ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 15 Issue : 11 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Isolation and culture of rat aortic valve interstitial cells [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 893-896 | DOI: 10.5152/akd.2014.5817

Isolation and culture of rat aortic valve interstitial cells

Huiqiang Chen1, Wei Cui1, Haijuan Hu1, Jing Liu1
Department of Cardiology, The Second Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang; Hebei-China

Objective: Culturing aortic valve interstitial cells is a useful way to investigate the physiology and pathology of the aortic valve at the cellular level. The culture methods of the cells have been established in many species. However, the previous methods need some improvements. Methods: We evaluated various techniques with regard to the isolation of Sprague-Dawley (SD) rat aortic valve interstitial cells and established suitable conditions about the culture and passage of the primary cells. The specimens from the aortic valve were processed by tissue explant methods before seeding them onto the dishes. Results: The cells obtained emerged from the explants after 2 to 3 days and stained positive for α-SMA and vimentin protein. Moreover, transmission electron microscopy images showed that the cells had abundant mitochondria, prominent rough endoplasmic reticulum, and plentiful myofilaments. Conclusion: In the present study, we provided reliable and efficient methods for the isolation and culture of rat aortic valve interstitial cells that could serve for in vitro studies on aortic valve physiology and pathophysiology.

Keywords: aortic valve interstitial cells, calcific valve disease, stenosis

Rat aort kapağı interstisyel hücrelerinin izolasyonu ve kültürü

Huiqiang Chen1, Wei Cui1, Haijuan Hu1, Jing Liu1
Department of Cardiology, The Second Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang; Hebei-China

Amaç: Aort kapağı interstisyel hücrelerinin kültürü hücresel düzeyde aort kapağı fizyolojisini ve patolojisini araştırmak için yararlı bir yoldur. Hücre kültür metotları, birçok türde tanımlanmıştır. Ancak, önceki metotların bazı iyileştirmelere gereksinimi vardır. Yöntemler: Sprague-Dawley (SD) rat aort kapağı interstisyel hücre izolasyonu konusunda çeşitli teknikleri değerlendirdik ve primer hücrelerin kültürü ve pasajı hakkında uygun koşulları belirledik. Aort kapağından alınan numuneler plaklara ekim öncesi doku eksplant metodu ile işleme tabi tutuldu. Bulgular: Eksplantlardan 2-3 gün sonra ortaya çıkan hücreler toplandı ve α-SMA ve vimentin proteini için pozitif boyandı. Ayrıca, transmisyon elektron mikroskopi görüntüleri hücrelerin bol mitokondri, belirgin granüllü endoplazmik retikulum ve bol myofilament içerdiğini gösterdi. Sonuç: Bu çalışmada, rat aort kapağı interstisyel hücrelerinin izolasyonu ve kültürü için akılcı ve etkili metotlar oluşturduk ki bu metotlar aort kapağının fizyolojisi ve patofizyolojisi hakkındaki in vitro çalışmalarda işe yarayabilir.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı interstisyel hücreleri; kalsifik kapak hastalığı; stenoz

Huiqiang Chen, Wei Cui, Haijuan Hu, Jing Liu. Isolation and culture of rat aortic valve interstitial cells. Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 893-896