ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Association between mean platelet volume and coronary artery calcification in patients without overt cardiovascular disease: [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 35-39 | DOI: 10.5152/akd.2012.007

Association between mean platelet volume and coronary artery calcification in patients without overt cardiovascular disease:

Levent Korkmaz1, Ayça Ata Korkmaz2, Ali Rıza Akyüz3, Abdulkadir Kırış1, Mustafa Tarık Ağaç1, Zeydin Acar1
1Clinic of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Vascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon
3Clinic of Cardiology, Akçaabat Haçkalı Baba State Hospital, Trabzon

Objective: Platelets have an important role in the pathogenesis of atherothrombosis. It has been shown that platelet size measured by mean platelet volume (MPV), correlates with their reactivity and is still regarded as an easy, useful tool for indirect monitoring of platelet activity in different situations. Coronary artery calcification (CAC) has long been known to occur as a part of the atherosclerotic process. The aim of this study was to determine whether an association exists between MPV and CAC. Methods: In this observational study, we enrolled 259 participants with at least one cardiac risk factor but with unknown cardiovascular dis- ease. Coronary calcification was assessed by multislice computerized tomography and MPV was measured in a blood sample collected in EDTA tubes. Statistical analysis was performed using Kruskal-Wallis, Chi-square, correlation tests and multiple regression analysis. Results: Calcium scores ranged from 0 to 735. There was a significant relation between CAC and MPV (r=0.24, p=0.02), age (r=0.32, p<0.001), hypertension (r=0.19, p=0.03), diabetes (r=0.16, p=0.005), smoking (r=0.17, p=0.001). In linear regression analysis, MPV (β=0.4, 95%CI 19.8- 31.1, p<0.001), age (β=0.13, 95%CI 0.23-2.4, p=0.01) and smoking (β=0.12, 95%CI 3.2-15.1, p=0.02) independently associated with CAC. In addition, there were significant differences in MPV between significant CAC group compared to the minimal and none (10.2±2.4 versus 8.1±0.9 and 7.6±1.3; p<0.001). Conclusion: We have found significant association between MPV and CAC. Although this study is purely correlative and no causative conclu- sions can be drawn, it may suggest that higher MPV may reflect increased atherosclerotic burden and cardiovascular risk.

Keywords: Mean platelet volume, coronary artery calcification, atherosclerosis, regression analysis

Aşikar kardiyovasküler hastalığı olmayanlarda koroner arter kalsifikasyonu ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki: Gözlemsel bir çalışma

Levent Korkmaz1, Ayça Ata Korkmaz2, Ali Rıza Akyüz3, Abdulkadir Kırış1, Mustafa Tarık Ağaç1, Zeydin Acar1
1Clinic of Cardiology, Ahi Evren Thoracic and Vascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon
3Clinic of Cardiology, Akçaabat Haçkalı Baba State Hospital, Trabzon

Amaç: Trombositler aterotrombozun gelişiminde önemli rol oynarlar. Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombositlerin aktivasyonunu gösteren dolaylı bir parametredir. Koroner arter kalsifikasyonunun (KAK) aterosklerotik proçesin bir parçası olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Bu çalışmamızda aşikar kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda KAK ile OTH arasındaki ilişkiyi inceledik. Yöntemler: Bu gözlemsel çalışmada, bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan ve en az bir kardiyovasküler riski olan 259 hasta çalışmaya alın- dı. KAK çok kesitli tomografi ile değerlendirildi. OTH ise etilen diamin tetra asetik asit (EDTA)’li tüplere alınan kanda ölçüldü. İstatistiksel analiz Kruskal-Wallis, Ki-kare, korelasyon testleri ve çoklu regresyon analiz ile yapıldı. Bulgular: Kalsiyum skoru 0 ile 735 arasında idi. Tek yönlü analizde KAK ile OTH (r=0.24, p=0.02), yaş (r=0.32, p<0.001), hipertansiyon (r=0.19, p=0.03), diyabet (r=0.16, p=0.005) ve sigara içimi (r=0.17, p=0.001) arasında anlamlı bir ilişki vardı. Çok yönlü analizde ise OTH (β=0.4, %95GA 19.8- 31.1, p<0.001), yaş (β=0.13, %95GA 0.23-2.4 p=0.01) ve sigara içimi (β=0.12, %95GA 3.2-15.1, p=0.02) KAK’ın bağımsız belirleyicileri idi. Ayrıca anlamlı KAK’ı olanlarda minimal ya da KAK’ı olmayan hastalara göre OTH anlamlı olarak yüksek idi (10.2±2.4 karşı 8.1±0.9 ve 7.6±1.3; R2=52.7, p<0.001). Sonuç: Çalışmamızda OTH ile KAK arasında anlamlı bir ilişki bulduk. Her ne kadar çalışmamız bir korelasyon çalışması olduğu için neden- sonuç ilişkisi açısından bir sonuç çıkarmak zor olsa da yüksek OTH’nin artmış aterosklerotik yükü ve kardiyovasküler riski gösterebileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, koroner arter kalsifikasyonu, ateroskleroz, regresyon analizi

Levent Korkmaz, Ayça Ata Korkmaz, Ali Rıza Akyüz, Abdulkadir Kırış, Mustafa Tarık Ağaç, Zeydin Acar. Association between mean platelet volume and coronary artery calcification in patients without overt cardiovascular disease:. Anatol J Cardiol. 2012; 12(1): 35-39
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.