ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchAssociation between serum total antioxidant status and flow-mediated dilation in patients with systemic lupus erythematosus: an observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 913-918 | DOI: 10.5152/akd.2015.5764

Association between serum total antioxidant status and flow-mediated dilation in patients with systemic lupus erythematosus: an observational study

İsa Sincer1, Ertuğrul Kurtoğlu2, Fatma Yılmaz Çoşkun1, Semra Aktürk3, Ertan Vuruşkan1, İrfan Veysel Düzen4, Erhan Saraçoğlu1, Erdal Aktürk5, Şıho Hidayet2
1Department of Cardiology, Dr. Ersin Arslan State Hospital; Gaziantep-Turkey
2Department of Cardiology, Malatya State Hospital; Malatya-Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Adıyaman State Hospital; Adıyaman-Turkey
4Department of Cardiology, 25 Aralık State Hospital; Gaziantep-Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Adıyaman University; Adıyaman-Turkey

Objective: Endothelial dysfunction (ED) is a condition that involves increased oxidative stress and decreased total antioxidant status (TAS) levels. Systemic lupus erythematosus (SLE) is also associated with ED. We aimed to determine the association between serum TAS and ED as assessed by flow-mediated dilation (FMD) in patients with SLE. Methods: Thirty-four patients with stable SLE who were not undergoing any treatment and 39 healthy volunteers without any overt cardiovascular disease were included in this cross-sectional study. Doppler ultrasound was used to measure FMD to assess ED in the study groups. Serum TAS levels were measured using a TAS kit. High-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and anticardiolipin antibody (aCLA) levels were also measured to assess the inflammatory state. The SLE group further was divided into 2 groups according to presence or absence of aCLA. SLE disease activity was assessed using the SLE disease activity index (SLEDAI). Regression analysis was used to define independent predictors. Results: The mean TAS levels were significantly lower in patients with SLE than in controls (1.60±0.11 versus 1.73±0.15 mmol/L, p<0.001). hs-CRP levels were significantly higher in patients with SLE than in controls (8.2±6.0 vs. 2.9±4.0 mg/L; p<0.001), particularly in SLE patients with positive aCLA when compared with SLE patients with negative aCLA (13.8±4.3 vs. 5.6±4.8 mg/L, p<0.001). The FMD percent was significantly lower in patients with SLE than in controls (8.1±4.9 vs. 10.6±4.7, p=0.04). There was a significant positive correlation between FMD and TAS in the SLE group (r=0.448, p=0.008) and the control group (r=0.367, p=0.03) and a significant negative correlation between FMD and serum hs-CRP (r=-0.368, p=0.04) in only the SLE group. In multiple linear regression analysis, TAS, hs-CRP, and SLEDAI were independently correlated with FMD (β=0.50, p=0.003; β=-0.33, p=0.03; and β=-0.36, p=0.03; respectively). Conclusion: Patients with SLE who have no overt cardiovascular disease are at increased risk for ED and this may be associated with underlying inflammation and impairment of TAS.

Keywords: endothelial dysfunction, flow-mediated dilation, high-sensitivity C-reactive protein, systemic lupus erythematosus, total antioxidant status

Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda serum total antioksidan durum ile akım aracılı dilatasyon arasındaki ilişki: Gözlemsel bir çalışma

İsa Sincer1, Ertuğrul Kurtoğlu2, Fatma Yılmaz Çoşkun1, Semra Aktürk3, Ertan Vuruşkan1, İrfan Veysel Düzen4, Erhan Saraçoğlu1, Erdal Aktürk5, Şıho Hidayet2
1Department of Cardiology, Dr. Ersin Arslan State Hospital; Gaziantep-Turkey
2Department of Cardiology, Malatya State Hospital; Malatya-Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Adıyaman State Hospital; Adıyaman-Turkey
4Department of Cardiology, 25 Aralık State Hospital; Gaziantep-Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Adıyaman University; Adıyaman-Turkey

Amaç: Endoteliyal disfonksiyon (ED) artmış oksidatif stres ve azalmış total antioksidan durum (TAD) ile karakterizedir. Sistemik lupus eritematozus (SLE) ile ED arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Biz bu çalışmada, SLE hastalarında akım aracılı dilatasyonu (AAD) kullanarak ED ile TAD arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Yöntemler: Herhangi aşikar bir kardiyovasküler hastalığı olmayan ve tedavi almayan 34 SLE hastası ve 39 sağlıklı birey bu kesitsel çalışmaya dahil edildi. Çalışma gruplarında ED’yi değerlendirmek amacıyla AAD kullanıldı. Serum TAD, TAD kiti kullanılarak değerlendirildi. Enflamatuvar durumu değerlendirmek amacıyla yüksek-sensitiviteli C-reaktif protein (hs-CRP) ve anti-kardiyolipin antikorları (aKLA) ölçüldü. SLE grubu aKLA pozitif veya negatif durumuna göre iki gruba daha ayrıldı. Bulgular: Ortalama TAD değeri SLE hastalarında kontrollerle kıyaslandığında daha düşük saptandı (1,60±0,11 ve 1,73±0,15 mmol/L, p<0,001). Hs-CRP değerleri de SLE hastalarında kontrollerle kıyaslandığında daha yüksek idi (8,2±6,0 ve 2,9±4,0 mg/L; p<0,001). Bu yükseklik SLE ve aKLA pozitif olan alt grupta, SLE ve aKLA negatif olan alt gruba kıyasla daha belirgindi (13,8±4,3 ve 5,6±4,8, p<0,001). AAD, SLE hastalarında kontrollere kıyasla önemli derecede daha düşük saptandı (8,1±4,9 ve 10,6±4,7, p=0,04). SLE ve kontrol gruplarında TAD ve AAD arasında pozitif bir korelasyon (r=0,448, p=0,008; r=0,367, p=0,03, sırasıyla), sadece SLE grubunda AAD ve hs-CRP arasında negatif bir korelasyon saptandı (r=-0,368, p=0,04). Çoklu lineer regresyon analizinde AAD ile TAD, hs-CRP ve SLEDAI arasında bağımsız korelasyonlar olduğu saptandı (b=0,50, p=0,003; b=-0,33, p=0,03; b=-0,36, p=0,03; sırasıyla). Sonuç: Herhangi bir aşikar kardiyovasküler hastalığı olmayan SLE hastaları ED açısından artmış bir riske sahiptir. Bu durum altta yatan enflamasyon ve azalmış TAD ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: endoteliyal disfonksiyon, akım aracılı dilatasyon, yüksek sensitiviteli c-reaktif protein, sistemik lupus eritematozus, total antioksidan durum

İsa Sincer, Ertuğrul Kurtoğlu, Fatma Yılmaz Çoşkun, Semra Aktürk, Ertan Vuruşkan, İrfan Veysel Düzen, Erhan Saraçoğlu, Erdal Aktürk, Şıho Hidayet. Association between serum total antioxidant status and flow-mediated dilation in patients with systemic lupus erythematosus: an observational study. Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 913-918