based on glomerular filtration rate (GFR), calculated by the simplified modification in diet in renal disease (MDRD) equation (sMDRD); troponin I; B-type natriuretic peptide (BNP); and echocardiographic markers of right ventricular (RV) function were determined in survivors versus non-survivors after a 2-year follow-up. Results: GFR was significantly lower in non-survivors than in survivors: 51.85±19.08 mL/min/1.73 m2 and 71.65±23.21 mL/min/1.73 m2, respectively (p=0.000). The highest 2-year mortality rate (20%) was recorded in patients with moderate renal dysfunction associated with RV dysfunction. Using multivariate analysis, we found that GFR is an independent predictor of 2-year mortality (OR 0.973, 95% CI: 0.959-0.987, p=0.000), besides troponin I, dyslipidemia, acceleration time of pulmonary ejection, pericardial effusion, and BNP. Conclusion: The association of renal dysfunction with right ventricular dysfunction in patients with non-fatal pulmonary thromboembolism resulted in high mortality. Renal dysfunction, assessed by glomerular filtration rate, may be used in the risk stratification of patients with non-high-risk pulmonary thromboembolism, besides troponin I, BNP, and right ventricle echocardiographic dysfunction markers.

Keywords: creatinine clearance, filtration rate, pulmonary thromboembolism, mortality, MDRD

Kronik böbrek hastalığı- ölümcül olmayan pulmoner tromboembolizmin prognostik belirteci

Anca Ouatu1, Daniela Maria Tãnase1, Mariana Floria1, Simona Daniela Ionescu1, Valentin Ambãruş1, Cãtãlina Arsenescu-Georgescu2
1Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy; Iaşi-România; IIIrd Medical Clinic from Sf. Spiridon University Hospital; Iaşi-România
2Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy; Iaşi-România; Prof. George I.M. Georgescu Cardiovascular Institute Disease; Iaşi-România

Amaç: Renal disfonksiyon artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Pulmoner tromboembolizm (PTE)’de mortalite belirteci olarak böbrek fonksiyonlarındaki değişiklik yaygın olarak çalışılmamıştır. Yöntemler: Yüksek riskli olmayan PTE tanılı (kardiyojenik şok veya kan basıncı <90 mmHg olmaksızın) 404 ardışık hasta prospektif olarak 2005-2010 yılları arasında çalışmaya alındı. Böbrek hastalığında diyet modifikasyonu (MDRD) basitleştirilmiş denklemi (sMDRD) ile hesaplanan glomerüler filtrasyon hızı (GFR)’na dayanan böbrek fonksiyonu, troponin I, B-tipi natriüretik peptid (BNP) ve sağ ventrikül (RV) fonksiyonu ekokardiyografik belirteçleri 2-yıllık takip sonrası sağ kalan ve sağ kalmayanlarda saptandı. Bulgular: GFR sağ kalanlara kıyasla sağ kalmayanlarda anlamlı olarak daha düşüktü: sırasıyla 71.65±23.21 mL/dak/1.73 m² ve 51.85±19.08 mL/dak/1.73 m² (p=0.000). En yüksek 2 yıllık mortalite hızı (%20) RV disfonksiyonu ile ilişkili orta derecede renal disfonksiyonu olan hastalarda kaydedildi. Multivaryant analiz kullanarak; troponin I, dislipidemi, pulmoner ejeksiyon hızlanma zamanı, perikardiyal efüzyon ve BNP’nin yanı sıra GFR’nin 2 yıllık mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi (OR 0.973, %95 CI: 0.959-0.987, p=0.000) olduğunu bulduk. Sonuç: Ölümcül olmayan pulmoner tromboembolizmli hastalarda sağ ventrikül disfonksiyonu ile renal disfonksiyon ilişkisi yüksek mortalite ile sonuçlandı. Troponin I, BNP ve sağ ventrikül disfonksiyonu ekokardiyografik belirteçleri yanı sıra glomerüler filtrasyon hızı ile değerlendirilen renal disfonksiyon yüksek riskli olmayan pulmoner tromboembolizmli hastaların risk tabakalandırılmasında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: kreatinin klirensi, filtrasyon hızı, pulmoner tromboembolizm, mortalite, MDRD

Anca Ouatu, Daniela Maria Tãnase, Mariana Floria, Simona Daniela Ionescu, Valentin Ambãruş, Cãtãlina Arsenescu-Georgescu. Chronic kidney disease: Prognostic marker of nonfatal pulmonary thromboembolism. Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 938-943