ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
The cardiac effects of a mobile phone positioned closest to the heart [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2009; 9(5): 380-384

The cardiac effects of a mobile phone positioned closest to the heart

Ali Tamer1, Hüseyin Gündüz2, Serhan Özyıldırım3
1Department of Internal Medicine Sakarya Research and Educational Hospital, Sakarya
2Department of Cardiology, Sakarya Education and Research Hospital, Sakarya University, Republic of Turkey Ministry of Health, Sakarya-Turkey
3Deparment of Cardiology, İzzet Baysal Medical Faculty, Abant İzzet Baysal University, Bolu

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of mobile phone (MP) on cardiac electrical activity by examining the heart rate variability (HRV), QT, P dispersions and blood pressure (BP) while the MP is located on the precordium. Methods: A total of 24 healthy volunteers were included in this prospective study. In the first step; 12-lead electrocardiogram (ECG) and BP recordings of the subjects without MP, while the MP is off, on, and ringing were recorded. In the second step; rhythm and BP were recorded for 30 minutes with the Holter without MP, and when the MP was “on” at the precordial location. P-wave and QT interval dispersions were measured from 12-lead ECG, while Holter 24-hour recordings were used for HRV analysis. Statistical analysis was performed using paired t test for comparison of hemodynamic and HRV variables without MP and during MP on. ANOVA for repeated measures was used to compare hemodynamic and ECG variables through baseline and 3 experimental settings: MP on, off and ringing. Results: There were no statistically significant differences between the groups in the BP, heart rate, P-wave dispersion, QT dispersion and QT corrected dispersion parameters (p>0.05) in the first step of the study. In the second step, there were no significant differences between two groups in the BP, heart rate and HRV parameters (p>0.05). Conclusion: We conclude that MP has no effect on hemodynamic (heart rate, blood pressure) and cardiac electrical activity (P-wave and QT dispersions) parameters when it is positioned on the chest in immediate proximity to the heart, and it does not cause cardiac autonomic dysfunction examined by HRV analysis in healthy adult subjects.

Keywords: Mobile phone, blood pressure, heart rate, P-wave dispersion, QT dispersion, heart rate variability

Cep telefonunun en yakın pozisyonda kalbe etkileri

Ali Tamer1, Hüseyin Gündüz2, Serhan Özyıldırım3
1Department of Internal Medicine Sakarya Research and Educational Hospital, Sakarya
2Department of Cardiology, Sakarya Education and Research Hospital, Sakarya University, Republic of Turkey Ministry of Health, Sakarya-Turkey
3Deparment of Cardiology, İzzet Baysal Medical Faculty, Abant İzzet Baysal University, Bolu

Amaç: Bu çalışmanın amacı cep telefonu (CT) prekordiyal bölgedeyken kalp hızı değişkenliği (KHD), QT ve P-dalga dispersiyonu ve kanbasıncı (KB) değerlerini kullanarak kardiyak elektriksel aktiviteye CT’nun etkisini değerlendirmektir. Yöntemler: Bu prospektif çalışmaya 24 sağlıklı gönüllü alındı. İlk aşamada, CT olmaksızın, CT prekordiyal bölgede kalbin üzerinde kapalı, açık ve aranırken modlarında 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) ve KB değerleri kaydedildi. İkinci aşamada; CT olmaksızın ve CT açık ve prekordiyal bölgedeyken 30’ar dakikalık Holter-EKG ve tansiyon-Holter ölçümleri yapıldı. P-dalga ve QT dispersiyonu 12 derivasyonlu EKG kayıtlarından hesaplandı, KHD ise 24-saat Holter kayıtlarından ölçüldü. İstatistiksel analizde, cep telefonu olmaksızın ve CT açık modunda, hemodinami ve KHD parametrelerinin karşılaştırılması için eşleştirilmiş t testi kullanıldı. Cep telefonu olmaksızın, kapalı, açık ve aranırken modlarında, hemodinami ve EKG parametrelerinin karşılaştırılması için tekrarlayan ölçümler için ANOVA testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmanın ilk aşamasında; gruplar arasında KB, kalp hızı, P-dalga ve QT dispersiyonu parametreleri açısından anlamlı ilişki tespit edilmedi (p>0.05). İkinci aşamada; 2 grup arasında KB, kalp hızı ve KHD parametreleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Sağlıklı erişkin bireylerde CT farklı modlarda kalbe en yakın pozisyonda kalp hızı, kan basıncını etklilememekte ve kardiyak otonomik disfonksiyona neden olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, kan basıncı, kalp hızı, P-dalga dispersiyonu, QT dispersiyonu, kalp atım hızı değişkenliği

Ali Tamer, Hüseyin Gündüz, Serhan Özyıldırım. The cardiac effects of a mobile phone positioned closest to the heart. Anatol J Cardiol. 2009; 9(5): 380-384
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.