ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
The relation of serum paraoxonase-1 activity with isolated coronary artery ectasia: an observational study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(4): 307-312 | DOI: 10.5152/akd.2012.094

The relation of serum paraoxonase-1 activity with isolated coronary artery ectasia: an observational study

İbrahim Halil Altıparmak1, Zekeriya Kaya2, Hatice Sezen3, Mehmet Salih Aydın4, Recep Demirbağ5, Nurten Aksoy6
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Klinikleri, Şanlıurfa
2Department of Cardiology Faculty of Medicine, Harran University, Şanlıurfa-Turkey
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Klinikleri, Şanlıurfa
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa-Türkiye
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
6Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa-Türkiye

Objective: Coronary artery ectasia (CAE) is a congenital or acquired anomaly characterized with localized or diffuse dilatations of coronary arteries. Paraoxonase (PON-1) is a high-density lipoprotein-cholesterol (HDLC) associated antioxidant enzyme that prevents atherosclero- sis. The aim of this study was to investigate serum paraoxonase-1 enzyme activity (SPA) in patients with CAE in comparison patients with coronary artery disease (CAD) and normal coronary arteries. Methods: We have evaluated 44 patients with isolated IKAE, 40 cases with normal coronary arteries (NCA), 40 cases with critical CAD (CAD) and 40 cases with minimal CAD (MCAD) in this cross-sectional observational study. Demographic and biochemical data of patients were collected. SPA was determined spectrophotometrically. Among-group comparisons, ANOVA, Kruskal-Wallis and Chi-square tests were used; Bonferroni test was used for post-hoc analysis, Pearson's correlation analysis to determine the parameters associated with the SPA. Results: There were no differences among groups with regard to age, sex, presence of diabetes, hypertension and smoking (p>0.05 for all). The highest HDLC was detected in patients with NCA and lowest HDLC was detected in patients with CAD (respectively 52±15 mg/dL; 41±16 mg/d L, p=0.021). CAD and CAE groups were similar with respect to HDLC levels (p>0.05). The highest SPA level was detected in patients with NKA and the lowest SPA level was detected in patients with CAD (respectively 250.78±59.37U/L; 163.39±49.28 U/L, p=0.005). CAD and CAE groups were similar with respect to SPA levels (p>0.05). Conclusion: Both decreased SPA and decreased HDLC levels are closely related to the development of the CAE similar to CAD.

Keywords: Coronary artery ectasia, coronary artery disease, serum paraoxonase activity

Serum paraoksonaz-1 aktivitesinin izole koroner arter ektazisi ile ilişkisi: Gözlemsel bir çalışma

İbrahim Halil Altıparmak1, Zekeriya Kaya2, Hatice Sezen3, Mehmet Salih Aydın4, Recep Demirbağ5, Nurten Aksoy6
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Klinikleri, Şanlıurfa
2Department of Cardiology Faculty of Medicine, Harran University, Şanlıurfa-Turkey
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Klinikleri, Şanlıurfa
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa-Türkiye
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Harran University, Şanlıurfa, Turkey
6Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa-Türkiye

Amaç: Koroner arter ektazisi (KAE), konjenital veya edinsel olabilen koroner arter dilatasyonlarıdır. Paraoksonaz, yüksek-dansiteli lipopro- tein-kolesterol (HDLK) aracılı antioksidan bir enzimdir ve düşük-dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDLK)’ü bakır iyonu ve serbest radikallerin indüklemiş olduğu oksidasyondan koruyarak aterosklerozun önlenmesinde rol oynar. Bu çalışmada amaç izole KAE (İKAE) olan hastalarla normal koronerleri olan ve KAH olan hastalarda serum paroksanaz-1 enzim aktivitesini (SPA) açısından fark olup olmadığını araştırmak idi. Yöntemler: Bu enine-kesitli gözlemsel çalışmaya İKAE’si bulunan 44 hasta ile birlikte minimal koroner arter hastalığı (MKAH) olan 40; kritik koroner darlığı olan (KAH) 40 ve normal koroner arterleri olan (NKA) 40 olgu dâhil edildi. Tüm olgularda demografik veriler ve biyokimyasal veriler yanında SPA spektrofotometrik olarak değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda ANOVA, Kruskal-Wallis ve Ki-kare testleri, post-hoc analizler için Bonferroni testi, SPA’nın ilişkili parametrelerin belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: İKAE ve diğer gruplar arasında, yaş, cinsiyet, diyabet, hipertansiyon varlığı ve sigara içiciliği açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (hepsi için p>0.05). Gruplar arasında HDLK yönünden fark vardı (p=0.021). En yüksek SPA NKA grubunda saptanırken en düşük SPA KAH grubunda saptandı (sırası ile 250.78±59.37U/L; 163.39±49.28 U/L; p=0.005). Post-hoc analizlerde bu farkın İKAE grubu ile NKA grubu ve KAH grubu ile NKA grubu arasında olduğu gözlendi [p=0.005 (NKA ve İKAE); p=0.0045 (NKA ve MKAH ); p=0.007 (NKA ve KAH)]. Sonuç: İKAE’si olan hastalarda, HDLK düşüklüğü yanında SPA düşüklüğünün de KAH’na benzer şekilde görülmesi serum HDLK ve SPA sevi- yesindeki düşüklüğünün İKAE gelişimi ile yakından ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter ektazisi, koroner arter hastalığı, serum paraoksonaz aktivitesi

İbrahim Halil Altıparmak, Zekeriya Kaya, Hatice Sezen, Mehmet Salih Aydın, Recep Demirbağ, Nurten Aksoy. The relation of serum paraoxonase-1 activity with isolated coronary artery ectasia: an observational study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(4): 307-312
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.