ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 15 Issue : 11 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology High levels of HB-EGF and interleukin-18 are associated with a high risk of in-stent restenosis [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 907-912 | DOI: 10.5152/akd.2015.5798

High levels of HB-EGF and interleukin-18 are associated with a high risk of in-stent restenosis

Hua Jiang1, Wenwei Liu2, Yongshen Liu2, Fengsheng Cao2
1Department of Clinical Laboratory, Hospital Affiliated to Hubei University of Arts and Science; Xiangyang-P.R. China
2Department of Cardiology, Hospital Affiliated to Hubei University of Arts and Science; Xiangyang-P.R. China

Objective: To explore the clinical significance of heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF), interleukin-18 (IL-18), and interleukin-10 (IL-10) in restenosis after percutaneous coronary intervention (PCI). Methods: A total of 198 patients with acute coronary syndrome underwent coronary drug-eluting stent implantation and were divided into the restenosis group and non-restenosis group on the basis of second coronary angiography. Biological parameters and HB-EGF, IL-18, and IL-10 levels were measured. Patients in the restenosis group were further divided into 3 subgroups according to Gensini score: group A (Gensini score of <20), group B (Gensini score of ≥20 but <40), and group C (Gensini score of ≥40). Results: Compared with the non-restenosis group, HB-EGF and IL-18 levels were significantly higher but serum IL-10 levels were significantly lower in the restenosis group. Furthermore, HB-EGF levels increased with the Gensini score among the 3 subgroups. Spearman’s correlation analysis showed that HB-EGF levels were associated with IL-18 levels and the number of diseased vessels. Multivariate logistic regression analysis showed that diabetes, HB-EGF, and IL-18 were risk factors for restenosis [odds ratio with 95% confidence interval: 3.902 (1.188-4.415), 2.185 (1.103-4.014), and 2.079 (1.208-4.027), respectively]. Conclusion: The present study has demonstrated that HB-EGF may be used to evaluate the severity of restenosis and coronary artery lesion and that inflammatory responses may be involved in the process of restenosis.

Keywords: HB-EGF, IL-18, IL-10, coronary artery, restenosis

Yüksek HB-EGF ve interlökin 18 seviyeleri yüksek stent içi restenoz riski ile birliktedir

Hua Jiang1, Wenwei Liu2, Yongshen Liu2, Fengsheng Cao2
1Department of Clinical Laboratory, Hospital Affiliated to Hubei University of Arts and Science; Xiangyang-P.R. China
2Department of Cardiology, Hospital Affiliated to Hubei University of Arts and Science; Xiangyang-P.R. China

Amaç: PCI sonrası restenozda; heparin bağlayıcı epidermal büyüme faktörü-benzeri büyüme faktörü (HB-EGF), interlökin 18 (IL-18) ve interlökin 10 (IL-10)’un klinik önemini araştırmak. Yöntemler: Akut koroner sendrom (AKS)’u olan 198 hastaya ilaç salınımlı koroner stent (DES) implantasyonu yapıldı ve ikinci koroner anjiyografi ile restenoz grubu (RG) ve non-restenoz grubu (NRG) olarak ayrıldılar. Biyolojik parametreler ve HB-EGF, IL-18 ve IL-10 düzeyleri ölçüldü. Restenoz grubundaki hastalar Gensini skoruna göre 3 alt gruba daha ayrıldı: A grubu (Gensini skoru <20), B grubu (20≤ Gensini skoru <40), ve C grubu (Gensini skoru ≥40). Bulgular: Non-restenoz grubuna kıyasla RG’de, HB-EGF ve IL-18 düzeylerinin insidansı anlamlı derecede yüksekti ancak serum IL-10 düzeyi anlamlı olarak daha düşüktü. Bu arada, HB-EGF seviyesi 3 alt grup arasında Gensini skoru ile birlikte artmıştır. Ayrıca, Spearman korelasyon analizi HB-EGF seviyesinin hastalıklı damarların IL-18 miktarı düzeyleri ile ilişkili olduğunu gösterdi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi diyabet, HB-EGF ve IL-18’in restenoz için risk faktörleri olduğunu gösterdi. Güven aralığı (CI) ile birlikte odds oranı (OR) sırasıyla şöyle idi: 3.902 (1.188-4.415), 2.185 (1.103-4.014), 2.079 (1.208-4.027). Sonuç: Bu çalışma, HB-EGF’nin restenoz sürecinde yer alabilen inflamatuar yanıtların ve koroner arter lezyonu ve restenozun ciddiyetini değerlendirmek için kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: HB-EGF, IL-18, IL-10, koroner arter, restenoz

Hua Jiang, Wenwei Liu, Yongshen Liu, Fengsheng Cao. High levels of HB-EGF and interleukin-18 are associated with a high risk of in-stent restenosis. Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 907-912