ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Low serum corin levels predict end-organ damage in patients with hypertensive crisis [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-06698

Low serum corin levels predict end-organ damage in patients with hypertensive crisis

Burcu Genç Yavuz1, Ozgur Sogut2, Şahin Çolak1, Macit Koldaş3, Esma Yücetaş3, Okan Bari2
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital,Istanbul, Turkey
3Department of Biochemistry, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, Department of Biochemistry, Istanbul, Turkey

Purpose: We investigated the predictive power of serum corin levels for distinguishing between hypertensive urgency (HU) and hypertensive emergency (HE) in patients with hypertensive crisis (HC) admitted to the emergency department.
Methods: In total, 120 consecutive consenting adult patients diagnosed with HC and 55 age- and sex-matched healthy controls were enrolled. Blood pressure measurements (systolic, diastolic and mean arterial pressure) and evidence of end‐organ damage at first admission were recorded. Patients with HC were classified as HE or HU, according to the presence or absence of acute end-organ damage. Serum corin levels were compared between groups.
Results: The mean serum corin level was significantly lower in the HC group than in the control group; it was also lower in the HE group than in the HU group (p<0.001 for all). In the HE group, clinical features associated with end‐organ damage were ST-elevation myocardial infarction (n=28, 46.7%), haemorrhagic stroke (n=11, 18.3%), ischaemic stroke (n=11, 18.3%), and non-ST-elevation myocardial infarction (n=10, 16.7%). Receiving operator characteristic analysis identified a serum corin cut-off value of 45 pg/mL for distinguishing patients with HE from patients with HU, with 98.3% sensitivity and 95% specificity.
Conclusions: Our findings suggest that serum corin levels play an important role in the regulation of blood pressure and are involved in the pathogenesis of HC. Low serum corin levels may predict end-organ damage and serve as a guide for diagnostic decision-making in patients with HC.

Keywords: Hypertensive crisis, Hypertensive emergency, Hypertensive urgency, End-organ damage, Corin

Düşük serum corin seviyeleri hipertansif kriz hastalarında end organ hasarını öngörür

Burcu Genç Yavuz1, Ozgur Sogut2, Şahin Çolak1, Macit Koldaş3, Esma Yücetaş3, Okan Bari2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık ve Uygulama Merkezi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Sağlık ve Uygulama Merkezi, Acil Tıp Kliniği,İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Sağlık ve Uygulama Merkezi, Biokimya Kliniği, İstanbul

Amaç: Acil servise başvuran hipertansif kriz (HK) hastalarında hipertansif ivedi durum (urgency) ve Hipertansif acil durum (emergency) arasında ayrım yapmak için serum corin düzeylerinin prediktif etkisini araştırdık.
Yöntemler: Çalışmaya yaşları ve cinsiyetleri eşleştirilmiş toplam 120 yetişkin hasta ve 55 sağlıklı birey kontrol grubu olarak dahil edildi. İlk başvuruda kan basıncı ölçümleri (sistolik, diyastolik ve ortalama arter basıncı) ve hedef organ hasarı varlığı kaydedildi. HK'lı hastalar, akut hedef organ hasarının varlığına veya yokluğuna göre HE veya HU olarak sınıflandırıldı. Serum korin düzeyleri gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama serum korin düzeyi HK grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü; emergency grubunda urgency grubuna göre daha düşüktü (tümü için, p <0,001). Emergency grubunda, hedef organ hasarı ile ilişkili klinik durumlar ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (n = 28, % 46,7), hemorajik inme (n = 11, %18,3), iskemik inme (n = 11, %18,3), ve ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (n = 10, %16,7) idi. ROC analizinde, emergency hastalarını urgency hastalardan ayırmak için % 98,3 duyarlılıkta ve % 95 özgüllükte, 45 pg/mL'lik corin kesim değeri değeri saptandı.
Sonuç: Bulgularımız, serum corin düzeylerinin kan basıncının düzenlenmesinde ve HK patogenezinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Düşük serum corin seviyeleri, hedef organ hasarını tahmin edebilir ve HK'lı hastalarda tanısal karar vermek için bir kılavuz görevi görebilir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansif kriz, Hipertansif acil durum, Hipertansif ivedi durum, hedef organ hasarı, CorinCorresponding Author: Şahin Çolak, Türkiye