ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Determinants of gait speed in patients with heart failure with reduced ejection fraction [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 617-622 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.17735

Determinants of gait speed in patients with heart failure with reduced ejection fraction

Aylin Tanrıverdi1, Buse Özcan Kahraman2, Serap Acar2, İsmail Özsoy4, Ebru Özpelit3, Bihter Şentürk3, Bahri Akdeniz3, Sema Savcı2
1Department of Institute of Health Sciences, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University; İzmir-Turkey
2Department of School of Physical Therapy and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University; İzmir-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University; İzmir-Turkey
4Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Selçuk University; Konya-Turkey

Objective: Given the prognostic significance of gait speed, there is insufficient evidence about possible functional determinants of gait speed in patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF). Therefore, the objective of this study was to investigate the functional determinants of gait speed in patients with HFrEF.
Methods: Fifty-nine patients with HFrEF participated in this cross-sectional study. Demographic and clinical characteristics were recorded. The gait speed was determined with a 4-meter walking test. Dyspnea perception was assessed with the modified medical research council (mMRC) scale. Functional capacity was evaluated with a 6-minute walk test (6MWT). The five times sit-to-stand (5-STS) test and the Berg Balance Scale (BBS) were used to measure functional mobility and balance. Physical activity was evaluated with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) Short-Form.
Results: Gait speed was correlated with age (r=−0.368, p=0.004), NYHA functional class (r=−0.438, p=0.001), mMRC score (r=−0.422, p=0.001), 6MWT (r=0.650, p<0.001), 5STS (r=−0.506, p<0.001), BBS (r=0.586, p<0.001), IPAQ (r=0.305, p=0.019) and IPAQ-Sitting time (r=−0.327, p=0.011). On multiple linear regression analysis, the 6MWT distance and BBS were independent determinants of the usual gait speed in patients with HFrEF, accounting for 44.4% of the variance.
Conclusion: This study indicates that functional capacity and balance are independent functional determinants of gait speed in patients with HFrEF.

Keywords: Balance, Functional Capacity, Gait Speed, Heart Failure, Physical Activity

Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında yürüme hızının belirleyicileri

Aylin Tanrıverdi1, Buse Özcan Kahraman2, Serap Acar2, İsmail Özsoy4, Ebru Özpelit3, Bihter Şentürk3, Bahri Akdeniz3, Sema Savcı2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir
3Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaçlar: Yürüme hızının prognostik önemi düşünüldüğünde, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında yürüme hızının olası fonksiyonel belirleyicileri hakkında yeterli kanıt yoktur. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında yürüme hızının fonksiyonel belirleyicilerini araştırmaktı.
Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya düşük ejeksiyon fraksiyonlu elli dokuz kalp yetersizliği hastası dahil edildi. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. Yürüme hızı 4m yürüme testi ile belirlendi. Dispne algılaması, modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi skalası ile değerlendirildi. Fonksiyonel kapasite, 6 dakika yürüme testi (6DYT) ile değerlendirildi. Fonksiyonel mobilite ve dengeyi ölçmek için beş tekrarlı otur-kalk (5-TOK) testi ve Berg Denge Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Fiziksel aktivite, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) Kısa Form ile değerlendirildi.
Bulgular: Yürüme hızı ile yaş (r = -0,368, p = 0,004), NYHA fonksiyonel sınıfı (r = -0,438, p = 0,001), mMRC skoru (r = -0,422, p = 0,001), 6DYT (r = 0,650, p < 0,001), 5TOK (r = -0,506, p = 0,001), BDÖ (r = 0,586, p < 0,001), IPAQ (r = 0,305, p = 0,019) ve IPAQ-oturma süresi (r = -0,327, p = 0,011) korele idi. Çoklu doğrusal regresyon analizinde, normal yürüme hızının bağımsız belirleyicileri 6DYT mesafesi ve BDÖ idi ve varyansın % 44,4'ünü oluşturuyordu.
Sonuç: Bu çalışma, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında fonksiyonel kapasite ve dengenin yürüme hızının bağımsız fonksiyonel belirleyicileri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Denge, Fiziksel aktivite, Fonksiyonel kapasite, Kalp yetersizliği, Yürüme Hızı

Aylin Tanrıverdi, Buse Özcan Kahraman, Serap Acar, İsmail Özsoy, Ebru Özpelit, Bihter Şentürk, Bahri Akdeniz, Sema Savcı. Determinants of gait speed in patients with heart failure with reduced ejection fraction. Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 617-622

Corresponding Author: Aylin Tanrıverdi, Türkiye