ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Mitral annular plane systolic excursion in the assessment of left ventricular diastolic dysfunction in obese adults [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(7): 558-564 | DOI: 10.5152/akd.2014.5561

Mitral annular plane systolic excursion in the assessment of left ventricular diastolic dysfunction in obese adults

Hakan Taşolar1, Türkan Mete2, Mustafa Çetin3, Burak Altun4, Mehmet Ballı1, Adil Bayramoğlu5, Yılmaz Ömür Otlu6
1Department of Cardiology, Adıyaman University, Training and Research Hospital; Adıyaman-Turkey
2Department of Endocrinology and Metabolism, Samsun Training and Research Hospital; Samsun-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University; Çanakkale-Turkey
5Department of Cardiology, Elbistan State Hospital; Kahramanmaraş-Turkey
6Department of Cardiology, Kars State Hospital; Kars-Turkey

Objective: Mitral annular plane systolic excursion (MAPSE) is a simple way to assess left ventricle (LV) function. MAPSE is also correlated to parameters, illustrating the close relation between systolic and diastolic function of LV. In this study, we evaluated whether MAPSE could help us in the determination the LV diastolic dysfunction (DD) in obese adults. Methods: Our study was a prospective cross-sectional study. Obese patients who were referred from the endocrinology clinic were enrolled into this study. The participants included 40 obese patients with early-stage DD (grade I and II) and 40 obese patients with normal diastolic function, with an equal number of males and females. The patients with DD were further divided into Obese DD+I, who had grade I DD, and Obese DD+II, who had grade II DD. Student t-test, Mann-Whitney U test, one-way analysis of variance, ROC curve analysis, and pairwise comparisons of the ROC curves were used for statistical analysis. Results: MAPSE was different in all groups, with the lowest value in the Obese DD+II group (p<0.001). E/Em ratio was also different among all groups and was highest in the Obese DD+II group (p<0.001). Furthermore, MAPSE was negatively correlated with E/Em ratio (r=-0.368, p=0.020). The optimal threshold point of MAPSE in the diagnosis of left ventricle diastolic dysfunction (LVDD) was ≤1.45 cm, with 92.5% sensitivity (95% CI 79.6-98.4) and 77.5% specificity (95% CI 61.5-89.2) in the ROC curve analysis. There was no difference in the pairwise comparisons of the ROC curves of MAPSE and E/Em ratio in the diagnosis of DD [area under the ROC curve 0.902 (0.033) vs. 0.927 (0.027); p=0.54]. Conclusion: Consequently, we found significantly a close relationship between MAPSE with conventional echocardiographic parameters, especially with E/Em, in the detection of left ventricle diastolic dysfunction (LVDD) in obese adults with normal LV ejection fraction. We think that MAPSE is a simple, easily acquired and less time consuming measurement and may help us in the stratification of LVDD in obese adults.

Keywords: mitral annular plane systolic excursion, obesity, left ventricle diastolic dysfunction

Obez erişkinlerde sol ventrikül diyastolik disfonksiyonun değerlendirilmesinde mitral anüler düzlem sistolik yerdeğişimi

Hakan Taşolar1, Türkan Mete2, Mustafa Çetin3, Burak Altun4, Mehmet Ballı1, Adil Bayramoğlu5, Yılmaz Ömür Otlu6
1Department of Cardiology, Adıyaman University, Training and Research Hospital; Adıyaman-Turkey
2Department of Endocrinology and Metabolism, Samsun Training and Research Hospital; Samsun-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University; Çanakkale-Turkey
5Department of Cardiology, Elbistan State Hospital; Kahramanmaraş-Turkey
6Department of Cardiology, Kars State Hospital; Kars-Turkey

Amaç: Mitral anüler düzlem sistolik yerdeğişimi (MAPSE) sol ventrikül (SV) fonksiyonlarını değerlendirmek için iyi bir yoldur. MAPSE’nin sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlar arasındaki yakın ilişkiyi gösteren parametreler ile korele olduğu da gösterilmiştir. Biz de çalışmamızda, obez erişkinlerde MAPSE’nin sol ventrikül diyastolik disfonksiyonun (DD) değerlendirilmesinde bize yardımcı olup olamayacağını araştırdık. Yöntemler: Çalışmamız prospektif kesitsel bir çalışmadır. Endokrinoloji kliniğinden sevk edilen obez hastalar çalışmaya alınmıştır​​. Katılımcılar erken dönem DD (Grade I ve II) olan 40 obez hasta ve normal diyastolik fonksiyona sahip cinsiyet açısından eşleştirilmiş 40 obez bireyden oluşmaktadır. DD’a sahip olan hastalar daha sonra grade I DD’a sahip olan Obez DD+I ve grade II DD’a sahip olan Obez DD+II olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İstatistiksel analiz için student-t testi, Mann–Whitney U test, tek yönlü varyans analizi, ROC eğrisi analizi ve ROC eğrilerinin ikili karşılaştırmaları testleri kullanıldı. Bulgular: MAPSE her üç grupta farklıydı ve en düşük değer Obez DD+II grubundaydı (p<0,001). E/Em oranı da her üç grupta farklıydı ve en yüksek Obez DD+II grubundaydı (p<0,001). Buna ilaveten MAPSE ile E/Em oranı arasında negatif korelasyon vardı (r=-0,368, p=0,020). ROC analizinde, MAPSE için sol ventrikül DD tanımında optimum eşik noktası %92,5 sensitivite (%95 CI 79,6-98,4) ve %77,5 spesifite (%95 CI 61,5-89,2) ile ≤1,45 cm olarak bulundu. ROC eğrilerinin ikili karşılaştırılmalarında, DD tanımında MAPSE ile E/Em oranları açısından herhangi bir fark bulunmadı [Eğri altındaki alan 0,902 (0,033)'e karşı 0,927 (0,027); p=0,54]. Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamızda normal SV ejeksiyon fraksiyonuna sahip obez erişkinlerde sol ventrikül diyastolik disfonksiyon saptanmasında konvansiyonel ekokardiyografik parametreler, özellikle de E/Em ile MAPSE arasında anlamlı yakın bir ilişki saptadık. MAPSE’nin sol ventrikül diyastolik disfonksiyon sınıflandırılmasında yardımcı olabilecek basit, teknik olarak kolay ve daha az zaman alıcı bir şekilde elde edilebilen bir parametre olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: mitral anüler düzlem sistolik yer değişimi, obezite, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu.

Hakan Taşolar, Türkan Mete, Mustafa Çetin, Burak Altun, Mehmet Ballı, Adil Bayramoğlu, Yılmaz Ömür Otlu. Mitral annular plane systolic excursion in the assessment of left ventricular diastolic dysfunction in obese adults. Anatol J Cardiol. 2015; 15(7): 558-564
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick Search



Copyright © 2024 The Anatolian Journal of Cardiology



Kare Publishing is a subsidiary of Kare Media.