ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Acute effects of consumption of low-caffeine energy drinks on endothelial functions in healthy volunteers [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(10): 678-683 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.144

Acute effects of consumption of low-caffeine energy drinks on endothelial functions in healthy volunteers

Javidan Akhundova, Cansın Tulunay Kaya, Demet Menekşe Gerede Uludağ
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara University; Ankara-Turkey

Objective: Energy drink consumption is increasing among the population, especially adolescents and young adults. The health effects of energy drinks are unknown. In this study, we investigate the effects of low caffeine energy drinks on endothelial functions assessed by flow-mediated dilation (FMD) of the brachial artery.
Methods: Thirty healthy volunteers (15 men, 15 women) aged 19 to 46 years participated in the study. Flow-mediated dilation measurements of the brachial artery were performed and recorded per protocol. The volunteers were asked to drink 355 mL of energy drink containing 53.25 mg of caffeine after baseline measurements, and all measurements were repeated 60 minutes later. Baseline and post-energy drink values were compared.
Results: Systolic blood pressure (p=0.592), diastolic blood pressure (p=0.714), and heart rate values (p=0.056) were similar before and after the consumption of energy drinks. Preocclusion arterial diameters (p=0.236) and blood velocities (p=0.447) did not change after energy drink consumption. FMD levels were 9.2%±4.6% and 8.1%±4.7%, respectively, before and after energy drink consumption (p=0.176). Women had a 3% increase in preocclusion arterial diameters after energy drink consumption, whereas men had a 2.6% decrease (p=0.026)
Conclusion: Low caffeine energy drinks containing 53.25 mg of caffeine/355 mL can did not have any influence on blood pressure, heart rate, or endothelial functions in healthy volunteers.

Keywords: Energy drinks, endothelial dysfunction, flow-mediated dilation, caffeine

Sağlıklı Gönüllülerde Düşük Kafeinli Enerji İçeceği Tüketiminin Endotel Fonksiyonlarına Akut Etkileri

Javidan Akhundova, Cansın Tulunay Kaya, Demet Menekşe Gerede Uludağ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Başta gençler olmak üzere toplum genelinde enerji içeceği kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Ancak enerji içeceklerinin sağlık üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızı düşük kafein içerikli enerji içeceklerinin akım aracılı vazodilatasyon (AAV) yanıtı ile endotel disfonksiyonuna akut etkilerinin araştırılması amacıyla tasarladık.
Yöntem: Araştırmamıza bilinen hastalığı olmayan 19 ile 46 yaş arasında sağlıklı 15 erkek ve 15 kadın gönüllü alındı. Gönüllülerin uygun hazırlığını takiben enerji içeceği öncesi kan basıncı, kalp hızları,ve %AAV yanıtları değerlendirildi. İçecek bitiminden 60 dakika sonrasında tekrar kan basıncı, kalp hızları, ve %AAV yanıtları değerlendirilerek karşılaştırmak için kaydedildi.
Bulgular: Enerji içecekleri öncesi ve sonrası sistolik kan basınçları(P=0,59),diastolik kan basınçları(p=0,71),kalp hızları (p=0,056), ve oklüzyon öncesi arter çapları(p=0,24) arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Enerji içecekleri öncesi ve sonrası bazal kan akım hızları arasındakı karşılaştırmada da anlamlı farklılık izlenmedi (p=0,49). Enerji içeceği öncesi ve sonrası %AAV değerleri % 9,2±4,6 ve % 8,1±4,7 olarak izlendi (p=0,176). Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlarda enerji içeceği sonrası arter çaplarında anlamlı bir artış izlendi (kadınlarda %3 artış, erkeklerde %2.6 azalma, p=0.026)
Sonuç: 355ml’lik 53,25mg kafein içeren bir kutu enerji içeceği sağlıklı gönüllerde endotel fonksiyonunu, kan basıncı ve kalp hızı değerlerini etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji içecekleri, endotel disfonksiyonu, akım aracılı vazodilatasyon, kafein

Javidan Akhundova, Cansın Tulunay Kaya, Demet Menekşe Gerede Uludağ. Acute effects of consumption of low-caffeine energy drinks on endothelial functions in healthy volunteers. Anatol J Cardiol. 2021; 25(10): 678-683

Corresponding Author: Cansın Tulunay Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.