ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
The relationship of plasma catestatin concentrations with metabolic and vascular parameters in untreated hypertensive patients: Influence on high-density lipoprotein cholesterol [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(7): 577-585 | DOI: 10.5152/akd.2014.5536

The relationship of plasma catestatin concentrations with metabolic and vascular parameters in untreated hypertensive patients: Influence on high-density lipoprotein cholesterol

Murtaza Emre Durakoğlugil1, Teslime Ayaz2, Sinan Altan Kocaman1, Aynur Kırbaş3, Tuğba Durakoğlugil4, Turan Erdoğan1, Mustafa Çetin1, Osman Zikrullah Şahin2, Yüksel Çiçek1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
2Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
3Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
4Department of Radiology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey

Objective: Catestatin has several cardiovascular actions, in addition to diminished sympatho-adrenal flow. Decreased plasma catestatin levels may reflect a predisposition for the development of hypertension and metabolic disorders. We planned to investigate the possible roles of catestatin in untreated hypertensive patients. As a secondary objective, we compared catestatin concentrations of healthy subjects with those of hypertensive patients in order to understand whether catestatin is increased reactively or diminished at onset. Methods: Our study was cross-sectional and observational. The patient group, comprising 109 consecutive untreated hypertensive patients without additional systemic or coronary heart disease, underwent evaluations of plasma catestatin, waist circumference, lipid parameters, left ventricular mass, carotid intima-media thickness, and flow-mediated dilation of the brachial artery. Additionally, we measured catestatin concentrations of 38 apparently healthy subjects without any disease using a commercial enzyme-linked immunosorbent assay kit. Results: We documented increased catestatin concentrations in previously untreated hypertensive patients compared to healthy controls (2.27±0.83 vs. 1.92±0.49 ng/mL, p=0.004). However, this association became insignificant after adjustments for age, gender, height, and weight. Within the patient group, catestatin levels were significantly higher in females. Among all study parameters, age, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) correlated positively to plasma catestatin, whereas triglycerides, hemoglobin, and left ventricular mass correlated negatively to plasma catestatin. We could not detect an association between vascular parameters and catestatin. Catestatin levels were significantly elevated with increasing HDL-C (1.91±0.37, 2.26±0.79, and 3.1±1.23 ng/mL in patients with HDL-C <40, 40-60, and >60 mg/dL, respectively). Multiple linear regression analysis revealed age (beta: 0.201, p=0.041) and HDL-C (beta: 0.390, p<0.001) as independent correlates of plasma catestatin concentration. Additionally, male gender (beta: -0.330, p=0.001) and plasma catestatin (beta: 0.299, p=0.002) were significantly associated with HDL-C concentrations. Conclusion: We documented that plasma catestatin is an independent predictor of high-density lipoprotein cholesterol. In addition to antihypertensive effects, catestatin appears to be related to improved lipid and metabolic profiles. Coexistence of low catestatin levels with low HDL-C may provide a probable mechanism for the predictive value of low HDL-C for increased hypertension and cardiovascular events.

Keywords: catestatin, hypertension, high-density lipoprotein cholesterol, sympatho-adrenal flow, low HDL-C

Tedavi edilmemiş hipertansif hastalarda plazma katestatin konsantrasyonu ile metabolik ve vasküler parametreler arasındaki ilişki: Yüksek yoğun lipoprotein kolesterol üzerine etki

Murtaza Emre Durakoğlugil1, Teslime Ayaz2, Sinan Altan Kocaman1, Aynur Kırbaş3, Tuğba Durakoğlugil4, Turan Erdoğan1, Mustafa Çetin1, Osman Zikrullah Şahin2, Yüksel Çiçek1
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
2Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
3Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
4Department of Radiology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey

Amaç: Katestatin, sempato-adrenal aktiviteyi azaltmanın yanı sıra pek çok etkiye sahip olduğu belirlenen yeni bir düzenleyici moleküldür. Düşük katestatin düzeyleri hipertansiyon gelişimine ve metabolik hastalıklara yatkınlık yaratabilir. Çalışmamızda katestatinin tedavi edilmemiş yeni tanı almış hipertansif hastalardaki olası rollerini araştırmayı planladık. İkincil bir hedef olarak, katestatinin kan basıncına tepki olarak artmış ya da başlangıçta düşük olup olmadığını kontrol etmek için hipertansif hastaların katestatin düzeylerini sağlıklı bireylerle karşılaştırdık. Yöntemler: Çalışmamız kesitsel ve gözlemseldir. Hasta grubunu oluşturan ek sistemik veya koroner hastalığı olmayan 109 ardışık hipertansif hastanın plazma katestatin, bel çevresi, lipit düzeyleri, sol ventrikül kitlesi, karotis intima-mediya kalınlığı ve brakiyal akım aracılı dilatasyonu ölçüldü. Ek olarak, 38 sağlıklı bireyin katestatin seviyeleri enzim bağımlı immunosorban analiz metoduyla değerlendirildi. Bulgular: Tedavi almamış hipertansif hastalarda katestatin düzeyleri sağlıklı kontrollere göre yüksekti (2,27±0,83'e karşı 1,92±0,49 ng/mL, p=0,004). Ancak bu fark yaş, cinsiyet, boy ve kilo için eşitlendikten sonra anlamlılığını yitirdi. Hasta grubu içerisinde kadınların katestatin seviyeleri erkeklere göre daha fazlaydı. Tüm çalışma parametrelerine bakıldığında katestatin: yaş, yüksek yoğun lipoprotein kolesterol (YYL-K) ile pozitif, trigliserit, hemoglobin ve sol ventrikül kitlesi ile negatif korelasyon göstermekteydi. Diğer vasküler ölçümler ve katestatin arasında ilişki saptanmadı. YYL-K seviyesinde artışa paralel olarak katestatin düzeyleri anlamlı yükselmekteydi (YYL-K <40, 40-60, and >60 mg/dL olan hastalarda sırasıyla 1,91±0,37, 2,26±0,79 ve 3,1±1,23 ng/mL, p<0,001). Çok değişkenli analizlerde yaş (Beta: 0,201, p=0,041) ve YYL-K (Beta: 0,390, p<0,001) plazma katestatin konsantrasyonunun bağımsız belirteçleri olarak bulundu. Ek olarak, erkek cinsiyet (Beta: -0,330, p=0,001) ve plazma katestatin (Beta: 0,299, p=0,002) ile YYL-K arasında bağımsız ilişki saptandı. Sonuç: Plazma katestatinin YYL-K’nın bağımsız belirteci olduğunu ortaya koyduk. Katestatin, antihipertansif etkisine ek olarak daha iyi lipit ve metabolik tablo ile ilişkili gibi görünmektedir. Düşük katestatin seviyesi ile düşük YYL-K ilişkisi, düşük YYL-K'nın hipertansiyon ve kardiyovasküler olay gelişimindeki öngörücülüğünü açıklayabilecek altta yatan olası bir mekanizmayı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: katestatin; hipertansiyon; yüksek yoğun lipoprotein kolesterol; sempato-adrenal aktivite, düşük YYL-K

Murtaza Emre Durakoğlugil, Teslime Ayaz, Sinan Altan Kocaman, Aynur Kırbaş, Tuğba Durakoğlugil, Turan Erdoğan, Mustafa Çetin, Osman Zikrullah Şahin, Yüksel Çiçek. The relationship of plasma catestatin concentrations with metabolic and vascular parameters in untreated hypertensive patients: Influence on high-density lipoprotein cholesterol. Anatol J Cardiol. 2015; 15(7): 577-585
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.