ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Relationship between brain natriuretic peptide, microalbuminuria, and contrast-induced nephropathy in patients with acute coronary syndrome [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(6): 505-510 | DOI: 10.5152/akd.2014.4931

Relationship between brain natriuretic peptide, microalbuminuria, and contrast-induced nephropathy in patients with acute coronary syndrome

Esra Yıldız1, Murat Köse2, Gülden Yürüyen1, Timur Selçuk Akpınar2, Samim Emet3, Enver Erdem1, Tufan Tükek2
1Clinic of Internal Medicine, Okmeydanı Education and Research Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey

Objective: Patients may develop kidney failure because of the contrast agent given during coronary angiography. Renal dysfunction and heart failure were previously shown to be associated with the development of contrast nephropathy. In our study, we aimed to investigate whether there is a relationship between subclinical renal (indicated by microalbuminuria) and/or cardiac (indicated by the height of the BNP) dysfunction between the development of contrast-induced nephropathy on patients undergoing angiography due to acute coronary syndrome. Methods: This is an observational prospective cohort study. A total of 170 patients hospitalized with a diagnosis of acute coronary syndrome in the coronary care unit were included in this study. Blood samples were collected from 145 patients without microalbuminuria and 25 patients with microalbuminuria to determine their BNP levels before coronary angiography. The patients’ urea and creatinine levels were examined before and 72 h after coronary angiography. Statistical analysis was performed using Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U test, independent samples t-test and the chi-square test. Results: The study subjects included 82 females and 88 males (average age, 64.4±14.5 years). The BNP levels and height distribution of the 145 patients without microalbuminuria were compared between those with and without contrast agent-induced nephropathy, but no significant difference was found (205.6±280.6, 198.0±310.0, p=0.817). Similarly, no relationship between the microalbumin level and contrast agent-induced nephropathy was found in 25 patients. Conclusion: A relationship between BNP, microalbuminuria, and contrast agent-induced nephropathy was not found in patients hospitalized in a coronary care unit with a diagnosis of acute coronary syndrome who were scheduled for coronary angiography. Additional multicenter studies with larger patient groups should be conducted to obtain more data.

Keywords: acute coronary syndrome, brain natriuretic peptide, contrast agent-induced nephropathy, coronary angiography, microalbuminuria, type 2 diabetes mellitus

Koroner anjiyografi yapılan akut koroner sendromlu hastalarda BNP ve mikroalbuminüri düzeyleri ile kontrast nefropati gelişimi arasındaki ilişki

Esra Yıldız1, Murat Köse2, Gülden Yürüyen1, Timur Selçuk Akpınar2, Samim Emet3, Enver Erdem1, Tufan Tükek2
1Clinic of Internal Medicine, Okmeydanı Education and Research Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey

Amaç: Koroner anjiyografi esnasında verilen kontrast madde nedeniyle hastalar akut böbrek yetmezliğine girebilmekte ve klinik tablo asemptomatikten, böbrek yetersizliğine, ölüme kadar değişebilmektedir. Renal fonksiyon bozukluğu ve kalp yetersizliğinin kontrast nefropati gelişimi ile ilişkili olduğu daha önceden gösterilmiştir. Çalışmamızda daha önceden yapılmamış olan subklinik renal (mikroalbumunüri ile gösterilen) ve/veya kardiyak (BNP yüksekliği ile gösterilen) fonksiyon bozukluğu olan, akut koroner sendrom nedeniyle anjiyografi planlanan hastalarda konstrast nefropati gelişimi arasında ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu gözlemsel prospektif kohort çalışmaya akut koroner sendrom tanısı ile yatırılan 170 hasta dahil edildi. Yüz kırk beş hastadan koroner anjiyografi öncesi BNP düzeyi için EDTAlı tüpe kan alınıp santrifüj edildi. 24 saatlik idrarda proteinüri düzeyine bakılıp mikroalbüminüri saptanan 25 hasta çalışmaya alındı. Hastaların koroner anjiyografi öncesinde ve işlem sonrası 72 saat içinde kontrol üre, kreatinin değerleri istendi. İstatistiksel analizler Kolmogorov-Smirnov testi, Mann-Whitney U testi, bağımsız örneklem t-testi ve ki-kare testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Yüz yetmiş hastanın 82’si kadın, 88’i erkekti. Yaş ortalaması 64,4±14,5 yıldı. 145 hastanın BNP değerleri ve BNP yükseklik dağılımları, kontrast nefropati gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı (205,6±280,6, 198,0±310,0, p=0,817). Yirmi beş hastanın mikroalbüminüri değerleri ile kontrast nefropati arasında da ilişki saptanamadı. Sadece; BNP değeri ile yaş, üre ve kontrast sonrası üre değeri arasında anlamlı (p<0,05) korelasyon vardı. Sonuç: Çalışmada akut koroner sendrom ön tanısıyla koroner anjiyografi planlanan hastalarda BNP ve mikroalbüminüri ile kontrast nefropati arasında bir ilişki bulunmadı. Ancak çok merkezli ve büyük hasta grupları ile kapsamlı çalışmalar yapılması halinde sonuca yol gösterecektir.

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, beyin natriüretik peptit, kontrast madde nefropatisi, koroner anjiyografi, mikroalbüminüri, tip 2 diabetes mellitus

Esra Yıldız, Murat Köse, Gülden Yürüyen, Timur Selçuk Akpınar, Samim Emet, Enver Erdem, Tufan Tükek. Relationship between brain natriuretic peptide, microalbuminuria, and contrast-induced nephropathy in patients with acute coronary syndrome. Anatol J Cardiol. 2014; 14(6): 505-510
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.