ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
An updated perspective and pooled analysis of cardiovascular outcome trials of GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 61-76 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.06630

An updated perspective and pooled analysis of cardiovascular outcome trials of GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors

Mustafa Kılıçkap1, Meral Kayıkçıoğlu2, Lale Tokgözoğlu3
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara University; Ankara-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ege University; İzmir-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists and sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT-2) inhibitors reduce major cardiovascular (CV) events in patients with type 2 diabetes mellitus. In this review, we assessed the CV outcome trials of GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors in terms of their methodological properties and results, and also, using a meta-analytic approach, we calculated and interpreted the pooled analyses. A systematic PubMed search was conducted for CV outcome studies of GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors with the main outcome of three-point major adverse cardiovascular events (MACE), which is the composite of CV death, non-fatal myocardial infarction (MI), and non-fatal stroke. We pooled the results of each outcome for each group of medications using a fixed effect model. Also, the results of two studies of SGLT-2 inhibitors conducted in patients with heart failure were discussed briefly. We found 12 eligible studies, 7 with GLP-1 agonists (n=56,004) and 5 with SGLT-2 inhibitors (n=46,969). All of the drugs analyzed were non-inferior, and some superior, to placebo in terms of three-point MACE. Pooled analyses demonstrated that GLP-1 receptor agonists, especially those having structural homology for human GLP-1 receptor, and SGLT-2 inhibitors reduced the risk of three-point MACE (by 12% and 10%, respectively), CV mortality (12% and 15%), total mortality (12% and 13%), and to a lesser extent, fatal or non-fatal MI (8% and 9%). While GLP-1 receptor agonists reduced the risk of ischemic stroke by 15%, SGLT-2 inhibitors decreased the risk of hospitalization for heart failure by 32%. GLP-1 agonists and SGLT-2 inhibitors reduced the risk of MACE in patients with type 2 diabetes with established CV disease or those with high risk for CV disease. Also, SGLT-2 inhibitors reduced the risk of hospitalization for heart failure independent of the diabetes status.

Keywords: glucagon-like peptide-1 receptor agonists, sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors, cardiovascular outcomes, major cardiovascular events, meta-analysis, mortality, heart failure

GLP-1 reseptör agonistleri ve SGLT-2 inhibitörlerinin kardiovasküler olay çalışmalarına ait sonuçlarının güncel değerlendirmesi ve havuzlanmış analizi

Mustafa Kılıçkap1, Meral Kayıkçıoğlu2, Lale Tokgözoğlu3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Son çalışmalar, glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptör agonistleri ve sodyum-glukoz ko-transporter-2 (SGLT-2) inhibitörlerinin tip-2 diyabetes mellitusta major kardiyovasküler (KV) olayları azalttığını göstermiştir. Bu derlemede, bu ilaçların KV olay çalışmalarını metodoloji ve sonuçları açısından değerlendirmeyi, ve meta-analitik yaklaşımla her bir KV olay için havuzlanmış (pooled) sonuçları hesaplayıp yorumlamayı planladık.
Yöntem: GLP-1 reseptör agonistleri ve SGLT-2 inhibitörlerinin, ana hedefi üçlü major KV olay (3’lü-MACE: KV ölüm, MI ve inme) olan çalışmaları PubMed’de sistematik olarak tarandı. Sonuçlar, her bir ilaç grubu için ayrı olarak sabit etkili model ile havuzlandı. Ek olarak, SGLT-2 inhibitörleriyle spesifik olarak kalp yetersizliği hastalarında yapılan iki çalışma kısaca yorumlandı.
Bulgular: Amaca uygun 12 çalışma bulundu (7 çalışma GLP-1 reseptör agonistleriyle, n=56,004; ve 5 çalışma SGLT-2 inhibitörleriyle, n=49,969). 3’lü-MACE açısından bu ilaçların tümü plaseboya göre non-inferiror, ve bazıları süperior bulundu. Havuzlanmış analizde GLP-1 reseptör agonistleri (özellikle GLP-1 reseptörü ile yüksek yapısal homoloji gösterenler) ve SGLT-2 inhibitörlerinin 3’lü-MACE (sırasıyla %12 ve %10 oranında), KV mortalite (%12 ve %15), total mortalite (%12 ve %13), ve daha düşük derecede fatal veya non-fatal miyokard infarktüsünde (%8 ve %9 oranında) anlamlı azalmaya neden olduğu görüldü. GLP-1 reseptör agonistleri iskemik inme riskinde %15 oranında azalma oluşturuyorken, SGLT-2 inhibitörleri kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışta %32’lik bir azalma oluşturmaktadır.
Sonuç: GLP-1 agonistleri ve SGLT-2 inhibitörleri, başlangıçta KV hastalığı olan veya bu açıdan riskli grupta olan tip 2 diyabetik hastalarda majör KV olayları azaltmaktadır. Ek olarak, SGLT-2 inhibitörleri diyabet olup olmamasından bağımsız olarak kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışta anlamlı azalmaya yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: glucagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri, sodyum-glukoz ko-transporter-2 inhibitörleri, kardiovasküler olaylar, majör kardiovasküler olaylar, meta-analiz, mortalite, kalp yetersizliği

Mustafa Kılıçkap, Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgözoğlu. An updated perspective and pooled analysis of cardiovascular outcome trials of GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors. Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 61-76

Corresponding Author: Mustafa Kılıçkap, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.