ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Elabela as a novel marker: Well-correlated with WIfI amputation risk score in lower extremity arterial disease patients [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 330-337 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.17329

Elabela as a novel marker: Well-correlated with WIfI amputation risk score in lower extremity arterial disease patients

Mehmet Kaplan1, Fethi Yavuz2, Gizem Ilgın Kaplan3, Nurbanu Bursa4, Ertan Vuruşkan1, Murat Sucu1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziantep University; Gaziantep-Turkey
2Department of Cardiology, Adana City Training and Research Hospital; Adana-Turkey
3Department of Internal Medicine, Ersin Arslan Training and Research Hospital; Gaziantep-Turkey
4Department of Statistics, Hacettepe University; Ankara-Turkey

Objective: Worldwide, over 200 million people are diagnosed with lower extremity arterial disease (LEAD). LEAD significantly increases the risk of death and amputation of the lower limb. A new classification system (WIfI) has been proposed to initially assess all patients with ischemic rest pain or wounds and also predicts 1-year amputation risk. Elabela is a bioactive peptide and a part of the apelinergic system, which has beneficial effects on body fluid homeostasis and cardiovascular health. We aimed to investigate serum Elabela levels in LEAD.
Methods: A total of 119 subjects were enrolled in this cross-sectional study, 60 of whom were in the LEAD group and 59 in the control group. All participants underwent physical examination and routine biochemical tests, including serum Elabela levels. Additionally, the LEAD group was divided into subgroups according to the Rutherford classification, ankle-brachial index (ABI) values, and WIfI risk scores.
Results: Serum low-density lipoprotein, Elabela, and high-sensitivity C-reactive protein (Hs-CRP) levels were statistically higher in the LEAD group (p=0.002, p<0.001, and p<0.001, respectively). In the Rutherford classification, as the stage increased, Elabela and Hs-CRP levels increased similarly (p<0.001). Elabela levels were statistically found to be positively correlated with Hs-CRP and WIfI amputation score but negatively correlated with ABI (p<0.001).
Conclusion: Serum Elabela level, which is known to be increased in inflammatory processes, has the potential in predicting low extremity arterial obstruction and WIfI amputation risk in LEAD patients.

Keywords: Elabela, Lower Exremity Arterial Disease, Inflammation.

Alt Ekstremite Arter Hastalığında WIfI Amputasyon Risk Skoru ile iyi korelasyonu olan yeni bir marker; Elabela

Mehmet Kaplan1, Fethi Yavuz2, Gizem Ilgın Kaplan3, Nurbanu Bursa4, Ertan Vuruşkan1, Murat Sucu1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabİlimdalı
2Adana Sehir Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
3Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği
4Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bilim Dalı

Amaç: Dünya çapında 200 milyondan fazla insan alt ekstremite arter hastalığı (LEAD) tanısıyla yaşamaktadır. LEAD alt ekstremitenin ampütasyon riskini ve ölüm oranını önemli ölçüde artırır. İskemik istirahat ağrısı veya yaraları olan LEAD tanılı hastaların ilk değerlendirmesinde yeni bir sınıflandırma sistemi (WIfI) önerilmiştir ve bu skor 1 yıllık ampütasyon riskini öngörmektedir. Elabela molekülü ise biyoaktif bir peptittir ve apelinerjik sistemin bir parçasıdır. Elabela hemostaz ve kardiyovasküler sistem üzerinde faydalı etkilere sahiptir. Bu çalışmada LEAD tanılı hastalarda serum elabela düzeylerini araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya LEAD grubunda 60, kontrol grubunda 59 birey olmak üzere 119 birey alındı. Tüm bireylere fiziksel muayene yapıldı ve serum elabela seviyeleri dahil olmak üzere rutin biyokimyasal testler yapıldı. Ek olarak LEAD grubu Rutherford sınıflandırmasına, ayak bileği-kol basınç indeksi (ABI) değerlerine ve WIfI risk skorlarına göre alt gruplara ayrıldı.
Bulgular: Serum LDL, elabela ve hs-CRP seviyeleri LEAD grubunda istatistiksel olarak daha yüksekti (sırasıyla p = 0.002, p <0.001 ve p <0.001). Rutherford sınıflamasında evre arttıkça elabela seviyeleri ve Hs-CRP seviyeleri benzer şekilde yüksekti (p <0.001). Elabela düzeylerinin hs-CRP ve WIfI risk skoru ile pozitif, ancak ABI ile negatif korele olduğu istatistiksel olarak izlendi (p <0.001).
Sonuçlar: İnflamatuar süreçlerde arttığı bilinen serum Elabela düzeyi LEAD hastalarında alt ekstremite arteriyel obstrüksiyonu ve WIfI amputasyon riskini öngörebilme potansiyeline sahiptir

Anahtar Kelimeler: Elabela, Alt ekstremite arter hastalığı, İnflamasyon.

Mehmet Kaplan, Fethi Yavuz, Gizem Ilgın Kaplan, Nurbanu Bursa, Ertan Vuruşkan, Murat Sucu. Elabela as a novel marker: Well-correlated with WIfI amputation risk score in lower extremity arterial disease patients. Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 330-337

Corresponding Author: Mehmet Kaplan, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.